Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

 
С проекта на постановление се предлага да бъдат направени изменения и допълнения в  Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредбата за служебното положение на държавните служители, Наредбата за документите за заемане на държавна служба, Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Промените са насочени към привеждане в съответствие на подзаконовите актове с действащото законодателство и прилагането в практиката на механизмите за осъществяване на приемственост, за развитие на гъвкави условия на труд, за разширяване на възможностите за кариерно развитие на служителите в администрацията., предвидени в Закона за държавния служител.
 
Класификаторът на длъжностите в администрацията се привежда в съответствие с настъпили промени в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за енергетиката и Закона за защита от дискриминация. Предложени са също нови длъжностни наименования, промени в длъжностните нива и други характеристики на съществуващи длъжности с оглед спецификата на осъществяваната дейност.
 
Основните изменения в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията са свързани с: въвеждането на описания на специфични длъжности; прецизиране на уредбата за длъжностното разписание, включително създаването на образец на допълнително щатно разписание за осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на проекти; регламентирането на критерии за определяне на ключови длъжности в администрацията, което ще позволи да се приложи механизма за споделено изпълнение на длъжност, както и на критерии за трансформиране на една длъжност в друга.
 
С предложените промени в Наредбата за служебното положение на държавните служители се уреждат въпроси относно задължителния обхват на съдържанието на споразумението за работа на един служител в две администрации по служебно правоотношение при непълно работно време, което ще подобри възможностите на малки администрации да назначават нужните им висококвалифицирани експерти. Предлага се и актуализирането на част от реквизитите на служебната книжка в съответствие с действащата нормативна уредба.
 
Измененията в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация са свързани с процедурата за извършване на подбор при трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока.


Дата на откриване: 15.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 юни 2019 г. 15:16:16 ч.
Галенао

Класификатор на длъжностите в администрацията

Уважаеми дами и господа,

При запознаване с предложените проекти за промени се констатира, че са изпуснати инспекторатите в администрациите, разллични от министерства, които също осъществяват контрол по Закона за администрацията.

 

Съответните длъжности от "държавен инспектор" до "инспектор" в инспекторат следва да бъдат изведени изрично на допълнителни  редове, за да се отграничат от служителите в инпекторати, извършващи инспекция на дейности, различни от Закона за администрацията, (напр. инспекторати в Министерство на образованието или инспекторати в ИА по околна среда).

Предложението за тях също да бъде упомената образоветелна степен "магистър" за заемането им.

С уважение,

04 юни 2019 г. 17:19:15 ч.
ykosseva

Проект на ПМС - Класификатор на длъжностите в администрацията

Здравейте,

В действащия към момента Класификатор на длъжностите в администрацията длъжността Секретар на район фигурира в т.115 "Секретар на община с население до 50 000 души и на район" с РН 6А.

В проекта на Постановлението т.115 се отменя и се създава в т.16 нов ред 61а с тект "Секретар на община с население до 50 000 души и на район" с РН5А.

Предлагам да има отделни записи за секретари на райони, например : "Секретар на община с население до 50 000 души и на район до 50 000 души" и "Секретар на община с население над 50 000 души и на район  над 50 000 души".

Към 15.03.2019 г. по данни на ГД ГРАО районите в община Варна са със следното население:

Район                       По Постоянен адрес                  По настоящ адрес

Одесос                     88661                                              85273

Приморски            109996                                           107168

Вл.Варненчик         48762                                              45063

Аспарухово               28100                                             27432

Обемът на отговорностите на секретаря за административното обслужване на населението, преброяване, избори, референдуми, жалби и ред други задачи варира според броя на лицата, регистрирани  на съответната територия.

Аналогично е положението в съществуващия Класификатор относно длъжността  Главен архитект, посочена в ред 133 "Главен архитект на район в градовете с районно деление" с РН 6Б. Позицията на Главния архитект по ред 133 е приравнена към ред 132 "Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000" с РН 6Б.

Длъжностите в общинската администрация на районите би било добре да бъдат по-детайлно представени в  проекта на Класификатора на длъжностите.

11 юни 2019 г. 19:16:02 ч.
IDimitrov123

Промени в класификатора и другите наредби

Здравейте,
1. В дадените предложения, които касаят Класификатора на длъжностите в администрацията прави
впечатление, че са изведени на отделни редове държавните, главните и старшите инспектори, назначени
в Инспекторати по реда на чл. 46 от ЗА, но само в министрерства. Инспекторатите, които са в другите
изпълнителни агенции и държавни агенции и комисии и осъществяват подобни функции са изпуснати.
2. Напълни подкрепям мнението, изразено от ykosseva в коментарите долу, за необходимостта от по-
детайлно представяне на длъжностите в общинските администрации на районите и съобразяването  броя
на населението в даден район.
3. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията - чл. 30, ал. 2 и в
Закона за държавния служител  - чл. 82, ал. 2 се третират по различен начин максималните длъжности,
които могат да се заемат чрез подбор , без да са налице минималните условия за заемане на съответната
длъжност - в Наредбата  до началник на отдел вкл., в ЗДСл - се говори за експертни длъжности.
 4. В териториалните структури на централната администрация съществува парадоксалната ситуация  -
държавни служители да са органи по назначаването, което създава прецеденти по  отношение на тяхното
заместване, атестиране и обявяване на конкурси, когато длъжността се освободи.
 Би следвало същите длъжности да са по трудово правоотношение, което ще е и правилният подход при
прилагането на Закона за администрацията и ЗДСл.
5. В планираните промени, които касаят допълнителните щатни разписания за работещите по проекти, не
се предвижда колона, която да отразява прослуженото време. Никъде не се споменава съответните
служители, дали са по реда на чл. 107а от КТ, както и какво да е съотношението им спрямо основния щат
на администрацията.
6. Не се споменава, какво ще се случи със служебните книжки, които са издадени до настоящия момент и
има в тях вписвания.
7. Няма издадена наредба, която да регламентира реда, условията и последствията от въвеждането на
централизирания етап от конкурсите за държавните служители.
8. Длъжностие, които преминават от служебно към трудово правоотношение с аналитични и контролни
функции, ще  се отчитат ли при определянето на относителния дял на държавните експерти в
администрацията?
9. Колона 6 от поименното разписание в Приложение 2 не кореспондира с колона 7 от длъжностното
разписание, съгласно Приложение 1.
Благодаря за вниманието!