Обществени консултации

Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта

 

Ежегодно на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта  и след писмена покана от министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), в Министерството на труда и социалната политика постъпват проектни предложения за обучение и заетост на групи в неравностойно положение на пазара на труда. Представените проектни предложения се разглеждат и оценяват от комисия, назначена със заповед на министъра на труда и социалната политика.

 

            Съгласно чл. 24, ал. 11 от ППЗНЗ оценката следва да се извършва по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, след съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Методиката включва критерии за допустимост и оценка на проектите на програми и описва последователността на стъпките от процедурата по оценяване на проектите от комисията.

            В проекта на Методика са включени критерии за допустимост и критерии за оценка, определени в чл. 24, ал. 10, т. 1-7 от ППЗНЗ, с показатели и точки. При оценката по методиката се акцентира върху относителния дял на лицата, включени в обучение за придобиване на степен на професионална квалификация от общия брой лица, включени в обучение, както и върху относителния дял на лицата, които ще бъдат включени в заетост над минималното изискване, посочено в поканата, от общия брой лица, включени в обучение по програмата.

 

            С утвърждаването на методиката се цели постигане на обективност и прозрачност при оценката на проектите на програми, както и обвързаност с целите на политиката по заетостта.

             

             

 

          


Дата на откриване: 20.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари