Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации  се дава възможност на висшите училища да заплащат стипендии на студентите при провеждане на студентска практика, извън предвидената по учебен план практическа подготовка. Размерът на стипендиите на студентите за времето на провеждане на практиката не трябва да изостава от минималната работна заплата в страната, за да имат младите специалисти мотивация да придобиват практически приложими познания. С постановлението се определя и размер на присъщи разходи за провеждането на една студентска практика – 320 лв. В тях се включват разходите за възнаграждение на академичния наставник от висшето училище и на ментора от обучителната организация, пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, разходите за застраховки на студентите по време на практиката и други.

Като част от присъщите разходи се предвижда броят на часовете, в които ще е ангажиран академичният наставник за една студентска практика, да е 5 часа, а часовата ставка да е 20 лв. на час или общо 100 лв. Броят на часовете на ментора за 1 практика да е 10 часа при часова ставка - 20 лв. на час или общо 200 лв. В останалите 20 лв. са включени пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, когато същото се провежда в различно населено място от това на висшето училище, в което се обучава студента - 15 лв. и разходи за застраховка на студентите по време на провеждането на студентската практика в размер до 4 лв. и 1 лв. за други съпътстващи практиката разходи. Актуализира се и часовата ставка за нейното провеждане. Предлага се ставката да се увеличи от 2 лв. на 2,50 лв. на час.

Постановлението ще обхване всички висши училища в страната,  в които през учебната 2018/2019 година се обучават общо 203 602 студенти в редовна и задочна форма на обучение – 178 098 студенти в държавните, и 25 504 в частните висши училища.

Средствата за осигуряване на стипендиите на студентите и присъщите разходи при  провеждане на студентските практики се осигуряват от собствени приходи на висшите училища или чрез финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.


Дата на откриване: 23.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари