Обществени консултации

Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

 

На основание чл. 17 от Закона за личната помощ (ЗЛП) е разработен проект на Наредба за включване в механизма лична помощ  (Наредба).

 

Съгласно § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЛП, Наредбата по чл. 17 от ЗЛП, относно прилагане на разпоредбите, касаещи включването в механизма лична помощ се издава от министърът на труда и социалната политика в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

 

С проекта на Наредба се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на процедурите по сключване, изменение и прекратяване на договорните отношения, отчитане, изплащане и контрол върху изразходването на средствата в изпълнение на заложените дейности, свързани с предоставянето и ползването на механизма лична помощ.

 

С разработването и приемането на Наредбата по чл. 17 от ЗЛП се доизгражда новата правна рамка, която ясно постави фокуса върху защитата и гарантирането на правата на хората с увреждания.

 

Представеният нормативен акт е част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за оказване на подкрепа. Прави се следващата стъпка към дефинирането на процедурите за прилагане на механизма лична помощ, което способства за изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.

 

Основната цел, която се постига с приемането на проекта на Наредба е синхронизиране с разпоредбите на новото законодателство в областта на политиката за правата на хората с увреждания и създаване на условия и необходимите управленски и организационни предпоставки за предоставянето и ползването на личната помощ.      

 


Дата на откриване: 27.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2019 г. 10:57:41 ч.
veselina_boteva

Становище

            Като цяло много добре са формулирани целите на Наредбата в чл.1 от проекта, но процедурата описана в глава втора поставя изпълнителя в невъзможност да изпълни част от предвидените в нея дейности по ред причини, едни от най-важните, от които са:

  1. В чл.3, ал. 4

-          Не е предвиден реален срок за извършване на проверка за двойно финансирене при първоначално подаване на документите. Общините се поставят в трудна ситуация сами да изработят механизъм за избягване на двойно финансиране без да имат достатъчно време за извършване на проверка.

            2. В чл.3, ал. 9 – текстът за работното време на личния асистент противоречи на Кодекса на труда. Работното време се определя от работодателя, а не се управлява от бенефициента на личната помощ. Има потребители със заболявания, които не им позволяват сами да определят полезните и здравословните за тях дейности, за да могат да управляват дейностите, които следва да извършва личният им асистент. В този смисъл текстът за съобразяване с предпочитанията на потребителя трябва да бъде с препоръчителен характер.

            3. Изпълнението на други сходни проекти за предоставяне на услуги за лична помощ показва, че са недостатъчно лицата, които желаят да полагат грижи за лица, с които нямат роднинска връзка. Следва ли списъкът на кандидатите за лични асистенти да съдържа лица, които не желаят да полагат грижи за други лица, освен посочените в заявлението по чл.6, ал.3 от Наредбата. Не е предвидено това обстоятелство да се декларира от кандидатите за лични асистенти.

            Общините нямат достъп до бази данни, за да удостоверят социалния статус на  кандидатите за лични асистенти по служебен път.

            4. В цялата глава четвърта от проекта на Наредбата за  включване в механизма за лична помощ, на общините се възлагат нови отговорности, за които не се предвиждат финансови средства, а изискват сериозен финансов и човешки ресурс. След приключване на проектите по схема „Независим живот“ на ОП „РЧР“ , Община Пловдив осигурява администрирането на услугите по двете Министерски постановеления чрез отделяне на допълнителни средства от местния бюджет с надеждата, че този въпрос, който е поставян на всички срещи по въпросите за предоставяне на лична помощ, ще бъде решен в Закона за личната помощ и настоящата Наредба.

20 юни 2019 г. 13:21:54 ч.
veselina_boteva

Становище 2

След обсъждане на организацията за прилагане на Механизма за включване по Закона за лична помощ, който е обект на тази Наредба,  предлагам в чл.2, ал. 2 да се допуска възможност в градовете с административно деление кандидат - потребителите да подават заявления и до Кмета на общината, а не само до районните кметове. Това ще даде възможност всеки град с районно деление да създаде собствена организация за прием на докумени и ще удовлетвори текста на чл.14, ал.1 от Закона за лична помощ.

20 юни 2019 г. 15:24:26 ч.
vodazhieva

Становище на НГИ Системата ни убива всички

Със становището на НГИ Системата ни убива всички можете да се запознаете тук:

https://drive.google.com/file/d/1JRQAAStoG0Uw_lSeCdtq_9iVZE-GvFoz/view?usp=sharing

26 юни 2019 г. 22:06:28 ч.
NASO@

СТАНОВИЩЕ от НАСО, относно Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

СТАНОВИЩЕ

от Национален алианс за социална отговорност, относно Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

   В рамките на проведеното обсъждане на проекта на Наредба по чл.17 от Закона за личната помощ сред членовете и партньорите на НАСО бе проявена висока активност съдържаща много мнения, становища и предложения в основата си насочени към възлагането на дейността към общините и тяхната готовност за изпълнение на дейностите. В качеството си на основни доставчици на социални услуги и в рамките на партньорството, което НАСО реализира с тях представяме основните техни бележки и предложения по проекта:

1.  В на  чл. 2 ал. 7 срокът за уведомяване на констатирани нередности и тяхното отстраняване е много кратък и считаме, че е нереален по отношение на изпълнение.

2.  В чл. 3 ал. 4 срокът за извършване на проверка за двойно финансиране е трудно изпълним.  При така поставените срокове общините ще срещнат сериозни трудности при обработване на подадените документи.

3. Относно поставените срокове, считаме че трябва да са посочени в работни дни.

4. В чл. 3 ал. 9   текстът за работното време на личния асистент противоречи на Кодекса на труда. Работното време се определя от работодателя, а не се управлява от ползвателя на личната помощ.

5. В НКПД  не съществува код за регистрация на длъжност „асистент” за лица полагащи грижа за хора. Налични са кодове за личен асистенти и социален асистенти. С какъв код ще се регистрират трудовите договори на назначените асистент?

6. Изпълнението на други сходни проекти за предоставяне на услуги за лична помощ показва, че са недостатъчно лицата, които желаят да полагат грижи за лица, с които нямат роднинска връзка. Следва ли списъкът на кандидатите за лични асистенти да съдържа лица, които не желаят да полагат грижи за други лица, освен посочените в заявлението по чл. 6, ал. 3 от Наредбата? Не е предвидено това обстоятелство да се декларира от кандидатите за лични асистенти.

7. Служителите работещи в общините нямат достъп до бази данни, за да удостоверят социалния статус на  кандидатите за лични асистенти по служебен път, което ще затрудни обработването.

8. Постоянното и  нерегулирано приемане на заявления от кандидатите ползватели или асистенти изключително ще затрудни обмена на информация с АСП или НОИ. Това означава, че за да се спазват регламентираните срокове ежедневно може да се налага да се изпраща информация.

9. В глава четвърта на общините се възлагат нови отговорности, за които не се предвиждат финансови средства, а изискват сериозен финансов и човешки ресурс, което отново ще доведе до допълнително натоварване.

10. Обученията, които е предвидено да се извършват за асистентите не са финансово обезпечени.

11. Извършването на ежемесечен контрол от страна на доставчика е също ангажимент, за който не са предвидени средства и човешки ресурс. Наблюдава се в почти всички общински администрации служителите работещи в отелите или секторите за социални дейности са малко, като численост и са много натоварени с голям обем от работа.

12. Налице е широка гражданска и обществена тревога, в това число и в общинските администрации, относно неизвестността по осигуряването на асистентски услуги за хората които остават извън механизма за лична помощ.