Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С предложените в настоящия законопроект изменения и допълнения на Закона за висшето образование се отговаря на динамично развиващите се обществени и икономически отношения и се осигурява съответствие със заложените в приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. цели и мерки.  В стратегията е предвидено оптимизиране на институционалната мрежа за висше образование и усъвършенстване на системата за управление на висшите училища чрез въвеждане на модел на управление, базиран на прозрачност, отчетност и ясни отговорности.

Целта на предложените със законопроекта изменения и допълнения е постигане на система за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висше образование, т.е. система, способна на устойчиво развитие. Със законопроекта се насърчава развитието на всяка една от институциите за висше образование в сътрудничество и с активната подкрепа на държавата.


Дата на откриване: 27.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юни 2019 г. 19:41:55 ч.
zuma

Предложение за подобрения в ЗВО

Необходимо е да се направят следните подобрения в Закона за висшето образование:

Към чл.27, ал.3 - "Общият брой на членовете на Общото събрание и процедурата за избирането им се определят в Правилника за дейността на висшето училище.", да се добави изречението: "Процедурата по избирането на членовете на Общото събрание да е описана подробно."

Към чл.30, ал.1, т.7 - "Академичният съвет определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на неговите членове.", да се добави изречението: "Академичният съвет няма право да избира или назначава членовете на Общото събрание."

 

Основания за тези предложения е следният казус:

В Икономически университет – Варна (ВИНС-а) трайно се е установила порочна практика да се нарушава чл. 21, ал.1, т.1 на Закона за висшето образование за изборност и мандатност на всички органи за управление. Академичният съвет години наред си разширява правомощията, дадени му в чл.30, ал.1, т.7 и вместо да определя само структурата и организацията по избор на Общото събрание, той създава и процедурата за избирането му и едновременно с това назначава членовете на Общото събрание. На практика мандата на Общото събрание се дава от академичния съвет, което е в нарушение на принципите за академична автономия, залегнали в ЗВО. Налице е порочен "кръговрат" - абсурдната ситуация старият академичен съвет да "избира" (назначава) "Общо" събрание, а после "Общото" събрание да избира "нов" академичен съвет.

 

Тази порочна и неморална практика най-лесно може да се преодолее с предлаганите тук промени в Закона. Ако считате, че те не са подходящи, то моля сезирайте контролните органи за този случай.

 

04 юни 2019 г. 19:33:38 ч.
nestina85

чл 56а

Към чл. 56а - според законодателството за училищното образование, за да се преподава в системата на Средното образование е необходимо един преподавател да притежава и квалификация по Педагогика. В тази връзка, считам, че е необходимо това да бъде изискване и за университетските преподаватели, които ще преподават в средните училища. В противен случай, това ще бъде заобикаляне на законодателството и е некоректно към учителите и представителите на академичните среди, които вече имат подобна квалификация.

13 юни 2019 г. 15:49:44 ч.
zuma

Чл. 26, ал.5

Към чл.26, ал.5, точки 1, 2 и 3 да се добави следното изречение: "Право да правят предложения имат всички членове на Общото събрание на факултета."

Основания за това предложение е, че в Правилника на Икономически университет - Варна е отнето правото на членовете на Общото събрание самостоятелно да издигат кандидатури. В чл. 28, т.3 на този вътрешен Правилник за дейността на университета се Правилник за дейността на университета казва: "Общото събрание на факултета избира с тайно гласуване хабилитирано лице за декан на факултета по предложение на ректора." По този начин хабилитираните членове на Общото събрание са лишени от правото да бъдат избирани, тъй като според вътрешния Правилник единствено ректорът има право на предлага кандидати за декан. При тази важна процедура ролята на членовете на Общото събрание на факултета в Икономически университет - Варна според вътрешния му Правилник е сведено само до ръкопляскане и гласуване на спуснатия отгоре 1 кандидат.

 

Добре би било да се добави и текст, че при избора ректорът няма право да пуска бюлетини вместо членовете на Общото събрание и после сам да ги брои, но това е повече въпрос на морал, а не на писани закони.

23 юни 2019 г. 19:05:43 ч.
hris.na

Ограничаващи текстове

С оглед бъдещия недостиг на специалисти и случаите на хора с ниски оценки в дипломите за придобита ОКС бакалавър, има резон в чл. 21 да отпадне алинея 4 "Правото по ал. 3 ползват лицата, които имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето образование". Има достатъчно случаи на хора (в т.ч. и моя), които искат да повишат образованието си в едно или друго направление, но ниската оценка на държавен изпит  (например) понижава общия успех, респ. спира бъдещото развитие на човек, а не може да бъде повишена с повторно явяване. Необходимо е да се помисли в тази насока. 

23 юни 2019 г. 23:02:22 ч.
spen

пар 42 чл.90,ал.4

В §42  в чл. 90, ал.4 допълнението " намалени с общите за висшето училище разходи" противоречи на Стратегията за развитие на висшето образование. Задълбочават се се надостатъците  описани в т.2.6 от Стратегията за ефективното използване на средствата за финансиране на висше образование и се компроментират цел 6 на стратегията. Така ще продължават да се прехвърлят необосновано средства за издръжка между професионалните направелние назависимо дали са приоритетни, защитени или други. Липсата на определение за "общи разходи" след отчисляване на 25% от бюджетните средства и таксите на студентите и  неописан редът за определяне на "общи разходи" позволява нецелево разходване на бюджетни средства предосавени за професионалните направление и на таксите на студентите плащани за обучение в същите професионални направления. Академичната автономия не може да нарушава принципа на целево разходване на бюджетни средства или неговото заобикаляне. Академичните съвети и ректорите стриктно трябва да спазват сегашната методика на МОН, а не да търсят механизми за заобикаленото й. Разпоредителите с бюджет би трябвало да осигурят спазването на Стратегията приета с акт на Народното събрание, а не да я заобикалят.

25 юни 2019 г. 22:29:33 ч.
s.trifonova

Чл. 77, ал. 13 и чл. 95, ал. 4 от ЗВО

Точка 1. Относно чл. 77 ал.13  

С РЕШЕНИЕ № 11 от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г., съдия докладчик Красен Стойчев (Обн., ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г.) чл. 15, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България е обявен за противоконституционен и е редактиран. Решението на Конституционния съд на Република България е валидно и не може в чл. 77, ал. 13 от ЗВО да има текстове, които са обявени за противоконституционни.

История на промените на чл. 15 (2) от ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България

Редакция към ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.:

(2) (Обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 81 от 2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.; нова, бр. 101 от 2010 г.) Академична длъжност се заема по трудово правоотношение.

Редакция към ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г.:

(2) (Обявена за противоконституционна - ДВ, бр. 81 от 2010 г. - Решение № 11 от 05.10.2010г. на КС на РБ по к. д. № 13/2010 г.) Академичната длъжност се заема при условията на основен трудов договор. Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията само на едно висше училище.

Редакция към ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.:

(2) Академичната длъжност се заема при условията на основен трудов договор. Хабилитирано лице, заемащо академична длъжност, може да участва в акредитацията само на едно висше училище.

 

Точка 2. Относно чл. 95, ал. 4

В чл. 95, ал. 3 "нормативите" се заменя със средствата за издръжка на обучението, а в ал. 4 не се прави такава промяна и остава "нормативите".

 

26 юни 2019 г. 12:52:12 ч.
Penchev_law

Становище на Сдружение "ЛЕО"

С оглед липсата на опция за прикачване на файл, приложено изпращам линк към споделения файл в GoogleDrive съдържащ сканирано и подписано становището на Сдружение "ЛЕО" по законопроекта.

Файлът е достъпен през следния линк: https://drive.google.com/drive/folders/16G6Nx-JFRO9pyu6RWovCBiHbjWbYPglF?usp=sharing

26 юни 2019 г. 19:24:21 ч.
aleph

Някои смущаващи последствия по отношение на чл. 26

От изменението в чл. 26 ал.1 следва, че след решение на факултетен съвет до 50% от лекционните часове ще могат да се четат от нехабилитирани преподаватели. От това са възможни последици в поне две посоки - едната е да се допусне нехабилитирания състав да води лекционни курсове извън научното поле на доктората си. При асистентите това би довело до възможността самопроизволно да им се възлагат лекционни курсове. Също така не става ясно как тази нормативна уредба ще се синхронизира с "Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист". Другата посока - от разширителното тълкуване на този текст ще следва, че титуляр на учебна дисциплина ще може да бъде и нехабилитирано лице. От това едва ли ще се повиши качеството на обучението и нивото на реализация на студентите. 

От либерализацията на тези изисквания би могъл да се роди следния прецедент - катедра от трима хабилитирани и четирима нехабилитирани, която да обучава в ОКС "бакалавър" и "магистър". Това не само няма да намали общия брой на университетите, но ще има точно обратния ефект - снижаване на качеството и допълнителна пролиферация на обучаващите звена в сферата на висшето образование.