Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

С проекта на постановление се предлагат промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ППЗОВСРБ/, както следва:

1. Изменения в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 8 от правилника /§1 и §2 от проекта на ПМС/:

С тези изменения се цели създаване на условия класираните кандидати веднага да бъдат приети на военна служба.

Анализът на проведените конкурси, показва че класираните за приемане на военна служба кандидати се налага да чакат четири и повече месеца издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация, преди да сключат договор за военна служба. Някои от кандидатите, в този период приемат други предложения за работа и се отказват от възможността да бъдат приети на военна служба.

С промяната ще се създаде възможност кандидатите, които не притежават изискващо се разрешение за достъп до класифицирана информация, след като сключат договори за военна служба, да бъдат приети на военна служба на длъжностите, за които са класирани и след това да бъдат взети в разпореждане на министъра на отбраната по специален щат, докато получат изискващото се разрешение или отказ за достъп до класифицирана информация. По този начин ще се намали възможността кандидати, които са кандидатствали и са класирани за приемане на военна служба за обявените длъжности, да приемат предложения от други работодатели.

С промените на ал. 1 и ал. 2 от чл. 7 и чл. 8 на ППЗОВСРБ ще бъде създадена възможност да се сключва договор и да бъдат приети на военна служба кандидатите, които са спечелили конкурс за длъжност във военно формирование. Остава и възможността, там където службата го изисква приемането на военна служба да става след получаване на изискващият се достъп до класифицирана информация.

 

2. Изменения в чл. 28, ал. 6 и ал. 7 от правилника /§3 от проекта на ПМС/:

След извършените през 2017 г. промени в разпоредбите на ППЗОВСРБ, с които се въведе новия модел за кариерно развитие, отпаднаха кариерни полета „логистично и инженерно-техническо“, „комуникационно-информационно“ и „административно“. Прилагането на новите разпоредби, относно кариерното развитие на военнослужещите показва, че не са регламентирани условията за развитие на военнослужещите със старши офицерски звания, заемащи академични длъжности, които притежават образователна и научна степен „доктор“, но не са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално направление „Военно дело“ във военна академия. Тази категория военнослужещи заемаха длъжности от посочените кариерни полета и след тяхното отпадане не са предвидени други разпоредби в ППЗОВСРБ, които да регламентират кариерното им развитие.

Кариерното развитие на академичния състав е специфично и се влияе в значителна степен от Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и правилника за неговото прилагане. С последните промени в Закона за развитие на академичния състав и правилника за неговото прилагане, се въвеждат минимални национални изисквания, които пряко влияят не само на заемащите академични длъжности, но и на кандидатите за заемане на академични длъжности. Определените изисквания включват наукометрични показатели и показатели, които отразяват измерими академични резултати в преподавателската дейност. Всичко това налага академичния състав на военните академии и висшите военни училища да повишава своите усилия за покриване на определените национални изисквания и да развива своите компетентности в тази посока. 

В предложената редакция на разпоредбата на чл. 28, ал. 6 се предвижда кариерно поле „професионално“ да обхваща не само длъжностите, изискващи старши офицерски звания и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от висши граждански училища, но и тези с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от военни академии или висши военни училища и образователна и научна степен „доктор“. По този начин ще се обезпечи възможността за кариерно развитие на военнослужещите от академичния състав.

 

3. Изменения в чл. 77, ал. 1 от правилника /§ 4 от проекта на ПМС/:

В действащата редакция на чл. 77, ал. 1 от ППЗОВСРБ е предвидено, че прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ (при настъпила негодност за военна служба или психологична непригодност) се извършва въз основа на експертно решение на военномедицинските органи или заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ, което е окончателно и не подлежи на обжалване. Единствено със закон обаче може да се изключи обжалване, и тъй като такава възможност в ЗОВСРБ не е предвидена, е необходима промяна на посочената разпоредба. По този начин разпоредбата ще се прецизира и ще се приведе в съответствие със ЗОВСРБ и ще съответства на конституционния принцип за правото на гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат, след като не е предвидено друго в закон.

 

4. Предложението за създаване на разпоредбата на §5 от Преходните и заключителни разпоредби на проекта на ПМС е продиктувано от следното:

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ, минималният срок за престой на военнослужещите на длъжност е една година. През втората половина на 2018 г. беше променен Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.), като от 01.01.2019 г. се трансформира системата на заплащане за военнослужещите (от възнаграждение за присвоеното им военно звание и степен към възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание). За реализиране на новия принцип на заплащане беше разработен и приет с ПМС № 309 от 2018 г. Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Предвид изложеното, във всички военни формирования и структури се извършиха организационно-щатни промени и военнослужещите бяха преназначени на длъжност по новите длъжностни разписания, считано от 01.01.2019 г.

При така създалата се ситуация, преназначаване на военнослужещ до 01.01.2020 г., предвид разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ би било невъзможно. Приложима е единствено хипотезата на § 43, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение ППЗОВСРБ (ДВ, бр. 53 от 2011 г./ - по решение на министъра на отбраната, еднократно за срока на службата, което води до ограничаване възможността за преназначаване на военнослужещите, тъй като някои от тях вече са ползвали посочения параграф. Това от своя страна ще доведе до снижаване на способностите на някои от военните формирования и до нови проблеми пред системата за командване и управление, тъй като се ограничава възможността за преназначаване на някои от способните военнослужещи.

За предотвратяване на последствията от несвоевременно назначаване на военнослужещи на ключови длъжности, което ще се отрази негативно на способностите на военните формирования от една страна и запазване непрекъснатостта на кариерно развитие на военнослужещите от друга страна е целесъобразно преназначаването на военнослужещите от 01.01.2019 г. да не се отчита при определянето на минималния срок по чл. 42, ал. 1 от ППЗОВСРБ.

 

За изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната  за 2019 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води  до въздействие върху държавния бюджет.

С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ не са постъпили бележки и предложения. В съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА по проекта на постановление са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, за да се обезпечи възможно най-скорошното прилагане на новите разпоредби и да се оптимизират процедурите за приемане на военна служба и преназначаване на военнослужещите, с цел преодоляване некомплекта във въоръжените сили и окомплектоване на ключови длъжности на стратегическо, оперативно и тактическо нива.


Дата на откриване: 29.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 12.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 май 2019 г. 16:56:22 ч.
enherma

предложение от други работодатели

Мотивите Ви:

"По този начин ще се намали възможността кандидати, които са кандидатствали и са класирани за приемане на военна служба за обявените длъжности, да приемат предложения от други работодатели."

- "Намалявайки възможностите на кандидатите", не ги ограничавате административно, нали???

- В тази връзка, ако "класираните" кандидати и в последствие през периода на т.н. "взети в разпореждане на министъра на отбраната по специален щат", намерят "предложение от други работодатели", как ще бъдат освобождавани?

10 юни 2019 г. 22:34:28 ч.
Alexandra

По проекта за промени в ППЗОВСРБ

Mинистърът на отбраната със своя заповед № ОХ-448/14.05.2019 г. е разпоредил да се изготви анализ на настоящия модел за кариерно развитие на военнослужещите, както и анализ на академичния състав във военно-образователната система и до края на 2019 г. да се представят предложения за промени.

Промените в чл. 28 от ППЗОВСРБ касаят Модела за кариерно развитие на военнослужещите, които е обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-1199/22.11.2017 г. Същият е представен пред и обществеността. Моделът е публикуван на основната страница на Министерството на отбраната.

Освен това, на 01.01.2019 г. влязoха в сила промени в ППЗОВСРБ, с които се даде възможност на офицерите от академичния състав, заемащи длъжностите към датата на влизането в сила на промените и не са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“, в т.ч. и тези със старши офицерски звания, да могат да заемат съответните длъжности и да се преназначават на длъжности от същото кариерно поле (отнася се и за тези военнослужещи, които изпълняват длъжности в кариерно поле „командно“) в обхвата на притежаваното военно звание до изтичането на срока на договора им за военна служба.

Предимството за развитие в следващо военно звание на офицери от академичния състав, притежаващи старши офицерски звания и заемащи длъжности в кариерно поле „командно“ и са завършили образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“, е  предизвикано от факта, че този академичен състав обучава курсанти за развитие по т.н. военна квалификация, придобита чрез обучение и подготовка по военни специалности/специализации, а не по граждански специалности, които могат да се преподават и от академичен състав, завършил граждански ВУЗ.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове, изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Предвидената промяна в Модела за кариерно развитие на военнослужещите следва да се извършва при по-продължително обществено обсъждане, а не в 14-дневен срок, тъй като фактори в кариерното развитие на военнослужещите са ръководството на министерството, командирите/началниците/ръководителите на военни формирования (структури), структурите по управление на човешките ресурси (личен състав) и не на последно място военнослужещите от въоръжените сили.

Във връзка с описаното по-горе, ПРЕДЛАГАМ:

  1. Да не се правят промени в чл. 28, ал. 6 и ал. 7 от ППЗОВСРБ, до представяне на разпоредения със заповед на министъра на отбраната № ОХ-448/14.05.2019 г. анализ на настоящия модел за кариерно развитие на военнослужещите;
  2. Да отпадне текста „до изтичането на срока на договора им за военна служба“ в § 4 от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление № 336 на Министерския съвет от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).

МОТИВ: По този начин, до представяне на промените в „Модела за кариерно развитие на военнослужещите“ във връзка с изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-448/14.05.2019 г. и изменение на ППЗОВСРБ, няма да се освобождават военнослужещи със старши офицерски звания от академичния състав, заемащи длъжности в кариерно поле „командно“, поради изтичане на сроковете на договорите им за военна служба.

  1. Срокът за предложения и становища по проекти на нормативни актове, публикувани на Портала за обществени консултации и касаещи модела за кариерно развитие на военнослужещите, да е не по-кратък от 30 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

МОТИВ: Предложенията за промени в нормативните актве по Модела за кариерно развитие на военнослужещите, следва да се извършват при спазване на принципите, посочени в чл. 26, ал. 1 от  Закона за нормативните актове. Така ще се ограничат промените приемани „ангро“, „на тъмно и тихо“, без да се вземат под внимание всички фактори, участващи в кариерното развитие на военнослужещите.