Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от на

С проекта се цели подобряване на нормативната уредба, ограничаване на административната тежест пред бизнеса и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите, чрез отпадане на изисквания за предоставяне на документи, налични при държавни органи. Проектът цели отпадане на изискването за представяне от лицата, извършващи или желаещи да извършват допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки на копия от трудови договори на преподавателите за извършване на дейността. Цели се също да не се представят копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите, издадени след 1 януари 2012 г. Справка за съответствието с изискванията за наличие на трудов договор с преподавателите, извършващи допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за възстановяване на броя на контролните точки, както и за притежаваното от тях образование ще се извършва служебно.


Дата на откриване: 30.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари