Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г.

Проектът на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за периода 2019-2021 г. е разработен на основание чл. 8 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2005 г. и чл. 4, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 08.05.2006 г. Съгласно посочените нормативни основания ЦОИДУЕМ осъществява дейността си по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет. Проектът на Програмата съдържа приоритетите и мерките, които следва да бъдат финансирани от ЦОИДУЕМ за периода 2019-2021 г.

Със Заповед № РД 09-794/12.06.2015 г. на министъра на образованието и науката е утвърдена Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) със следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.

Стратегическа цел 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите  малцинства.

Стратегическа цел 3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.

Стратегическа цел 4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът на Програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода за 2019-2021 г. отразява принципите и целите, залегнали в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.), и подпомага тяхното реализиране.

Проектът на Програмата е в съответствие също с приоритетите и мерките на Министерството на образованието и науката, насочени към обхващането и включването на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, в това число от етническите малцинства, към повишаване качеството на образователния процес и на образователните резултати на деца и ученици от етническите малцинства, както и към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.


Дата на откриване: 3.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари