Обществени консултации

План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

 

            Планът за 2019 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя изчерпателна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

 

            Демографската политика е ориентирана към използване на всички реалистични възможности за балансирано демографско развитие, подобряване на благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване на демографския натиск от намаляването и застаряването на населението и на работната сила върху социалните системи и публичните финанси.

 

            Предприеманите от правителството комплексни мерки са групирани в пет основни приоритета:

I. Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението.

II. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал.

III. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи.

IV. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата.

V. Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за балансирано демографско развитие на населението и развитието на качеството на човешкия капитал.

 

            Планът за 2019 г. съответства на структурата на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) в изпълнение на следната основна стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Планът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен план. Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.


Дата на откриване: 6.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари