Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 30 май 2018 г. беше приета Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 Май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП), която съдържа нови изисквания, голяма част от които не са въведени в българското законодателство.

Срокът за въвеждане на изискванията на Директивата в националните законодателства е 10 януари 2020 г.

В изпълнение на мярка 5 „Рамка за борба с изпирането на пари”, заложена в одобрения с Решение № 611 на Министерския съвет на Република България План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ) и към Банковия съюз, създадена със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАНС междуведомствена работна група, изработи проект на текстове за изменение и допълнение на ЗМИП и на други относими нормативни актове, чрез които в българското превантивно законодателство се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2018/843.


Дата на откриване: 6.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2019 г. 18:43:36 ч.
valentin.2017

това е пример за театър на сигурността

Продължават с театъра на сигурността по отношение на законите срещу прането на пари.

Ето един бисер:

операции и сделки без явна икономическа или законна цел
Така въвеждат задължение за субективна преценка. Защото дали има "явна" цел е субективно. По какви критерии се определя дали една цел е "явна"?А как се разбира дали е "законна" целта? Корумпираните политици да не би да пишат "плащане на рушвет" в договора или детайлите на плащането?Който иска да е сигурен, че няма да го обвинят в нарушение на закона ще се наложи да сложи на практика всички операции в тази категория.Какво значи това? Увеличаване на банкови такси, таксите на доставчиците на платежни услуги, таксите на инвестиционните посредници и всички, които предоставят каквото и да е финансови услуги. Но не само това!Има и още изненади - ще се повишат и разходите на счетоводители, консултанти по данъчно планиране, занимаващите се със сделки на недвижими имоти и посредничество (вкл. и сделките по наемането на недвижими имоти), търговците с изкуство, търговците с валути и "виртуални валути", "доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги"...В крайна сметка потърпевши ще бъдат всички хора в България. Защото когато отидат в магазина да купят някаква стока или услуга от българска фирма - разходите по този театър на сигурността ще си го плащат като попчета. Както си плащат ДДС-то.С подобни закони държавата декларира, че не може да се бори с престъпността и прехвърля работата в тази област на частния сектор. Но тези в държавните служби няма да бъдат уволнени, и на тях ще им се плаща за тази работа.Най-нагло си признават, че не могат да направят оценка на въздействието:

Гореизложеното обосновава невъзможността на този етап да се калкулират и потенциалните разходи от законовите промени.Независимо от това дали има или не адекватна оценка на въздействието съм убеден, че тази оценка по никакъв начин няма да повлияе на решението за приемане на промените в закона. По същата причина, поради която са приели безпрепятствено всички закони до момента.Винаги могат да кажат, че ползите от закона са по-големи от негативните въздействия. Също така може да кажат, че това е изискване "отгоре" (Европейския съюз) и е задължително във връзка с присъединяване към Валутния механизъм ІІ и т.н.Моето лично мнение е, че тези мерки няма да откажат политиците да се занимават с корупция. И не е редно заради шепа корумпирани политици всички да плащат разходите по този театър на сигурността.

 

06 юни 2019 г. 18:51:13 ч.
valentin.2017

ще има негативно засегнати клиенти

Цитат от доклада на министъра на финансите:

„Приемането на предложения нормативен акт се очаква да има значително

положително въздействие както върху държавните органи и институции, посочени като

заинтересовани страни във формуляра за частична предварителна оценка на въздействието, така

и върху задължените субекти по ЗМИП и техните клиенти, които не се очаква да бъдат

засегнати негативно от измененията
, но същевременно се запазва възможността да се ползват от

повишените гаранции за по-голяма сигурност в резултат на повишената ефективност на

превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и на

допълнителното разписване на част от мерките по закона.“

Този доклад съдържа лъжа: "които не се очаква да бъдат

засегнати негативно от измененията
".

В действителност клиентите на задължените субекти по ЗМИП ще плащат повече за стоките и услугите, защото разходите на задължените субекти ще бъдат включени в цените.

Напомням и за този текст в оценката за въздействието:

"Гореизложеното обосновава невъзможността на този етап да се калкулират и потенциалните разходи от законовите промени."

Значи, от една страна се твърди, че клиентите няма да бъдат засегнати негативно, а от друга страна се твърди, че не може да се калкулира повишението на цените.

07 юни 2019 г. 12:37:04 ч.
RIA

Не са спазени нито общият задължителен срок от 30 дни, нито срокът по изключение от 14 дни за ОК

В приложената частична оценка на въздействието  е посочено, че проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде публикуван в началото на месец юни 2019 г. за обществени консултации за срок от 14 дни на интернет страницата на ДАНС, както и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

Аргументите на вносителя за прилагането на по-краткия срок са: "... неголемия брой на предлаганите промени, факта, че голяма част от същите се отнасят до въвеждане на национални координационни механизми за събиране на и предоставяне на определените в Директивата категории информация, което не се очаква да доведе до допълнителен финансов разход или разход на административен ресурс, както и на факта, че не се очаква увеличаване на административната тежест за субектите, които са задължени по сега действащия ЗМИП, а въвеждането на новите категории задължени субекти е изпълнение на императивно изискване на Директивата и не подлежи на преценка от страна на държавата..."

Чл. 26, ал. 4 изр. второ от Закона за нормативните актове позволява намаляването на срока на обществената консултация до 14 дни в една единствена хипотеза - наличието на „изключителен случай“, който следва да бъде изрично мотивиран. Обясненията на съставителите на ОВ  по никакъв начин не сочат на "изключителност" на случая. Изложените аргументи говорят за прилагане на съкратения срок „по целесъобразност“, на база субективната преценка на съставителя за характера на промените. Съставителят се е позовал на несъществуващи в закона основания за намаляване на срока и по този начин грубо ограничава на правото на заинтересованите страни да се запознаят и изразят становище по законопроекта в разумен, достатъчно дълъг срок.

В противоречие с написаното в ОВ от самия съставител, срокът на обществената консултация е определен от 06.06.2019 до 19.06.2019 г., т.е. 13 дни.  Не само, че не е спазен общият задължителен 30-дневен срок, но не е спазен и задължителният минимален срок от 14 дни за провеждане на обществената консултация.

Кое налага срокът на консултацията да е 13 дни, т.е. под минимално допустимият за нас е необяснимо.

До какво води неспазването на законодателството относно законодателството, за нас обаче е пределно ясно – до загуба на доверие на обществото в целия процес на вземане на публични решения, в титуляра на този процес в лицето на държавата и в резултатите, които той произвежда – нормативните актове. Резултатите от това са налице – ниско ниво на ефективност на правоприлагането и ниско правосъзнание на гражданите – адресати на регулирането…

Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

 

Център за оценка на въздействието на законодателството

11 юни 2019 г. 17:38:41 ч.
poptolev-tn

Да се спази пълното съответствие с Директива 2015/849!

1. За да се спази пълното съответствие с Директива 2015/849 (след последната промяна с Директива 2018/843), предлагам да се извършат следните изменения в ЗМИП:§ ... . Член 4, точка 12 се отменя.

§ ... . Член 4, точка 13 се изменя така:

„13. одитори, външни счетоводители и данъчни консултанти и всяко друго лице, което се задължава да предоставя, пряко или чрез други лица, с които това друго лице е свързано, материална помощ, съдействие или съвети по данъчни въпроси като основна стопанска или професионална дейност;“

Така предложения от мен текст е  едно към едно (в пълно съответствие) с текста на чл. 2, параграф 1, точка 3, буква „а“ на Директива 2015/849.

Твърдо съм убеден, че обхвата на член 4 на ЗМИП трябва да бъде аналогичен на този на чл. 2 на Директива 2015/849. Обхвата на българското законодателство според мен е твърде много разширен и нефункциониращ. Все пак мерките са предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и трябва да се наблегне именно върху тази система, а не върху всички субекти на икономиката у нас.

---------------------------------

2. Предлагам и да се добави ново понятие:

§ ... В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава точка 25:

25. „Съдействие по данъчни въпроси“ е всяко действие ... [от тук нататък дефиницията трябва да се довърши от авторите на законопроекта] - без въвеждането на това понятие, рискуваме да изпаднем в нееднозначно тълкуване на ЗМИП и в известна степен в сериозно затруднение в неговото коректно изпълнение.

 

Тошко Поптолев

 

 

12 юни 2019 г. 14:32:19 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25557/