Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България

 

 

Целта на проекта на Наредба е насочена към определяне на условията и реда за вписване и отписване на кораби в регистъра на риболовните кораби, както и тези за разпределяне на свободен риболовен капацитет в морския флот, освободен вследствие на:

- служебно отписване на риболовни кораби от Регистъра на риболовните кораби, воден от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по реда на чл. 18в, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите;

- отписване на риболовни кораби от Регистъра на корабите, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в Регистъра на корабите;

- изтичане на срока на валидност на удостоверения за свободен капацитет.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и

 рибарството“, Министерство на земеделието, храните и горите  

 Електронни адреси:

 MIVelinova@mzh.government.bg и AEncheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 6.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 юли 2019 г. 19:04:36 ч.
e_kirilova

Коментари по Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на РБ

ДО 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

 

08 юли 2019 г.

 

Относно: коментари по Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

Във връзка с текущи обществени консултации на проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България, предлагаме на Вашето внимание следните коментари:

 • В предложения текст отсъства равнопоставеност между собствениците на капацитет към момента на влизане в сила на Наредбата и бъдещите собственици, придобили правото си по силата на чл. 41, ал 1 и чл. 42, ал .1, като текущите собственици на капацитет са в по-изгодна позиция, тъй като могат свободно да търгуват с притежавания от тях капацитет.
 • Предвид определения срок за провеждане на процедури по чл. 41, ал. 2, предлагаме да бъдат променени следните срокове: в чл. 18, ал. 3 – от 18 на 24 месеца и в чл. 22, ал. 3 – от 12 на 18 месеца.
 • В проекта на Доклад към проекта на Наредбата не са мотивирани определените в ал. 1 на чл. 45 и ал. 1 на чл. 46 години на устойчивост. Не става ясно каква е логиката и  механизмът, който е използван за изчисляване на тези срокове и тяхното разграничаване.
 • В проекта на Доклад към проекта на Наредбата не са мотивирани изискванията  по чл. 45, ал.1, т.2 и чл. 46, ал. 1, т. 2
 • В проекта на Наредба не е записано ясно какви права имат собствениците на капацитет, придобит по реда на чл. 41, ал. 1 и/или чл. 42, ал. 1 след изтичане съответно на пет и три години от придобиването.
 • В чл. 44, ал. 5 е записано: „(5) Не се допуска предоставяне на свободен риболовен капацитет за увеличаване на капацитета на риболовен кораб в размер по-голям от 20 на сто от вписания в регистъра на риболовните кораби риболовен капацитет към датата на издаване на заповедта за откриване на процедурата.“ От текста не става ясно дали се има предвид партидата на един определен риболовен кораб или се отнася за вписвания по партидата на собственика на риболовния кораб, за който се търси увеличаване на капацитета.
 • В чл. 41 критерият „годината на построяване на риболовния кораб“ е включен както в ал. 5, така и в ал. 6. Предлагаме да бъде включен този критерий само в една от двете категории – критерии за допустимост или критерий за оценка. 
 • Не е достатъчно изяснен критерия от чл. 41, ал. 6, т.3 – „критерий за насърчаване на заетостта на младите хора“. В какво се изразява постигането на този критерий? 
 • Предлагаме в чл. 41, ал. 6 да бъде допустимо при разработване на процедурата да бъдат включени и други критерии за оценка като: опит на собственика, регистриран оборот от дейността за последните три години, в частност при чл. 46 – активност на море годишно на риболовния кораб, за който се търси увеличаване на капацитета и др.?
 • Срокът по чл. 41, ал. 4, т. 3 да бъде променен от един на два месеца.
 • Предлагаме в чл. 41, ал. 3 да се впише, че процедурата се обявява на поне още една електронна страница, напр. на МЗХ.

Разчитаме, че така изложените препоръки и коментари ще бъдат взети под внимание при изготвяне на окончателния текст на Наредбата за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЕЛЕНА КИРИЛОВА