Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба и за специфични условия на труд на цивилните

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

За повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба и преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоръжените сили се налагат изменения и допълнения в определените допълнителни възнаграждения, изплащани на военнослужещите по смисъла на чл. 214, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Във връзка с характера на дефинираните „специфични условия при изпълнение на военната служба“ и „специфични условия на труд“, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Наредбата), се извършват следните изменения и допълнения:

- изплащането на допълнително възнаграждение (парашутни) на участващите от силите за специални операции в операции и мисии  извън територията на страната се запазва;

- въвежда се допълнително възнаграждение за класна специалност на IT специалисти, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности;

- увеличава се допълнителното възнаграждение на „парашутист-водолазите“ на 100% и за двете утежняващи професионални изисквания;

- определя се специален статут в Наредбата по отношение на военнослужещите, назначени на длъжност „ръководител на полети“, приравнени на летателен състав;

- въвежда се допълнително възнаграждение за разположение за осъществяване на дейности по аварийно-спасително осигуряване (АСО) от авиацията на Българската армия;

- променя се терминологията в Наредбата в съответствие с приетата такава в гражданското и военното въздухоплаване;

- въвежда  се допълнително възнаграждение за продължителност на летателната дейност на военнослужещите от състава на екипажа на  многоместни самолети или вертолети (инженер-борден, старши борден техник, старши техник-борден, техник на вертолет-борден, техник на самолет – борден);

- въвежда се категорията „парашутисти-спасители“ като част от летателния състав – парашутисти и членовете на екипажа на многоместни самолети (вертолети);

- въвежда се допълнително възнаграждение за лицата, които изпълняват десантиране (дейности по евакуация/извличане) от въздухоплавателно средство по способите „бързо въже”, „рапел”, „бордова лебедка” и „въжена стълба”;

- увеличава се допълнителното възнаграждение за участие във военни учения и мероприятия в полеви условия и уеднаквяването му и за участие в такива извън територията на страната;

- увеличава се допълнителното възнаграждение за откриване, транспортиране и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества.


Дата на откриване: 7.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2019 г. 17:37:05 ч.
enherma

Браво

Така вече съвсем се легализират по-високите възнаграждения на подчинените. Браво. 

Нищо, че така ще взимат по-високи възнаграждиния от началниците си, естествено при по-малки отговорности. 

Браво, браво, браво. 

Извършете по-детайлен анализ на последиците, до които ще доведе предлаганата промяна. Естествено ако искате.

12 юни 2019 г. 11:48:26 ч.
пехотинец

По отношение на чл. 27, ал. 1

"При допускане на авиационни произшествия и груби нарушения в летателната дейност поради грешки и нарушения от летателния състав или ръководителите на полети изплащането на допълнителното възнаграждение за съответната класна специалност се спира за срок от 1 месец до 1 година със заповед на командира (началника), присвоил същата".

Този текст налага санкции спрямо личния състав допуснал груби нарушения. Кое обаче е наложило лишаването от допълнително възнаграждение за придобита класна специалност да бъде намалено от 6 месеца на 1 месец, спрямо действащия текст в Наредбата?

Кое налага да се премахне изречение второ от сегашния текст на алинеята, а именно:

"След изтичане на определения в заповедта срок изплащането на допълнителното възнаграждение се възстановява, ако притежаваната класна специалност бъде потвърдена"?

Редно е, след като поради твои грешки ти отнемат облаги, преди да започнеш да си ги получаваш отново да докажеш, че си се поправил (така е и с отнетите контролни точки от КАТ). Именно това е смисълът на "изчезналото" в новия текст второ изречение. Считам, че текстът на второ изречение трябва да бъде възстановен. Така също срокът за лишаване на заплащането да бъде от 6 месеца до 1 година, и да не се допуска неговото намаляне на 1 месец, който е крайно недостатъчен от гледна точка на самооосъзнаване на причините за допуснатия инцидент и нарушение. 

 

12 юни 2019 г. 12:09:30 ч.
dimcheva

Предложения за изменение и допълнение на чл. 15б.

1. Предложение по чл. 15б, ал.1:

Текстът „Чл. 15б. (1) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:..."

да се замени с:

„Чл. 15б. (1) На военнослужещите и цивилните служители – IT специалисти, които в изпълнение на функционалните/преките си задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност, развиват и администрират информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана, разработват и поддържат софтуер за информационните системи, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:..."

Мотиви:

Предложената редакция има за цел да прецизира текста относно лицата, които попадат в разпоредбите на чл.15б и основанието за изброените и подлежащи на допълнително възнаграждение функционални задължения т.е. да са определени като основни или допълнителни в длъжностна характеристика на длъжността на IT специалистите.

Добавени са и дейностите по разработване и поддържане на софтуера за информационните системи.

Текстът „или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности“ да отпадне. Специфични условия при изпълнение на военната служба/труд ли е осъществяването на контрол на дейностите, изпълнявани от IT специалистите?

Целта на Наредбата е да се получават допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители и то за реално извършвани дейности за развитието и администрирането на информационни системи от IT специалистите, а не за осъществяване на контрол на изпълнението им.

2. Предложение по чл. 15б, ал.3:

Текстът "(3) Условията и редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на класната специалност по ал. 1 се определя със заповед на министъра на отбраната."

да се замени с:

"(3) Условията и редът за придобиване, присвояване/потвърждаване на класната специалност по ал. 1 се определят със заповед на министъра на отбраната."

Мотив: Отстраняване на допусната техническа грешка.

12 юни 2019 г. 14:10:23 ч.
bobi_s

Предложение по чл.15б

Не съм сигурен дали някой от който зависи приемането и писането на дадена наредба, закон или постановление чете коментарите, но на последък се приемат такива недоизмислени закони пряко касаещи военнослужещите в БА, както се очертава и новата наредба-15.
 
От приемането на последният класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия и обвързаните с него приложения касаещи заплащането се получиха много парадоксални ситуации.
 
Като пряк пример (факт който лесно може да бъде проверен), който мога да дам е свързан с длъжността която заемам към момента.
 
В длъжностното разписание на ескадрила "Комуникационни, информационни и навигационни системи"  (еКИНС) във военното формирование в което служа, съгласно класификатора на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, фигурира длъжността "командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС" - 17-то длъжностно ниво, заемана от офицери - началници на комуникационна, информационна, навигационна и радиолокационна системи в еКИНС. 
 
Съгласно раздел VI от "Функционални задължения" на длъжностните характеристики за длъжностите "Началник на система в еКИНС, е заповядано, че същите изпълняват задълженията от раздел II, чл. 196 и чл. 197 на "Устав за войскова служба на въоръжените сили на Република България" (УВС на ВС на РБ), което всъщност са задълженията на длъжността "Командир на рота". Освен произтичащите здължения от чл. 196 и чл. 197 на УВС на ВС на РБ, също така всички началници на системи отговаряме пряко и за експлоатацията, обслужването, контролирането на ремонтните дейности и поддръжката на зачислената ни съвременна,сложна и скъпоструваща на данъкоплатеца навигационна, комуникационна, информационна и радиолокационна техника.
 
На основание чл.214, ал.2, т. 1 от "Закона за отбрана на въоръжените сили на Република България" и в съответствие с чл. 37, ал. 2 от "Наредба с №Н-15/27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от Министерство на отбраната, стуктурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия", длъжността "Командир на рота" е включена в заповед на министъра на отбраната като длъжност, за която се полага допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав. Това обаче не се отнася за длъжността "командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС" - 17-то длъжностно ниво, заемана от офицери - началници на комуникационна, информационна, навигационна и радиолокационна системи в еКИНС. Като извод може да се направи, че офицерите назначени на длъжности "Командир на рота" и "Командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС", изпълняват еднакви функционални задължения, съгласно чл. 196 и чл. 197 от раздел II на УВС на ВС на РБ. При изпълнение на еднакви функционални задължения, назначените на длъжност офицери като "Командир на рота" получават допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на служебнте си задължения свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав, а назначените на длъжност офицери като "Командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС" - НЕ получават допълнително месечно възнаграждение, което действа крайно демотивиращо на последните.
 

12 юни 2019 г. 14:15:29 ч.
bobi_s

част 2-ра към Предложение по чл. 15б

Реално се получи следното нещо.
 
Офицерите назначени на длъжности "Командирите на роти", които отговарят за 40 човека личен състав с 40 автомата АК-7.62 мм и числящи им се  в ротата 10 платнища и 10 лопати получават с над 150 лв. месечно повече, от офицерите назначени на длъжност "Командир/началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/ система в еКИНС", които отговарят за 40 човека личен състав с 40 автомата АК-7.62 мм и числящата им се в системата съвременна техника, осигуряваща полетите в навигационно и радиолокационно отношение на стойност повече от 30 000 000 лв. в система.
 
Още по-големият прарадокс е, че във всяка система от еКИНС има по два взвода с взводни командири "офицерски кандидати 2-ри клас", които получават месечно с повече от 200 лв. от техните началници "капитани", които не са ротни. Разликата в трудовият им стаж е от 5 до 7 г.. Били те и много добри специалисти се получава, че офицерите от еКИНС сме си губили времето във военното училище. Никава мотивация не се получи от наредбата в този си вид. 
 
Сега с приемането на новата наредба №Н-15 и по специално чл. 15б, който до сега не го е имало ще се получи пак игра на думи, пак ще има правилно и неправилно тълкуване, пак ще има те искаха да кажат друго ама вие не го разбирате, а бе вие трябва да си изпълнявате задълженията нищо, че не ви се плаща спрямо наредба №Н-15 понеже видиш ли не ти е изрично написано изцяло в длъжностната ти характеристика дума по дума чл. 15б, ал.(1).
 
Реално в чл. 15б, ал.(1) е написано:
 
На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и равитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
 
1. за майстор - 300 лв.
 
2. за първи клас - 200 лв.
 
3. за втори клас - 100 лв.
 

12 юни 2019 г. 14:17:01 ч.
bobi_s

част 3-та към Предложение по чл. 15б

След неговото приемане ще се получи следната ситуация:
 
Вече и сержантите с класна специалност майстор назначени на длъжности "администратор" ще получават повече от един капитан бил той завършил военно училище, допълнителна магистратура и поне 5 броя специализирани курса за работа и поддръжка на числящите му се в системата средства и системи. Да коментирам следните неща мисля, че би било излишно, но пък трябва да стане ясно.
 
- всички нови съвременни средства и системи развърнати на летищата са с компютри за управление,  поддръжка и диагностика под Windows и Linux операционна система, същевременно и разполагат с изградени мрежи за отдалечен достъп и управление и отдалечени работни места за администриране, което обаче не ги прави автоматично според чл.15б компютърни и информационни мрежи и системи;
 
- хора, които не са чували през живота си за термин, като Machine Learning, в най-добрият случай само са виждали Windows Server в YouTube, а Cisco за тях е само певец, а пък ако са изкарали курс по Computer Networking Fundamentals е най-сложното нещо с което са се сблъсквали, да взимат с 300 лв повече от сержант обслужващ и експлоатиращ, напимер някоя навигационна или радиолокационна система на летище е просто нелепо.
 
- дори термина компютърна мрежа ако човек прочете в wikipedia ще му стане ясно, че този термин е много общ и за една компютърна мрежа може да се смята компютър, кабел UTP и суич към който са закачени 3 бр. IP камери. Това автоматично означава, че сержант, назначен на длъжност администратор на система за видеонаблюдение, след присвояване на класна специалност "майстор" ще взима 300 лв. повече от неговия колега сержант, с класна специалност "майстор" на радиолокационни системи за кацане, назначен на длъжност "техник на ........" РСП например, където дори самите вредни условия са в пъти повече и имаме напрегнатост на ЕМП в порядъка на 155 V/m2 за което вторият сержант получава 15 лв. на месец.
 
-  истината е че IT специалисти и то добри се търсят навсякъде, и някой ако си мисли, че с заплата от 1300 лв. след като му бъде присвоена/потвърдена класна специалност "майстор" ще бъде задържан такъв военнослужещ в МО или че пък ще новопостъпи такъв със звание редник и след 3 г. ще му се вдигне заплата с 300 лв и ще взима вече 1200 лв. е СМЕХОТВОРНО.
 
Предлагам в новият чл. 15б всичко да се запази и да се добави, както следва:
 
чл.15б ал.(1) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и равитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
 
1. за майстор - 300 лв.
 
2. за първи клас - 200 лв.
 
3. за втори клас - 100 лв.
 
(2) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в осигуряването, поддържането и предоставянето на комуникационна, информационна, навигационна и радиолокационна информация или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:
 
1. за майстор - 300 лв.
 
2. за първи клас - 200 лв.
 
3. за втори клас - 100 лв.
 
(3) Класна специалност се придобива последователно ..................................................................
 
 
 
Ако бъде приет по посоченият от мене текст чл. 15б, то няма за пореден път едни от най-тежките и отговорни длъжности изпълнявани от КИН специалисти от състава на ВВС да бъдат пренебрегнати и демотивирани.

14 юни 2019 г. 10:00:33 ч.
ivanov.i

Въпрос и предложение за промяна на чл. 23

Защо текста се отнася само за военнослужещи от ВВС?

Обърнете внимание на последните думи в точките на чл. 23, а именно "... допълнително възнаграждение за ПРОДЪЛЖИТЕЛНА СЛУЖБА'', нима останалите не служим?

Предлагам чл. 23 да се отнася за всички военнослужещи:

1. Лицата  на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав прослужили 15 години по 1/6 от размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба.

2. За всички останали военнослужещи  прослужили 18 години по 1/6 от размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им възнаграждение за продължителна служба.

Нещо в този смисъл юристите да го оформят!

 

14 юни 2019 г. 15:29:10 ч.
r.stamboliev

Предложения за изменение на чл. 15б.

В Комуникационно-информационния център се поддържа и  експлоатира високо технологична комуникационна техника, както и се програмират, менажират и администрират комуникационни системи и платформи.

Същите са уникални по своята специфика и същност за цялата Българската армия, поради което обучението, адаптацията и професионалното развитие на кадрите за изпълнението на поставените задачите изисква дълъг период от време и средства.

Практиката показва, че такива специалисти липсват във всички военните формирования от Българската армия, а от друга страна на новоназначените им трябват години за навлизане в спецификата на работата.

 

Няколко човека поддържат двете от най-големи централи в Българската армия с общ капацитет над 4000 поста. Подобни по капацитет и многофункционалност централи има само в Български пощи. В задълженията на тези служите влиза и менажиране на мрежа от около 70 централи от различни типове (Алкател, Сименс и Ериксон), което по своята същност е уникално от гледна точка на това, че няма фирма на пазара която да менажира и трите типа централи едновременно. Също така тези хора обслужват процеса по предоставянето на крайните телефонни услуги и поддържат вътрешно-сградната абонатна мрежа.

 

Тези военнослужещите и цивилните служители са комуникационни специалисти подготвяни повече от 10 години и познаващи в пълна степен спецификата на работата, която в голяма степен е гръбнака на част от комуникационните мрежи поддържани в БА.

 

Вие смятате ли, че тези хора не заслужават същата класна специалност и дали са по-малко подготвени от другите специалисти, пък били те и IT – специалисти.

 

 Затова предлагам текста на  чл. 15б да се промени така :

 

чл.15б ал.(1) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и равитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:

 

1. за майстор - 300 лв.

2. за първи клас - 200 лв.

3. за втори клас - 100 лв.

 

(2) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в програмирането, менажирането и администрирането на ISDN/IP централи и платформи или осъществяват пряк контрол по изпълнение на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:

 

1. за майстор - 300 лв.

2. за първи клас - 200 лв.

3. за втори клас - 100 лв.

17 юни 2019 г. 22:22:49 ч.
Яни

Дежурство АСО Крумово

Чл.11а..."поддържат  заповядана  готовност  за изпълнение  на  задачи  за  аварийно-спасително  осигуряване  и  се  намират  извън местоработата  си  на  място,  определено  в  заповедта  и/или  графика,  се  изплаща допълнително  възнаграждение за  всеки  час или  част  от  него  в  размер  на 0,50  лева."

Във Крумово дежурството за АСО от адрес започва 30 мин. преди залез. Т.е. заплащането за всеки ден е различно. Напр. за 17.06.2019г: 12ч 29мин по 1,00 лв/ч + 11ч 31мин по 0,50 лв/ч, за 18.06.2019г: 12ч 30мин по 1,00лв/ч + 11ч 30мин по 0,50 лв/ч и т.н...

Голямо смятане ще падне.

20 юни 2019 г. 22:14:53 ч.
floger

чл.23 както и чл.25

1.  Във Военновъздушните сили на Република България съществуват и други членове
на екипажа на многоместни самолети а именно бордни механици и бордни авиофоографи,
мисля че те също трябва да бъдат включени към посочените в чл.23 ал.1.
 
2. Относно чл.25 мисля че не е коректно личен състав имащ отношение към подготовката на авиационната техника за полети  ( авиационният инженерно-технически състав) да получава допълнително възнаграждение на база изпълнени полети,  а останалият личен състав (летателен състав) или наземен (ръководители на полети или подход) да получават допълнително възнаграждение с постоянен характер. Всички трябва да поддържат своята подготовка за изпълнение на поставените задачи, без значение дали лети или е на земята, и следва да бъде мотивирани по един и същ начин за това. Всички гореизброени изпълняват своята дейност при специфични условия на труд.
 
3. 
 

25 юни 2019 г. 10:08:49 ч.
bluesky

чл.15б

Доста е разтегливо понятието ИТ специалист. Би трябвало с Акт на министъра да се определят длъжностите който отговарят на поставените критерий. Иначе лошо в предложението няма, стига наистина тези дето заслужават да ги взимат тези пари. Тогава възникват и други въпроси:

1. Кой и как определя изпитните въпроси и при какви критерий за различните нива?

2. Кой носи отговорност при неправилно зададени или грешно зададени такива ?

Същите "привилегий" ги имат и в частните фирми, но такива изпити се полагат единствено и само в сертификационни тестови центрове, и то само на английки език. Обикновенно тези сертификати са валидни 2 или 3 години след което следва ре-сертификация. Питам - хората (колегите) който желаят да се яват на такива изпити и си вземат сертифиkатите - независимо дали е на Cisco, Microsoft, PHP, Linux и т.н. , те майстори ли си са или ? В коя графа попадат тези колеги( за един приятел питам ).

В тази връзка предлагам да се създаде допълнителен член който да обхваща и тези малко на брой колеги със международно признати сертификати. Така ще се даде възможност на хората който желаят да четат повече и  да се сертифицират по международно признати програми.

„Чл. 15б. (2) На военнослужещите и цивилните служители, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит международен сертификат за ИТ инженер от международно признат тестови център на Pearsun Vue по програмите на Cisco, Microsoft и др., както следва:

 Инженер-500лв.

Професионален инженер-800лв.

 

26 юни 2019 г. 22:01:26 ч.
RumenGaydarov

Предложения за изменение на чл. 15 част 1

Поздравявам всички, които се опитват да подобрят условията, стандарта и функционирането на структурите на БА. В тази връзка промените в тази наредба могат много да помогнат или да бъдат известна спънка в тази насока.

          За да бъде максимално справедлива тази наредба трябва да бъдат спазвани принципи и правила обхващащи всички структури и формирования от най-малкото до най-високото стъпало. Да не допуска тълкуване и двусмислие или създаване на разногласия и разделени между категории военнослужещи или различни професионални области. Сред основните принципи трябва да бъдат:

 • Заплащане според придобити и проявени знания и умения;
 • Пропорционалност според структурата/средата или категорията;
 • Независимост от субективни фактори;
 • Обективни критерии за оценка на знанията и уменията;
 • Заплащане според натоварването или продължителността на работа;
 • Заплащане при научно-изследователска, развойна дейност или участие в реализирани проекти с регионално или национално значение.

В тази връзка голяма част от предложените промени (както и по-голяма част от наредбата) имат ограничен характер и в голяма степен субективизъм при изпълнението и.

Ще се опитам с предложения за няколко члена да обясня конкретно замисъла на предложението си.

За да не допуска субективизъм при определянето начина и степента на заплащане е добре критериите или начина на оценка на знанията и уменията да бъдат общоприети или стандартизирани (при възможност международно).

В тази връзка Чл. 15б. (1) е изцяло зависим множество неопределени критерии:

 1. Кой и по каква методика ще определи какви знания и умения са необходими за съответните класни специалности? В сферата на комуникациите/инф. системи и др. има множество стандартизиращи и сертифициращи институции с изградени фундаментални принципи, по които се изграждат глобални системи в целия свят. Техните сертификати са международно признати и с определен срок на валидност.
 2. Не са дефинирани понятията - информационна система, компютърна мрежа, администриране и развитие.
 3. Без да искам да засегна никого повечето от тези, които трябва да осъществяват пряк контрол на горепосочените „понятия“ не са запознати с функционирането им.
 4. Не е ясно каква класна специалност трябва да притежава лицето за да получава посочените суми.

За да не изглежда прекалено критично предлагам посочения Чл. 15б. (1) да се промени както следва:

 

26 юни 2019 г. 22:04:05 ч.
RumenGaydarov

Предложения за изменение на чл. 15 част 2

Чл. 15б. (1) На военнослужещите и цивилните служители от състава на Българската армия или структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната притежаващи международно валидни сертификати в сферата на комуникационните и информационни системи се изплаща ежемесечно допълнително възнаграждение както следва:

 1. за притежание на сертификат на CISCO Academy:

а. при наличие на най-малко четири сертификата на Cisco Academy – ниво CCNA – 40лв. за период от 3 год. след предоставяне последния (четвърти) сертификат;

б. при наличие на сертификат удостоверяващ завършена степен на Cisco Academy - CCNA модул – 180лв. за периода на валидност на сертификата;

в. при наличие на сертификат удостоверяващ завършена степен на Cisco Academy - CCNP модул – 300лв. за периода на валидност на сертификата;

г. на придобилите сертификат удостоверяващ инструкторска степен на Cisco Academy за CCNA ниво – 240лв. за периода на валидност на сертификата;

д. на придобилите сертификат удостоверяващ инструкторска степен на Cisco Academy за CCNP ниво – 500лв. за периода на валидност на сертификата;

2. за притежание на сертификат на администриране на сървърни платформи:

а. при наличие на сертификат удостоверяващ завършена степен на Microsoft за администриране на сървърни платформи (Windows Server, Exchange, Lync, Share Point и др.) – 180лв. за периода на валидност на сертификата;

б. при наличие на сертификат удостоверяващ завършена степен на Linux за администриране на сървърни платформи  – 250лв. за периода на валидност на сертификата;

в. при наличие на сертификат удостоверяващ завършена степен на Microsoft за администриране на сървърни платформи Unix/Solaris – 400лв. за периода на валидност на сертификата;

И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

(3) допълнителните възнаграждения се изплащат при наличието на валиден сертификат удостоверяващ съответната степен и се подновява при представянето на следващ такъв.

 

26 юни 2019 г. 22:04:56 ч.
RumenGaydarov

Предложения за изменение на чл. 15 част 3

Също така е необходимо да се отбележи факта, че нарастващите нужди от използване на уеб базирани услуги изискват създаването на сайтове, локални и глобални (национални) мрежи, както и създаване и поддържане на масиви от база данни. Това също може да има съответното заплащане според критериите посочени по-долу:

Чл. 15в. (1) На военнослужещите и цивилните служители от състава на Българската армия или структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната извършващи разработване, тестване и поддръжка на софтуер, изграждане/изработване и поддръжка на определен тип комуникационни или информационни услуги или създаване и поддържане на база данни (система за управление на база данни) се изпраща допълнително възнаграждение както следва:

 1. разработване и поддържане на уеб сайт:

а. статичен уеб сайт до 25 страници, включващ начална страница, фотогалерия, форма за обратна връзка, търсачка, администраторски панел за управление на съдържанието, структурирано меню – ежемесечно възнаграждение в размер на 20лв. за периода на използване на уеб сайта на служителЯ отдаден със заповед.

б. динамичен уеб сайт от 25 до 100 страници, включващ индивидуален дизайн, форма за вход и регистрация, фотогалерия, форма за обратна връзка с администратора,  търсачка, администраторски панел за управление на съдържанието, система за извеждане на най-често използвани данни, форум, модул за външни връзки, модул за потребители онлайн, структурирано меню – ежемесечно възнаграждение в размер на 90лв. за периода на използване на уеб сайта на служителя/служителите отдаден/и със заповед.

2. за разработване на софтуер

а. разработване на софтуер/приложение за Windows платформи се изплаша еднократно допълнително възнаграждение в размер на 280лв. след въвеждането в експлоатация.

б. разработване на софтуер/приложение за Linux се изплаша еднократно допълнително възнаграждение в размер на 200лв. след въвеждането в експлоатация.

3. за изграждане/развитие и поддържане на локална компютърна мрежа:

а. поддръжка на локална мрежа от 20 до 100 абоната – ежемесечно възнаграждение в размер на 40лв. за периода на експлоатация на локалната мрежа на служителя отдаден със заповед или назначен на съответната длъжност изискваща поддръжката на съответната мрежа и устройствата в нея.

б. поддръжка на локална мрежа от над 100 абоната – ежемесечно възнаграждение в размер на 90лв. за периода на експлоатация на локалната мрежа на служителя отдаден със заповед или назначен на съответната длъжност изискваща поддръжката на съответната мрежа и устройствата в нея.

4. за изграждане/развитие и поддържане на глобална(национална) компютърна мрежа:

а. поддръжка на глобална(национална) мрежа от 20 до 120 абоната/устройства/точки – ежемесечно възнаграждение в размер на 80лв. за периода на експлоатация на служителя/служителите отдадени със заповед или назначени на съответна/и длъжност/и.

б. поддръжка на глобална(национална) мрежа от над 120 абоната/устройства/точки – ежемесечно възнаграждение в размер на 160лв. за периода на експлоатация на служителя/служителите отдадени със заповед или назначени на съответна/и длъжност/и.

(2) изплащането на допълнителните възнаграждения да се извършва само на военнослужещи и цивилните служители от структурите по КИС/КИНС и съответстващите звена за обучение във ВА „Г.С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и НВУ „Васил Левски“.

26 юни 2019 г. 22:29:13 ч.
RumenGaydarov

Предложения за допълване

             Не е за пренебрегване и факта, че съществуват и други специфични дейности като работа на височини. Те също са рискови и не са залегнали в нормативната база за изплащане на допълнително възнаграждение.

             Предложението за този вид дейност е създаването на нов раздел с примерно съдържание:

Раздел XVI

Допълнителни възнаграждения за работа на височина или по алпийски способ

Чл. 38 На военнослужещите и цивилните служители от състава на Българската армия или структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната притежаващи свидетелство за работа на височина и работа по индустриален/алпийски способ се изплаща допълнително възнаграждение:

        (1) за работа на желязно-решетъчни конструкции, мачти, кранове и други съоръжения с височина над 15м. както следва:

 1. за монтаж/демонтаж на комуникационно, навигационно, метеорологично, телевизионно или оптично оборудване в размер на 18лв. за всеки отработен ден.
 2. за поддръжка/обслужване на желязно-решетъчни конструкции в размер на 10лв. за всеки отработен ден.
 3. дейностите по ал.1 т.1 и т.2 се организират със заповед на командира на съответното военно формирование и завършват с протокол за извършената дейност и отчитане на времето за работа въз основа, на който се изплащат финансовите средства.                                                                                                                                                          (2) За работа по скални терени, спасителни и тренировъчни спасителни операции с височина над 15м. в размер на 20лв. за всеки отработен ден.

 

26 юни 2019 г. 22:50:36 ч.
RumenGaydarov

Предложения за изменение на чл. 6

Друга промяна, на която е целесъобразно да се обърне внимание е промяна на чл.6 – за работа в подземни защитени обекти. Необходимостта от тази промяна се налага поради факта, че голяма част от тези обекти са остарели и животообезпечаващите системи не са подменяни или ремонтирани изцяло, на места са извършвани частични ремонти. Работата в тези условия (изкуствена светлина, липса на чист въздух, липса на питейна вода и др. ) благоприятства за развиването на различни заболявания. На основание горепосочените факти и все по-остаряващите подобни обекти е целесъобразно те да бъдат класифицирани според определени критерии и заплащането за работещите на постоянни работни места в тях – разграничено.  

Предложението за промяна на Чл. 6 е следното:

Чл. 6. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа в подземни защитени обекти се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, които работят на постоянни работни места в подземни защитени обекти, притежаващи животообезпечаващи специални съоръжения, и на военнослужещите и цивилните служители от други военни формирования, работещи по изграждането на такива съоръжения и тяхната модернизация, в размер 36 лв съответно:

 1. до 20г. от началото на експлоатацията на обекта в размер на 30лв.
 2. от 20г. до 40г. от началото на експлоатацията на обекта в размер на 60лв.
 3. над 40г. от началото на експлоатацията на обекта в размер на 120лв.

при извършен цялостен ремонт на всички животообезпечаващите специални системи в подземните защитени обекти стойността на допълнителното месечно възнаграждение по ал.1 т.2 и 3 се намалява с 1/2.

 

26 юни 2019 г. 22:51:14 ч.
RumenGaydarov

Предложения за изменение на чл. 6

Друга промяна, на която е целесъобразно да се обърне внимание е промяна на чл.6 – за работа в подземни защитени обекти. Необходимостта от тази промяна се налага поради факта, че голяма част от тези обекти са остарели и животообезпечаващите системи не са подменяни или ремонтирани изцяло, на места са извършвани частични ремонти. Работата в тези условия (изкуствена светлина, липса на чист въздух, липса на питейна вода и др. ) благоприятства за развиването на различни заболявания. На основание горепосочените факти и все по-остаряващите подобни обекти е целесъобразно те да бъдат класифицирани според определени критерии и заплащането за работещите на постоянни работни места в тях – разграничено.  

Предложението за промяна на Чл. 6 е следното:

Чл. 6. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа в подземни защитени обекти се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, които работят на постоянни работни места в подземни защитени обекти, притежаващи животообезпечаващи специални съоръжения, и на военнослужещите и цивилните служители от други военни формирования, работещи по изграждането на такива съоръжения и тяхната модернизация, в размер 36 лв съответно:

 1. до 20г. от началото на експлоатацията на обекта в размер на 30лв.
 2. от 20г. до 40г. от началото на експлоатацията на обекта в размер на 60лв.
 3. над 40г. от началото на експлоатацията на обекта в размер на 120лв.

при извършен цялостен ремонт на всички животообезпечаващите специални системи в подземните защитени обекти стойността на допълнителното месечно възнаграждение по ал.1 т.2 и 3 се намалява с 1/2.

27 юни 2019 г. 00:43:04 ч.
RumenGaydarov

Предложения

Друга „особеност“, която искам да засегна е принципа за „получаване на възнаграждения за продължителна служба“ т.е. колко време дадения човек е престоял на дадената длъжност или работа. Този принцип не оценява качеството на изпълнените задължения, нито какво изобщо е изпълнено, а за количество не може да става и дума. По този начин се стимулира ПРЕСТОЯ на дадено място, а не развитието на военнослужещия или повишаване на качеството на изпълнение на служебните задължения.

В този смисъл предложената промяна в чл. 23, ал.1 има частен характер и засяга определена група военнослужещи.

Частен характер имат и измененията в чл. 16 (създадените ал. 8 и ал. 9) продиктувани от липса на личен състав за изпълнение на специфични задачи.

Съществува е един всеизвестен факт, който също заслужава внимание. Това е еднаквото ниво на заплащане в различните райони на РБългария. Известно е, че стандарта на живот, средната работна заплата, наеми и цени на имоти и др. са различни в различните области на държавата. Заплащанията обаче са еднакви. По този начин издръжката на едно и също лице (семейство) в различните общини е различна. Поради посочените разлики в някои от районите на РБ е целесъобразно да съществува допълнително възнаграждение като областите могат да се специфицират в 4 групи:

 • I група – София;
 • II група - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора;  
 • III група - Плевен, Шумен, Благоевград, Сливен, Велико Търново, Хасково, Враца, Ямбол;
 • IV група – всички останали.

 

Предложените промени за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 биха имали временен характер като някои от измененията ще доведат до объркване или противопоставяне на отделни групи военнослужещи от едно и също или различни формирования. Поради необходимостта от прилагане на актуални способи за достойно оценяване и справедливо заплащане на всички допълнителни, специфични и особени случаи, е целесъобразно цялостно преразглеждане на Наредбата. Да бъде оценена реалната необходимост (да не се прокарват частни интереси на определени групи) от изплащане на допълнителни възнаграждения според всички особености на извършваните дейности по обективни критерии от представители на различните категории и групи военнослужещи и цивилни служители.

 

27 юни 2019 г. 10:11:43 ч.
bluesky

чл.15б

Само да поправя г-н Гайдаров.

1. Cisco академийте не само в България а в целия свят не сертифицират, те обучават. Сертификацийте стават единствено и само в специализирани тестови центрове и плащането става чрез фирма Pearsun Vue.

2. Може да имаш всички модули завършени, но те по своята същност не са сертификати, а завършен курс което е много различно.

3. Преподавател във академия може да си единствено и само ако си положил успешно изпит (ако не се лъжа) във Румъния.

27 юни 2019 г. 11:54:03 ч.
RumenGaydarov

Чл.15б

Уважаеми/а bluesky,

В края на всеки модул CCNA, CCNP/CCIA е възможно в България да се явиш на изпит пред сертифицирани институции/центрове и да получиш сертификат за завършен цикъл с период на валидност ако не се лъжа 3 години. След този период отново трябва кандидата да се яви на изпит. 

Също така е възможно да се сертифицира и инструктор /до определено/ ниво в България.

Тези сертификати са международно признати за периода на валидност.

Идеята ми е тези, които притежават сертификати с период на валидност от организация имаща права за издаването им /не само CISCO/ да получават допълнителни възнаграждения поради факта, че това гарантира знания не всеки може да получи такъв сертификат, а и периода за обучение и получаването му е достатъчно голям. 

По този начин могат реално да бъдат доказани знанията и практическите умения на хората, както и те самите да имат стимула да се самообучават, дообучават и развиват. Също така се избягва порочната практика да се изплащат допълнителни възнаграждения за това, че някой е назначен на дадена длъжност без да има знанията и уменията да я изпълнява!

27 юни 2019 г. 12:33:21 ч.
bluesky

чл.15б

Г-н Гайдаров,

Аз съм сертифициран CCNP RS и Security от 2012г. Нали се сещате колко лични средства съм дал през този период за ресертификаций- по 700 долара е на изпит, а за да станеш CCNP трябва да си CCNA, т.е. още 5 допълнителни изпита по 250 долара. Никой не ми е давал тези пари , а държавата е използвала знанията ми. Идеята ми е г-н Гайдаров курсовете да не се броят за сертификати, защото и такива дребни тарикати ще има. 

27 юни 2019 г. 14:15:10 ч.
RumenGaydarov

Чл.15б

Уважаеми/а bluesky,

напълно подкрепям вашето становище. Само сертифицираните лица да получават допълнителни възнаграждения, защото са вложили много време, усилия и финансови средства за това. 

И това да се отнася не само за CISCO сертификати, а за всички възможни международно признати сертификати в комуникационната и информационната сфера, програмирането и др. в случаите, които това се отнася до изпълнение на функционалните задължения.

27 юни 2019 г. 16:11:56 ч.
enherma

Дата на приключване

Предлагам предлаганите промени в Наредба № Н-15 от 2010г., да бъдат оттеглени и върнати за преразглеждане.

Благодаря

27 юни 2019 г. 20:09:48 ч.
ombre

Предложения за корекции

1. С промените в § 13.на ч. 26 се променят видовете класна специалност за ръководителите на полети - сега са втори, първи, майстор, а се цитират суми за трети, втори, първи клас. Това би трябвало да се изчисти в свързаните нормативни документи.

2. В новосъздаваната ал.5 се дискриминира летателния състав, назначен на щатни длъжности за ръководители на полети, като не им се дава възможност да се възползва от привилегиите по ал.1 при положение, че не взимат допълнтелно възнаграждение за летателен състав. За да отпадне тази дискриминация, предлагам тази алинея да придобие следния вид:

"(5) Летателен състав, назначен на щатни длъжности за  ръководители на полети, получава допълнително възнаграждение по ал.1 само за една от притежаваните класни специалности, което е по-благоприятно за тях".

3. В новосъздаваната точка 9 от Допълнителната разпоредба при изброяване на военноотчетните специалности за Ръководители на полети да се добави и "летец-пилот". Във всички нормативни документи, касаещи ръководството на полети в БА, за ръководители на полети могат да се подготвят и назначават освен изброените в точка 9 специалности и завършилите със специалност "летец-пилот", като голям процент от действащите РП в БА са именно такива.

03 юли 2019 г. 20:02:29 ч.
12345678

Мотивация и работа в екип

Мотивите на предложението за редакция на наредбата, няма как да бъдат постигнати по този начин. Предлагам още първия мотив " За повишаване на мотивацията на военнослужещите.." Да бъде променен "За повишаване на мотивацията на НЯКОИ военнослужещи...". По този начин заложените текстове наистина ще постигнат своята цел и ще повишат мотивацията на някои военнослужещи, а какъв ще бъде крайния резултат от работата в екип с военнослужещи с НЕ повишена мотивация не е предмет на обсъждане в настоящата наредба.

04 юли 2019 г. 03:01:58 ч.
ivanmihalev

Коментар 1

Както се вижда от другите коментари, предлагания нов член 15б създава впечатление за неравнопоставеност между длъжностни лица, изпълняващи еднакви или сходни дейности, но в различни структури на МО и БА.

За едни и същи дейности - „придобиване, присвояване/ потвърждаване на класната специалност“, в един нормативен акт, в ал. 3 на два последователни члена, се създава различен ред за осъществяване. Чрез действащата към момента Наредба, министъра на отбрана веднъж вече е създал ред за придобиване, присвояване/ потвърждаване на класна специалност, а с предлагания нов член 15б, се създава втора паралелна норма, съгласно която самия министър се ангажира да определя „условията и редът“. Последното означава, че предлаганата промяна ще важи само за структури, които са пряко подчинени на министъра, но не и за БА например. А подобни длъжности съществуват в БА.

Прави впечатление, че в чл. 15а, се визират военнослужещи и цивилни служители, които „…участват непосредствено в експлоатацията и поддръжката на … информационни … системи…“, а в новия чл. 15б се визират военнослужещи и цивилни служители, които „…участват непосредствено в администрирането и развитието на информационни системи…“. По същество, „експлоатацията и поддръжката“ включва и „администрирането“. По тази причина, може да се приеме, че в два различни члена от Наредбата, се предлага да се въведе допълнително възнаграждение, в значително различаващ се размер, за една и съща дейност, което е недопустимо и ще бъде форма на дискриминация. Последната може да бъде атакувана пред Комисията за защита от дискриминация.

04 юли 2019 г. 03:03:22 ч.
ivanmihalev

Коментар 2

Като вметка, „развитието на информационни системи“ е дейност, която се планира и осъществява на ниво МО или от органите за развитие и експлоатация (ОРЕ) в организационните единици по смисъла на ЗЗКИ. И в допълнение, как Ви звучи „майстор по развитие на информационни системи“?

Прави впечатление също така, че предлагания нов член 15б, в ал. 1 съвпада на 77,6%, а в ал. 2, 4 и 5 съвпада напълно, със съществуващия член 15а.

За да се избегне това дублиране, предлагам:

 1. Да не се създава нов член 15б.
 2. В ал. 1 на чл. 15а да отпадне текста „ , информационни“.
 3. Да се създаде нова алинея (2) в чл. 15а:

„(2) На военнослужещите и цивилните служители, които в изпълнение на функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна специалност, както следва:

1. за майстор – 300 лв.;

2. за първи клас – 200 лв.;

3. за втори клас – 100 лв.“

04 юли 2019 г. 03:04:42 ч.
ivanmihalev

Коментар 3

Освен горното, предлагам:

 1. Раздел VII. "Допълнително възнаграждение за работа и съхранение на ключови материали и поддръжка на криптографски средства", да се преименува на Раздел VII "Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители, свързани с изпълнение на задължения по защита на класифицираната информация".
 2. Досегашния член 14 да отпадне.
 3. В Раздел VII да се създаде нов член 14, със следния текст:

"Чл. 14. (1) На ръководителите на организационни единици се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 500 лв.;

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща, считано от датата на акта, с който съответното лице се определя за ръководител на организационната единица;

(3) Изплащането на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се прекратява, считано от датата на акта, с който съответното лице се освобождава от задълженията на ръководител на организационната единица, или считано от датата на акта, с който за ръководител на организационната единица се определя друго лице;

(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща и за времето на ползване на платен годишен отпуск."

 1. В Раздел VII да се създаде член 14а, със следния текст:

"Чл. 14а. (1) На служителите по сигурността на информацията в организационните единици се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 400 лв.;

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща, считано от датата на акта, с който съответното лице е назначено от ръководителя на организационната единица за служител по сигурността на информацията;

(3) Изплащането на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се прекратява, считано от датата на акта, с който съответното лице се освобождава от ръководителя на организационната единица от изпълнение задълженията на служител по сигурността на информацията;

(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, се изплаща и за времето на ползване на платен годишен отпуск."

04 юли 2019 г. 03:05:39 ч.
ivanmihalev

Коментар 4

Искам да обърна внимание и на още няколко проблема в Наредбата.

Задължително изискване на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, е всички длъжностните лица, които експлоатират и съхраняват криптографски средства или ключови материали, да са отдадени в заповед на ръководителя на организационната единица. Тази разпоредба обаче не е възпроизведена в чл. 14, ал. 1. По тази причина, макар и може би хипотетично, се създава възможност, военнослужещи и цивилни служители, притежаващи разрешения или удостоверения и свидетелства за работа с криптографски средства, назначени на длъжности, чиито функционални задължения са свързани с непосредствена работа по експлоатиране, ремонт и съхранение на криптографски средства или ключови материали, но неотдадени в заповед на ръководителя на организационната единица, да получават възнаграждението от 18 лв. Подобни лица не би следвало да имат достъп до криптографски средства и ключови материали, тъй като няма да са изпълнени изискванията на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, а ако има такъв достъп, то това следва да се третира като компрометиране на криптографската сигурност. Излиза, че такива лица, без да извършват някоя от посочените в сегашния чл. 14, ал. 1, дейности, ще получават възнаграждение.

Друг проблем е, че в сегашния чл. 14, ал. 1, изрично е посочено изискване функционалните задължения на правоимащите лица да са свързани с непосредствена работа по експлоатиране, ремонт и съхранение на криптографски средства или ключови материали. В редица военни формирования обаче, особено такива с малък числен състав, няма щатни длъжности, чиито функционални задължения да са свързани с горните дейности. Обикновено функциите по осигуряване на криптографската сигурност се възлагат със заповед като допълнителни задължения на военнослужещи и цивилни служители от състава на военните формирования.

Трети проблем е това, че с Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация се определят няколко вида длъжностни лица, с различни отговорности и обем от дейности, които трябва да изпълняват. "Универсалното" заплащане създава неравнопоставеност между тези лица, тъй като лицата, за които Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация определя най-много отговорности и дейности, получават еднакво възнаграждение с тези, за които цитираната наредба определя най-малко отговорности и дейности.

04 юли 2019 г. 03:07:01 ч.
ivanmihalev

Коментар 5

Във връзка с горното {Коментар 4}, предлагам:

 1. Да се създаде член 14б, със следния текст:

„Чл. 14б. (1) На военнослужещите и цивилните служители, на които по силата на наредбата по чл. 85 от Закона за защита на класифицираната информация, с писмена заповед на ръководителя на организационната единица е възложено изпълнението на функции, свързани с криптографската защита на класифицирана информация, и притежаващи разрешение или удостоверение за работа с криптографски средства {коментар - не е необходимо да се посочва и свидетелство, тъй като наличието му е императивно изискване за издаване на разрешение или удостоверение}, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1. за служители по криптографска сигурност – 300 лв.;

2. за администратори по криптографска сигурност – 200 лв.;

3. за потребители на криптографски средства – 100 лв.

(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща, считано от датата на заповедта за изплащане на допълнително възнаграждение по чл. 14б, ал. 1;

(3) Заповедта по ал. 2 се издава от:

1. постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната;

2. съответния ръководител на структура - за военнослужещите и цивилните служители от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

3. командирите/началниците на военни формирования - за военнослужещите и цивилните служители от Българската армия."

 1. Да се създаде член 14в, със следния текст:

"Чл. 14в. (1) Изплащането на допълнителното възнаграждение по чл. 14б, ал. 1, се спира от датата на заповедта, с която се прекратява възлагането на функциите по т. 1, 2 или 3 от същата алинея.

(2) Допълнителното възнаграждение по чл. 14б, ал. 1, се изплаща и за времето на:

1. обучение във военни академии, висши военни училища, колежи, школи и учебни центрове;

2. ползване на платен годишен отпуск."

04 юли 2019 г. 03:07:35 ч.
ivanmihalev

Коментар 6

Освен горепосочените проблеми, в предлагания текст на новия чл. 15б има заложен и друг проблем - „администрирането и развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана“ и „осъществяват пряк контрол по изпълнението на посочените дейности“ не се извършват само по смисъла на функционалните задължения. Със ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, на длъжностни лица, извън функционалните им задължения, се възлагат функции на администратори по сигурността на автоматизирани информационни системи или мрежи, понастоящем променени със ЗЗКИ на комуникационни и информационни системи (КИС). Пак по силата на същата наредба, се назначават органи по развитие и експлоатация и администратори (системни, приложни, мрежови или друго администриране) на КИС. Все функции, попадащи в обхвата на „администрирането и развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана“, както и в осъществяването на „пряк контрол по изпълнението на посочените дейности“. С предлаганата редакция на новия чл. 15б обаче, тези длъжностни лица се изключват от обхвата на правоимащите, въпреки, че вменените им задължения се припокриват с посочените в коментирания член. Това отново води до неравнопоставеност и де факто дискриминация.

Премахването на горепосочената неравнопоставеност обаче неможе да осъществи чрез механичното включване на такива длъжностни лица в предлаганата разпоредба на новия чл. 15б, поради факта, че тези задължения се вменяват със заповед, следва веднага да започне изпълнението им в пълен обем и качество, а срокът за изпълнение неможе да се дефинира предварително. Горните особености не позволяват да се приложи механизма на класната специалност. Решение би било създаването на отделна норма, която да обхване горепосочените длъжностни лица.

04 юли 2019 г. 03:08:39 ч.
ivanmihalev

Коментар 7

Във връзка с горното {Коментар 6}, предлагам:

 1. В Раздел VII да се създаде член 14г, със следния текст:

„Чл. 14г. (1) На военнослужещите и цивилните служители, на които по силата на наредбата по чл. 90, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, е възложено изпълнението на функции по администриране и развитие на комуникационни и информационни системи или осъществяват контрол по изпълнението на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:

1. за служители по сигурността на комуникационни и информационни системи и ръководители на органи за развитие и експлоатация на комуникационни и информационни системи – 300 лв.;

2. за администратори по сигурността на комуникационни и информационни системи и членове на органи за развитие и експлоатация на комуникационни и информационни системи – 200 лв.;

3. за администратори на комуникационни и информационни системи – 100 лв.

(2) Правоимащите лица по ал. 1, т. 1 и т. 2, се определят със заповед на ръководителя на организационната единица от чийто състав са.

(3) Правоимащите лица по ал. 1, т. 3, се определят със заповед на:

1. постоянния секретар на отбраната - за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната;

2. съответния ръководител на структура - за военнослужещите и цивилните служители от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

3. командирите/началниците на военни формирования - за военнослужещите и цивилните служители от Българската армия.

(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща на определените със заповедта по ал. 2 или ал. 3 военнослужещи и цивилни служители, считано от датата на съответната заповед.

(5) На военнослужещите и цивилните служители, на които са възложени повече от една от функциите по ал. 1, се изплаща допълнително месечно възнаграждение само за една от тези функции, което е по-благоприятно за тях.“

 1. В Раздел VII да се създаде член 14д, със следния текст:

"Чл. 14д. (1) Изплащането на допълнителното възнаграждение по чл. 14г, ал. 1, се спира от датата на заповедта, с която се прекратява възлагането на функциите по т. 1, 2 или 3 от същата алинея.

(2) Допълнителното възнаграждение чл. 14г, ал. 1, се изплаща и за времето на:

1. обучение във военни академии, висши военни училища, колежи, школи и учебни центрове;

2. ползване на платен годишен отпуск."

 1. В Раздел VII да се създаде член 14е, със следния текст:

"Чл. 14е. На военнослужещите и цивилните служители, на които са възложени едновременно функции по чл. 14б, ал. 1, и чл. 14г, ал. 1, се изплащат и двете полагащи се допълнителни месечни възнаграждения.“

05 юли 2019 г. 15:59:05 ч.
A.Angelov

І. Предложение за изменение и допълнение на чл.29, ал.(1), т.4.

Предлагам в чл. 29, ал.(1), т.4, основният текст да се измени както следва:

Водолазите от екипажите на надводните кораби получават възнаграждението по чл. 29, ал.(1), т. 2 и допълнително възнаграждение по чл. 29, ал.(1), т. 3.“.

Мотиви:

Изпълнението едновременно на двете утежняващи професионални изисквания „на водолазите, допуснати до работа под вода“ и като част „от плавателния състав на надводните кораби“, и във връзка с характера на дефинираните „специфични условия при изпълнение на военната служба“, и „специфични условия на труд“, съгласно § 1, т. 1 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-15 от 27 април 2010 г., би следвало да бъдат изплащани на 100% и двата риска, както е предложено при „парашутист-водолазите“.

05 юли 2019 г. 16:03:12 ч.
A.Angelov

II. Предложение за въвеждане на нов член чл. 32а с алинеи (1), (2) и (3).

Предлагам въвеждане на нов член чл. 32а с алинеи (1), (2) и (3), както следва:

чл. 32а, ал.(1) На щатните водолази се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/ потвърдена водолазна квалификация, както следва:

- инструктор водолаз – 100 лева;

- старши инструктор водолаз – 200 лева;

- водолазен специалист – 300 лева.

(2). Допълнителното възнаграждение за присвоена/ потвърдена водолазна квалификация се изплаща считано от датата на заповедта за присвояване/ потвърждаване на водолазната квалификация.

(3). Потвърждаването на водолазната квалификация се извършва ежегодно в края на учебната година. Заповедта за потвърждаване се издава до 1 месец след завършване на учебната година, с което се осъществява непрекъснатост на присвоената водолазната квалификация.

Мотиви:

Присвояване на по-висока водолазна квалификация увеличава многократно натовареността и отговорностите свързани с водолазната работа. Липсата на ясен регламент при определяне заплащането на различните основни водолазни квалификации (инструктор водолаз; старши инструктор водолаз и водолазен специалист) води до демотивация на личния състав по отношение повишаване на професионалната квалификация. От това следва намаляване на способностите на БА за нуждите на НАТО.

Във връзка с гореизложеното, е крайно необходимо въвеждане на допълнително месечно възнаграждение на водолазите за присвоена/ потвърдена водолазна квалификация съгласно “Правилник за водолазна служба” ПВС-90. С въвеждане на допълнителни възнаграждения се цели повишаване мотивацията на личния състав за постигане на високи резултати и отъждествяване на заплащането при високорисковите професии в Министерството на отбраната.

05 юли 2019 г. 16:11:25 ч.
A.Angelov

III. Предложение за изменение и допълнение на чл. 23 и чл. 24:

Предлагам за изменение и допълнение на чл. 23 и чл. 24, както следва:

1. Чл. 23, ал. (1) се правят следните допълнения: В основния текст след думите „За продължителност на летателната“ се добавя „и водолазната“, след думите “дейност на летателния„ се добавя „и водолазния“, след думите „(пилоти,“ се добавя „водолази,“;

2. Чл. 23, ал. (1), т. 1 се правят следните допълнения: В основния текст след думите „на пилотите от реактивната авиация“ се добавя „и водолазния състав от секции/групи минноподривни и/или водолазите допуснати до работа под вода над 40 м дълбочина“, след „пилотска“ се добавя „(водолазна)“;

3. Чл. 23, ал. (1), т. 2 се правят следните допълнения: В основния текст след думите „на пилотите от витловата и вертолетната авиация (първи, втори пилот и пилот-оператори), щурманите летци и парашутистите“ се добавя „и водолазите допуснати до работа под вода до 40 м дълбочина“, след „летателна“ се добавя „(водолазна)“;

4. Чл. 23, ал. (2) се правят следните допълнения: В основния текст след думите „извършване на летателна“ се добавя „(водолазна)“;

5. Чл. 23, ал. (3) се правят следните допълнения: В основния текст след думите “щатна пилотска (летателна)“ се добавя „или водолазна“;

6. Чл. 24, ал. (1), буква Ж се правят следните допълнения: В основния текст след думите „летателна (парашутна)“ се добавя „или водолазна“.

Мотиви:

        В съответствие с чл. 69, ал.4 от Кодекс за социалното осигуряване, правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст на военнослужещите, назначени на длъжности от водолазния състав, парашутистите и летателния състав е базирано на това, че същите работят при еднакви условия на труд. От този факт следва, че и допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, като производни от характера на труда и условията на работната среда, следва да бъдат равни или близки по характер и размер.

       Въз основа на гореуказаното се създава впечатление за неравнопоставеност между длъжностни лица в различните структури на МО и БА, служещи при еднакви високорискови условия на труд в МО и БА. Това води до демотивация на личния състав и до напускане редиците на БА. Намаления личен състав повишава риска от инциденти и трудови злополуки.

       Би следвало, да се извърши отъждествяване на критериите регламентиращи изплащането на ежемесечно допълнително възнаграждение за продължителност на водолазната дейност, аналогично на настоящите допълнителни възнаграждения указани в чл. 23 и чл. 24 от тази наредба, предвид сходно натоварване, същият риск и категория труд.

06 юли 2019 г. 13:20:54 ч.
nikolaikolev

Перфектна

Проекта за изменение в наредбата е перфектен! Приемайте без да се притеснявате.