Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (обн. ДВ. бр. 56 от 11 юли 2017 г.)

МОТИВИ

за изменение на Правилника за устройството и дейността

на Централния артилерийски технически изпитателен

полигон (обн. ДВ. бр. 56 от 11 юли 2017 г.)

 

В изпълнение на т. 52 от министерска заповед № ОХ-057/17.12.2018 г. относно извършване на организационно-щатни промени и преподчиняване на структури на пряко подчинените на министъра на отбраната и на военни формирования от Българската армия, беше изготвен проект на ново длъжностно разписание за мирно и военно време влизащо в сила от 01.01.2019 г. длъжностното разписание беше съобразено с:

- Йерархическия класификатор, съгласно който Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) е структура „Тактически ниво 3“;

- Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн. ДВ. бр. 105 от 18 декември 2018 г.);

- Таблицата за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата, приложение № 2 на Ваша заповед № ОХ-936 / 21.11.2018 г.

Съгласно действащото до 31.12.2018 г. длъжностно разписание за мирно и военно време № БМ-568/2017 г., ЦАТИП изпълняваше поставените му задачи, съгласно отразените структурни звена в Правилника за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (обн. ДВ. бр. 56 от 11 юли 2017 г.).

С изготвянето на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон се цели недопускане на нарушаване на динамиката по изпълнение на регламентираните в правилника основни функционални задължения на отделните елементи – управление, щаб, изпитателни, осигуряващи и обслужващи структурни звена, при което командването на ЦАТИП се водеше се от следните мотиви:

1. Запазване на личния състав при извършване на организационно-щатните промени.

2. Недопускане на офицери и сержанти да не отговарят на изискващото се военно звание на длъжностите по длъжностни нива.

3. Отговаряне на изискванията за длъжностните нива при офицерите и сержантите, без да се променя броя на званията по действащото длъжностно разписание за мирно и военно време № БМ-568/2017 г.   

Вследствие на това и във връзка с притежаваната образователно-квалификационна степен от заемащите длъжностите „заместник-началник по изпитванията“ и „заместник-началник по логистиката“,  които са основни при организацията и ръководенето на процесите по изпълнение на поставените пред ЦАТИП задачи, се налага тези длъжности да бъдат изменени съответно на „началник на сектор изпитвания“ и „началник на сектор логистика“ във влязлото в сила от 01.01.2019 г. длъжностно разписание за мирно и военно време № БМ-748 / 19.12.2018 г.


Дата на откриване: 7.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари