Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

С Протоколно решение № 44 на Министерския съвет от 30.10.2013 г. е приета Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) (Стратегия). Нейните цели се изпълняват посредством политики и мерки, разработени в двегодишен план, който се актуализира по реда на приемане на Стратегията. Стратегията и Планът за реализирането й подпомагат изпълнението на една от целите, заложени в Националната програма за реформи: България 2020, която предвижда делът на преждевременно напусналите образователната система в България да падне под 11% до 2020 година.

С Протоколно решение № 18 на Министерския съвет от  02.05.2018 г. е приет Плана за 2018-2020 година за изпълнение на Стратегията.

Целта на настоящия проект на акт е да продължи изпълнението на Плана за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 2020), като се актуализира въз основа на приоритетните дейности.      

Актуализирано е съдържанието на една от най-важните мерки при дейностите за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, а именно за Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение № 373 на Министерския съвет на 05.07.2017 г. (Механизъм) за определен срок. Постигнатите добри резултати от действието на Механизма обуславят приемането на Постановление № 100 на Министерския съвет на 08.05.2018 г., с което се постига устойчивост в предприетата политика на Министерството на образованието и науката (МОН) по отношение на обхващане и задържане на децата и учениците в училище.

Специално внимание е отделено при реализирането на мерките, свързани с децата и учениците със специални образователни потребности, където основната водеща институция е МОН. В мярката за приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности са включени 3 нови индикатора, посредством които ще се измерва напредъкът в тази дейност.

Актуализирани са стойностите на индикаторите на мерките, подадени от Министерството на околната среда и водите, от Министерството на младежта и спорта, от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), на 3 от мерките, подадени от Министерството на труда и социалната политика. Мярката за осигуряване на методическа подготовка на лицензирани доставчици, предоставящи иновативни услуги и подкрепящи децата с обучителни затруднения и извършващи превенция на отпадането от училище, с отговорна институция Държавната агенция за закрила на детето е с изцяло променен индикатор за изпълнение.

Подадената от ЦОИДУЕМ мярка за реализиране на Дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите малцинства няма да се изпълнява през 2020 година.

С така направеното актуализиране на мерките, индикаторите и техните стойности и сроковете за изпълнение в Плана за действие по реализиране на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) се очаква по-точно и изчерпателно отчитане на постигнатите резултати в следствие на изпълнението на заложените дейности. Също така ясно се очертават отговорностите на ресорните дирекции в МОН, ЦОИДУЕМ, Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и на външните институции, които следва да отчитат коректно и навременно постигнатия напредък по очертаните в Плана мерки, чието изпълнение се очаква да доведе до намаляване дела на преждевременно напусналите училище.

В оставащия двегодишен период на действие на актуализирания План се очаква засилване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни и координиране на мерките им, което да доведе до изграждане на устойчив молел на обвързани усилия на различните институции за реинтеграция на отпадналите и преждевременно напусналите училище и за включване в системата на образованието на тези, които никога не са посещавали училище.


Дата на откриване: 10.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари