Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Очакваните резултати от приемането на проекта на акт е създаване на ясна процедура за издаване на разрешение за пренасяне на покойници (тленни останки) или урна извън страната, предоставяна от регионалните здравни инспекции, уеднаквяване на изискваните документи и отговор на обществените очаквания за опазване на общественото здраве при спазване на международните стандарти, недопускане разпространението на заразни заболявания, възникването на епидемични взривове и достойно отношение към починалите и техните близки.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юни 2019 г. 20:38:47 ч.
asene

Коментар по Наредба Н2 жт 2011г.

Уважаеми Дами и ГосподаНеобходима е по-широка регламентация на правилата за извършване на служебния обмен, който е ключов за осъществяване на комплексното административно обслужване - към момента правила за него са регламентирани само в Закона за електронното управление, като те не обхващат значителна част от случаите, в които такъв е необходим. За намаляване на административната тежест от важно значение е и залагането на общо правило, свързано с ограничаване на възможността да се изисква удостоверяване на данни или представяне на документи, налични в публичен регистър.

10 юни 2019 г. 20:51:07 ч.
asene

Коментар по Наредба Н2 от 2011г.

Уважаеми Дами и Господа,

Правя коментар по представената за обществено обсъждане Наредба №2 от 2011г. на МЗ в частта на Параграф 17, оформящ нов чл. 24а касаещ документите, които са необходими при подаване на Заяврение в РЗИ при пренасянето на покойници от територията на Република България в друга държава.

Всички описани документи по т.1-5 могат да бъдат служебво набавени от длъжностоното лице в съответната РЗИ. С така създадения нов чл. 24а се нарушава широко рекламираното облекчаване на административната тежест за граждани и бизнес,  на правилата за извършване на служебния обмен, който е ключов за осъществяване на комплексното административно обслужване.  За намаляване на административната тежест основното е премахване удостоверяването на данни или представяне на документи, налични в публичен регистър.

Когато се представя копие на Препис- извлечение от АС, длъжностното лице по гражданско състояние вече трябва да е иззело Известието за смърт или копие на удостоверение, издадено от лекар със специалност „Съдебна медицина“

10 юни 2019 г. 20:56:07 ч.
asene

Коментар по Наредба Н2 от 2011г. - продължение

както и личния документ на починалия. В някои случаи е възможно близките да не са решили какво ще правят с тленните останки на покойника и да не направят копия от съответните документи.

Предлагам да бъде записано, че длъжностното лице от РЗИ се снабдява служебно с тези документи, като към заявлението се прилага само информацията по т.6 и т.7, ако плащането не е извършено по електронен път.

Поздрави,

Асен Михалков

24 юни 2019 г. 15:26:27 ч.
Allissa

Наредба Н2

Съгласно ЗОС имаме общинска собственост, а не кметстка, гробищните паркове принципно са публич

Корекция в предложения §17. Не е съобразен с изискванията на законодателството в областта на административното обслужване.

24 юни 2019 г. 15:41:47 ч.
Allissa

Наредба Н2

Съгласно ЗОС имаме общинска собственост, а не кметстка, гробищните паркове принципно са публична общинска собственост, която се управлява. Смятам, че сега действащата разпоредба на чл.4, ал.1 в частта "които управляват" е изписано правилно. Не се разбират мотивите за промяна в §2  от „лицата, които управляват“ се заменят със „собствениците на“, а след думите „гробищните паркове“ се добавя „или оправомощени от тях лица“.

Корекция в предложения §17. Не е съобразен с изискванията на законодателството в областта на административното обслужване.

24 юни 2019 г. 16:33:09 ч.
proba

чл. 17 (2)

Уважаеми Г-н Министър,

Каква е причината за промяната в чл.17(2) ?

Защо е нужно да се създава каста от духовници с привилегии в светска държава?!  Привилегията да бъдат погребвани в собствени имоти или имоти на религията им! С какво един поп, ходжа, будист или друг свещеник на каква да е регистрирана религия е повече от всеки останал гражданин на България?

Или оставете възможността кмета да преценява, за погребенията извън гробищата или премахнете привиегията за всички!

Никой не иска да бъде погребван в българските изоствени, буренясали общински гробища. 

Щом давате възможност на свещенците, да не гият в храсталаците дайте тоя шанс и на всички останали.

Всеки българин с имот, да може да бъде погребан на СВОЯ ЗЕМЯ.

Тоя подход, ще  реши и проблема с липса на площи за гробищни места, ще се реши и проблема с неподдържаните гробове.