Обществени консултации

Обсъждане на реформа на административнонаказателното производство

В ход на обсъждане е реформа на административнонаказателното производство. Предвижда се реформата да се извърши чрез промени в Закона за административните нарушения и наказания. Целите на планираните промени са:

- създаване на нови възможности за приключване на административно-наказателното производство в кратки срокове (напр. чрез въвеждане на споразумението);

- удължаване на срока за оспорване на наказателните постановления пред съда  от 7 на 14 дни;

- предвиждане на подробни правила за призоваване в „досъдебната фаза“;

- ускоряване на събирането на публичните държавни вземания, произтичащи от влезли в сила санкционни актове на администрацията, чрез отстъпки за санкционираните лица, в случай, че заплатят доброволно наложените им санкции в срока на обжалване;

- осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване;  

- повече превантивни антикорупционни мерки при осъществяване на контролната и санкционна дейност на администрацията;

- създаване на ефективни правни гаранции за правото на защита на гражданите в извънсъдебната фаза на производството.

В периода  юни 2018 г. – август 2018 г. беше проведена първата предварителна консултация по промените в Закона за административните нарушения и наказания със заинтересовани ведомства, съдилища и прокуратури. Получени бяха над 80 становища по официален път или електронна поща.

С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от закона, стартира и втори кръг от обществени консултации по предложените промени. Работна група обсъди предлаганите промени.

Промените са насочени към контролни органи, органи с правомощия на актосъставители, наказващи органи, съдилища и прокуратура, гражданите и представителите на бизнеса.

По настоящите предварителните консултацията е предвиден срок от 30 дни, в рамките, на който заинтересованите страни и всички граждани могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на предложените промени и законодателството в областта. Предложения могат да бъдат изпращани и на имейл p.tyankova@government.bg .

 

*Във връзка със сигнал за проблем с визуализацията на файла "Проект на акт" е публикуван документът във формат ".docx".


Дата на откриване: 11.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юни 2019 г. 11:56:10 ч.
Манчева

Лични данни

Здравейте,

проекто закона разписва правла за призоваване, връчнане на актове, систематично вече са посочени юридическите лица и ЕТ, което значително ще облекчи работата.

Моля, да се обмисли необходимостта за изписване на ЕГН на свидетелите по акта. Обикновено това са служители на съответната администрация и не е проблем да бъдат призовани, а в същото време личните им данни стават публични, тъй като нарушителя може да показва, дори да публикува своя екземпляр от АУАН.

Голямо внимание е отделено на обезщетението за вреди от нарушението, а в същото време максималният му размер е 2 лева. При такъв размер едвали някой ще си направи труда да го претендира, за да е работещ механизма трябва да се определи разумен максимален размер. 

14 юни 2019 г. 23:21:57 ч.
The Beast

Предложение 1 относно съдържанието на АУАН

В чл. 42, ал. 1, т. 6 от ЗАНН да отпаднат възрастта, настоящия адрес и местоработата, а да бъде добавен адрес за призоваване, в случаите когато нарушителят посочи такъв, различен от постоянния адрес след задължително разясняване на това му право от актосъставителя.

Мотиви: Възрастта може лесно да се определи съобразно ЕГН и няма голям смисъл от изричното й посочване в акта. Настоящият адрес не е вписан в личните документи и не може да се установи документално, когато АУАН се съставя на "терен". Не бива да се създава практическа възможност нарушителят да излъже за настоящия си адрес и в резултат на това АУАН да стане нередовен. Местоработата също се вписва по данни на нарушителя и няма особено значение в АНП. Вместо тях с цел бързина и сигурност при връчванията да бъде разяснявано от актосъставителя правото на нарушителя да посочи в акта адрес за призоваване, различен от постоянния адрес, и когато нарушителят се възползва - да бъде посочен в акта.

14 юни 2019 г. 23:48:43 ч.
The Beast

Предложение 2 относно съдържанието на АУАН

В чл. 42, ал. 1, т. 7 от ЗАНН да отпаднат настоящия адрес и ЕГН, от постоянния адрес да бъде посочвано само населеното място, а в градовете с районно деление и района, да бъде посочвана възрастта и адрес за призоваване когато е различен от постоянния адрес.

Мотиви: относно ЕГН и постоянния адрес целта е запазване на личните данни от лесното им разпространение, за което основателни и правилни мотиви е изписала преди мен в коментара си Манчева на 13.06.2019 г.  Възрастта и населеното място от постоянния адрес са значително по-щадящи лични данни, които няма да затруднят идентифицирането на свидетеля от последващи актосъставителя лица в АНП - административнонаказващия орган, съдиите в районния и административния съдилища и ще ограничат риска от възможността нарушителя да им упражнява натиск или да ги заплашва. Свидетелите, които работят, ще имат възможност да посочат адрес за призоваване адреса на местоработата си, който е значително по-удобен за връчване през работно време.

14 юни 2019 г. 23:55:13 ч.
The Beast

Предложение 3 относно съдържанието на АУАН

В чл. 42, ал. 1, т. 9 от ЗАНН да отпадне настоящия адрес, а ЕГН да се замени с дата на раждане.

Мотиви: Намаляване на риска от разпространение на лични данни на пострадалите.

15 юни 2019 г. 15:07:15 ч.
Гражданите

Предложения за допълнителни изменения на ЗАНН

Здравейте. Пишем ви от Гражданите. Над 100000 човека използват платформата и многократно сме казвали, че ЗАНН е главното нещо, което може да изкорени чувството за безнаказаност. 

Искам да ви поздравя за предложените промени и особено с това "Призовки и наказателни постановления ще влизат в сила, ако бъдат залепени на входната врата на дома или офиса на нарушителя и 7 дни той не реагира" 

Искаме да предложим обаче още няколко промени, които са добре както за смисъла на този закон, така и за активните граждани и полицейски служители:

1. Промяна на член 40 ал 1 - трябва да стане -> Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и контролния орган, без да е необходимо присъствието на свидетелите, когато те са подписали сведение или показание

Горното е необходимо, защото много активни хора подават сигнали за нарушители по пътя, които са снимали и после за които са дали показания по бланка сведение на пътна полиция, но се страхуват да се срещнат на живо с нарушителите поради страх от саморазправа и заплахи. Имали сме случаи вече на такива и така написан закона лимитира много активното гражданско общество.

2. Да се добави алинея при чл 39 от типа на --> За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им или чрез снимков/видео материал подкрепен със свидетелски показания, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер от 10 до 50 лв.

Една такава промяна ще улесни събирането на глобите, работата на полицаите, на активното гражданско общество и на виновните, които директно отиват и си плащат глобата. В момента като отидат при полицая и си признаят вината и му кажат дай да платя глобата си и да ходя, той и да иска не може да им пише фиш, защото ги глобява по сигнал от снимка от активен гражданин. Полицаят им пише акт и им казва елате след месец да видите решението по акта каква ще е глобата. Глобените идват след месец, решението не е готово, защотот в пътна полиция София са зарити от работа и човекът се изнервя и вика ще обжалвам, вместо пак да се разкарвам. Горното е много важно да се случи. 

Това са 2те конкретни предложения от нас. Очакваме отговора ви и ще се радвам да обсъдим и други неща, които виждаме, че могат да се подобрят след вече 5 години ежедневна работа с полицията, активните граждани и ходения по съда.

 

 

 

16 юни 2019 г. 14:22:43 ч.
Godgift

Божидар Кърпачев- съдия в Районен съд Пловди

1. Считам, че следва да се осмисли възможността да се въведе института на продължавано нарушение, по подобие на продължаваното престъпление по чл. 26 НК

2. Да се предвиди възможност по подобие с чл. 55, ал.3 НК ако кумулативно са предвидени административни наказания глоба и лишаване от право при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства да не се налага лишаването от права.

3. След предупреждение по чл. 28 ЗАНН винаги да се издава НП при извършено същото нарушение, а не само ако е в едногодишен срок.

При предупреждение по чл. 28 ЗАНН да отпадне обжалваемостта. Правната сфера на нарушителя не е засегната в достатъчна степен, за да обоснове достъп до съд. Като практически ефект би се довело до лавиннобразно увеличаване броя на делата, които се разглеждат от районния съд.

4. Считам за безкрайно неуместно предложението на административно наказващия орган, който в повечето случаи е неюрист, да му се възлага да прави преценка дали дадено ограничаване на права е съществено, за да връща преписката на актосъставителя, както и кога е налице съществено изменение на обстоятелствената част при прилганане на закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение. Считам за много по-удачно, ако наказващия орган констатира нарушение на ЗАНН винаги да връща преписката на актосъставителя за остраняване на нарушението. Също така считам, че ако наказващия орган констатира погрешна квалификация винаги да връща на актосъставителя за съставяне на нов АУАН с вярната квалификация и изложение на фактите, които я обуславят. Преценката за същественост на нарушение и в изменение на фактите следва да бъде оставена за съдебния контрол. Разбира се следва връщането на актосъставителя да е съчетано с кратки срокове примерно дву седмичен, в който той да отстрани констатираните пороци.

5. При правомощията на съда, ако се констатира съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, да се предвиди  възможност да се отмени НП и да се върне делото на актосъставителя за поправяне на пороците, с последващо издаване на нов АУАН и на НП в рамките на същото производство, които отново да подлежат на контрол. Така ще се избегне оставането на много нарушители като ненаказани, поради допуснати процесуални нарушения от администрацията.

6. Да се предвиди, че връчването на НП и ЕФ, както и на съдебното решение на първата инстанция прекъсват давността

7. Да се създаде по-голям стимул при сключване на споразумение. Считам, че сегашния 80 % от минимума е недостатъчен, при положение, че при издадено НП и плащане в срока за обжалване ще се плаща 80 % от наложеното наказание, като се има предвид, че в повечето случаи се налага минимумът.

 

 

16 юни 2019 г. 14:27:50 ч.
Godgift

Божидар Кърпачев- съдия в Районен съд Пловдив

1. Считам, че следва да се осмисли възможността да се въведе института на продължавано нарушение, по подобие на продължаваното престъпление по чл. 26 НК

2. Да се предвиди възможност по подобие с чл. 55, ал.3 НК ако кумулативно са предвидени административни наказания глоба и лишаване от право при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства да не се налага лишаването от права.

3. След предупреждение по чл. 28 ЗАНН винаги да се издава НП при извършено същото нарушение, а не само ако е в едногодишен срок.

При предупреждение по чл. 28 ЗАНН да отпадне обжалваемостта. Правната сфера на нарушителя не е засегната в достатъчна степен, за да обоснове достъп до съд. Като практически ефект би се довело до лавиннобразно увеличаване броя на делата, които се разглеждат от районния съд.

4. Считам за безкрайно неуместно предложението на административно наказващия орган, който в повечето случаи е неюрист, да му се възлага да прави преценка дали дадено ограничаване на права е съществено, за да връща преписката на актосъставителя, както и кога е налице съществено изменение на обстоятелствената част при прилганане на закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение. Считам за много по-удачно, ако наказващия орган констатира нарушение на ЗАНН винаги да връща преписката на актосъставителя за остраняване на нарушението. Също така считам, че ако наказващия орган констатира погрешна квалификация винаги да връща на актосъставителя за съставяне на нов АУАН с вярната квалификация и изложение на фактите, които я обуславят. Преценката за същественост на нарушение и в изменение на фактите следва да бъде оставена за съдебния контрол. Разбира се следва връщането на актосъставителя да е съчетано с кратки срокове примерно дву седмичен, в който той да отстрани констатираните пороци.

5. При правомощията на съда, ако се констатира съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, да се предвиди  възможност да се отмени НП и да се върне делото на актосъставителя за поправяне на пороците, с последващо издаване на нов АУАН и на НП в рамките на същото производство, които отново да подлежат на контрол. Така ще се избегне оставането на много нарушители като ненаказани, поради допуснати процесуални нарушения от администрацията.

6. Да се предвиди, че връчването на НП и ЕФ, както и на съдебното решение на първата инстанция прекъсват давността

7. Да се създаде по-голям стимул при сключване на споразумение. Считам, че сегашния 80 % от минимума е недостатъчен, при положение, че при издадено НП и плащане в срока за обжалване ще се плаща 80 % от наложеното наказание, като се има предвид, че в повечето случаи се налага минимумът.

 

 

17 юни 2019 г. 09:16:27 ч.
bozho

Електронно връчване

Чл. 42, ал. 2 да се измени както следва:В акта за установяване на административно нарушение нарушителят може да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено електронно по реда на Закона за електронното управление.Мотиви: модулът за електронно връчване е само една възможна техническа реализация, която в момента дори не е уредена в закон. В бланката на АУАН може да се посочва "връчване в профила в edelivery.egov.bg" ил "връчване на електронен адрес:". Ако потребителят няма профил в модула за електронно връчване е добре да може да му се връчва на посочена от него електронна поща (връчването се осъществява чрез изпращане на линк към документа и отварянетона линка означава, че документът е отворен и съответно връчен)----

Предлагам следното изменение:

В чл. 58 се създава нова алинея 3:

(3) За препис на фиш, акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление се считат и заверени от длъжностно лице:

1. разпечатка

2. копие

2. електронен документ с еквивалентно съдържание---Предлагам от закона да бъдат премахнати следните анахронизми:

- Чл. 14 да отпадне, поради остарялата концепция за порицание пред трудов колектив.

- Чл. 45., ал. 1, която говори за "два лева" (следва да се направи оценка каква да е сумата спрямо МРЗ)

- чл. 46, ал. 4, в която се реферира Държавната спестовна каса

17 юни 2019 г. 09:16:40 ч.
bozho

унифициране

Предлагам унифициране на процесите за призоваване между ЗАНН, АПК и ГПК.

17 юни 2019 г. 12:29:52 ч.
bozho

Централизирана система

Предлагам да се създаде нов член на подходящо за това място със следния текст:

Чл. хх (1) Министерство на правосъдието води електронен регистър на административно-наказателната дейност.

(2) Наказващите органи регистрират всички актове за установяване на административно нарушение, наказателни постановления и фишове, в т.ч. електронни фишове по този закон в регистъра по ал. 1, като регистърът предоставя уникален входящ номер.

(3) За всеки акт за установяване на административно нарушение, наказателно постановление и фиш, в т.ч. електронен фиш, в регистъра се вписват най-малко следните данни в структуриран вид:

1. Наказващ орган

2. Данни на нарушителя

3. Текст от нормативен акт, който е бил нарушен

4. Текст от нормативен акт определящ размера на санкцията

5. Размер на наложената санкция

(4) Регистърът се води по реда на Закона за електронното управление.

(5) Данните от регистъра се публикуват като отворени данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация при спазване на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни.

(6) Физическите и юридическите лица имат право на достъп до данните в регистъра, които се отнасят за тях.

-------

Мотиви:

- в момента няма ясна картина за налаганите от държавата административни санкции, което е пречка пред провеждането на адекватна политика за административно-наказателна дейност.

- съществуват много текстове в нормативната уредба, които никога не са прилагани - една централизирана система би позволила анализ на законодателството от гледна точка на контрола

- финансиране за регистъра е предвидено в пътната карта за развитие на стратегията за електронно управление 2016-2020 под номер 5.21

- органът, който води  регистъра може да бъде МП, ДАЕУ, АМС или друг по-подходящ.

17 юни 2019 г. 13:21:01 ч.
Манчева

Електронен документ

Трябва да се помисли и за софтуерен продукт, който да ползват актосъставителите при съставяне на акта, със съответните защити, а не да пишат на ръка, често нечетливо. След това в съда, нарушителя не бил разбрал какво нарушение е извършил, нарушено му е правото на защита и НП-то отменено.

02 юли 2019 г. 18:14:07 ч.
dodokov

проект на нова редакция на чл. 58 от ЗАНН, относно връчването на НП

„Чл. 58. (1) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение в срок до един месец от издаването му.
(2) Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, се поставя съобщение на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин, след което наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването“.
 
Предложената редакция би подобрила връчването на наказателните постановления. Особено когато дееца няма известен адрес.