Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата

Във връзка с решение на Националния икономически съвет от 11.01.2019 г., междуведомствена работна група разработи проект на Закон за допълнение на Закон за ограничаване изменението на климата. С него се създава хармонизирана правна рамка за въвеждане на механизъм за подпомагане на предприятията от индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия. В дейността на работната група взеха участие представители на всички национално представителни работодателски организации.

Механизмът се въвежда в съответствие с Директива (ЕС) 2018/410, с която е предвидено изменение в чл.10а, параграф 6 на Директива 2003/87/ЕО. Специалният акт, който урежда условията и изискванията за съответствие на механизма с европейското право е Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 г.

Схемата за държавна помощ ще се реализира чрез издаването на наредба от министъра на икономиката и ще се прилага след нотифицирането й от Европейската комисия (ЕК). За целта ще бъдат използвани до 25% от приходите, генерирани от продажба чрез търг на квоти емисии на парникови газове, което е отразено в законопроекта.

С оглед обстоятелството, че приходите от тръжна продажба на квоти емисии постъпват във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС), в Преходни и заключителни разпоредби на законопроекта е предвидено допълване на Закона за енергетиката по отношение на разходването на тези приходи, както и във връзка с предоставянето на информация и докладването на схемата пред ЕК.

В предвидения едномесечен срок ще бъде допълнен и специалния акт, който урежда дейността на ФСЕС.


Дата на откриване: 12.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари