Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

 

Предлаганите с проекта изменения и допълнения в Закона за Комисията за финансов надзор са свързани с промените в европейското законодателство, касаещи институционалната рамка на финансовия надзор - създаването на Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) и правомощията на новите европейски надзорни органи – Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския съвет за системен риск.
С Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (Директива 2010/78/ЕС) се въвеждат необходимите промени в правните актове от секторното законодателство на ЕС, за да могат новите европейски надзорни органи, които са част от ЕСФН, да функционират ефективно. Съгласно регламентите за създаването на трите нови европейски надзорни органа, всеки от тях може да издава решения с правнообвързващ ефект спрямо компетентните органи в отделните държави членки за осигуряване спазването на европейските регулации, както и за разрешаване на спорове между компетентните национални органи и при възникване на кризисна ситуация на ниво Европейски съюз. С цел осигуряване на ефективно функциониране на европейските надзорни органи в рамките на ЕСФН и с оглед постигане на максимална съгласуваност в действията на компетентните органи в отделните държави членки със законопроекта, чиято цел е транспониране на Директива 2010/78/ЕС, се въвежда принципното задължение за Комисията за финансов надзор за сътрудничество и предоставяне на информация от националния надзорен орган на Европейската комисия, европейските надзорни органи и Европейския съвет за системен риск.
Конкретните задължения за Комисията за финансов надзор, с оглед осъществяване на това сътрудничество, са разписани като част от специалното законодателство. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. С измененията в тези закони се въвеждат процедурите, които ще се спазват, когато комисията и надзорен орган от друга държава членка имат разногласия при решаването на процедурен въпрос или въпрос по същество при прилагането на акт на европейското право. В тези случаи комисията ще има право да поиска намесата на Европейския орган за ценни книжа и пазари, съответно на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване с цел постигане на съгласие с надзорния орган от съответната държава членка или решаване на въпроса от европейския надзорен орган.
 С изменения на текстовете в Закона за Комисията за финансов надзор, регулиращи режима на съхранение и разкриване на професионална тайна, се премахват и правните пречки пред изпълнението на задълженията за обмен на информация между националните компетентни органи и европейските надзорни органи, като Комисията за финансов надзор изрично се оправомощава да разкрива пред европейските надзорни органи и Европейския съвет за системен риск информация, представляваща професионална тайна, необходима на тези органи за изпълнение на функциите им. С измененията в специалните закони се уреждат и конкретни задължения за Комисията да предоставя в законово определени срокове информация на европейските органи - както във формата на обобщена справка, така и конкретни данни за издадени от комисията и нейните органи индивидуални административни актове от значение за интегрираните и взаимносвързани европейски финансови пазари.
            В законопроекта са предвидени и норми, които съобразяват националното законодателство с Препоръка 2009/384 на ЕК относно политиката на възнагражденията в сектора на финансовите услуги и Препоръка 2004/913/ЕО на ЕК и Препоръка 2009/385 на ЕК относно възнагражденията на директорите на публични дружества. В Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране са въведени изисквания към дружествата да допълнително социално осигуряване, застрахователите и презастрахователите, инвестиционните посредници, управляващите дружества и инвестиционните дружества да създадат и поддържат политика за възнагражденията на работещите за тях лица. Така създадените делегации ще позволят по-детайлна уредба в подзаконов нормативен акт на изискванията към възнагражденията и обезщетенията, изплащани на посочените по-горе лица, и към разкриването на информация за това.
С предложеното изменение в чл. 26б от Закона за пазарите на финансови инструменти срокът  за уведомяване при липса на пълнота на постъпило уведомление за намерение за придобиване на участие в инвестиционен посредник е съобразен със срока за потвърждаване на полученото уведомление (два работни дни), който е предвиден в Директива 2007/44/ЕО.


Дата на откриване: 1.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари