Обществени консултации

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. се предлага удължаване на срока, в който лицата, които използват ЕСФП, да  приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 юли 2019 г. Проектът предвижда до привеждането в съответствие лицата да прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, когато имат:

1. сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 г. тип, и

2. изготвен график за внедряване по обекти,

които са предоставени по електронен път на НАП до 31 юли 2019 г.

В тези случаи срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата е 30 септември 2019 г.

Направените предложения за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. са във връзка с проведена среща в Министерството на финансите с представители на бизнеса и изразеното от тяхна страна притеснение, че регламентираните срокове за привеждане на лицата в съответствие с наредбата са недостатъчни.

На следващо място следва да се отбележи, че предложеното удължаване на срока има за цел, от една страна, да се предостави достатъчно време, необходимо за наблюдаване в реални условия работата на ЕСФП преди да бъдат внедрени масово в търговските обекти, а от друга, да се даде възможност за поетапното внедряване на ЕСФП, за да не се стига до прекъсване на дейността на търговските обекти. Също така е отчетен фактът, че за целите на масовото внедряване на ЕСФП в търговските обекти е необходимо да бъде предоставен допълнителен период от време за осигуряване на безпрепятственото функциониране и инсталиране на ЕСФП. На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА) срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата, е 14 дни. Необходимостта от прилагането на тази нормативна възможност, произтича от предлагането на разпоредби, с които се удължава срокът за лицата. Въвеждането на нов срок е с важно обществено значение, доколкото са налице обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на нормативните изисквания от тези лица в първоначално предвидения срок. Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране на дейността им. В тази връзка се предвижда предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Предложените промени в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета на Национална агенция за приходите.

Предложеният проект на акт няма да доведе до  въздействие върху държавния бюджет. Промените няма да доведат до увеличаване на разходите на задължените лица.

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.

 

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 14.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юни 2019 г. 03:00:33 ч.
Mr. Ivanov

Бисфенол А намиращ се термохартията на боновете, трябва да се намали до 0.02% от 2.1.2020

От 2 Януари, 2020 влиза в сила нова европейска регулация за намаляване на Bisphenol A (използван в термохартията на касовите бележки) до 0.02%.

  • Bisphenol A
  • CAS No 80-05-7 / EC No 201-245-8
  • Conditions of restriction
  • Shall not be placed on the market in thermal paper in a concentration equal to or greater than 0,02 % by weight after 2 January 2020

Затова предлгаме:

1. Наредба Н-18 да позволи електронни касови бележки при ползване на СУПТО, а не само за електронните магазини. Чл.3, ал 16 да стане:

Чл.3, (16) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин или чрез софтуер за управление на продажбите, може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. Лицето е длъжно да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин и чрез софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.

2. Също Наредбата да забрани на лицата да ползват термохартия за ФУ съдържаща Bisphenol A повече от 0.02%.

26 юни 2019 г. 15:04:38 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25665/