Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

С предлаганите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) в българското законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014), с който европейското законодателство регламентира сетълмента на безналични ценни книжа и дейността на централните депозитари на ценни книжа. Чрез ЗИД на ЗПФИ се предлагат изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на централен депозитар на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар” АД, с което ще бъде постигната правна сигурност на тези обществени отношения. Създава се централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, в който се вписват безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България.

Също така, със законопроекта се отстраняват пропуски при транспонирането на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС) и се прецизира въвеждането й в българското законодателство.
 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail: n.daskalova@minfin.bg;  e.petrova@minfin.bg

h.pendicheva@minfin.bg; e.shongova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 18.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари