Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (Наредбата) е изготвен на основание чл. 76 от Закона за пощенските услуги.

Основни акценти в проекта:

● Изменен е чл. 17 от Наредбата относно контрола по отпечатването на пощенските марки и на пощенските продукти. Въз основа на изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г.) пощенските марки и пощенските продукти не попадат в категорията „ценни книжа“ и контролът по отпечатването им ще се осъществява от главния изпълнителен директор на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;

● Във връзка с горното:

- отменен е чл. 13 от Наредбата;

- допълнено е наименованието на инструкцията по чл. 14, ал. 1;

● С цел пълнота на информацията, получавана в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като издател на пощенски марки, е допълнен чл. 16 от Наредбата.

В проекта са включени преходни и заключителни разпоредби, в които е предвиден 6-месечен срок за предаване от Министерството на финансите и приемане от „Български пощи“ ЕАД на съхраняваните проекти на пощенски марки и на пощенски продукти, заедно с придружаващите ги документи. В същия срок задълженият пощенски оператор следва да измени инструкцията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата.

Пълният текст проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки  може да се види в Приложението.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 19 юли 2019 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Дякон Игнатий” № 9.

 

Лице за контакт:
Людмила Зимбилева,

Началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“ към МТИТС,
Тел.: (+359 2) 9409 274,
E-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 19.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 19.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари