Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството

В проекта на правилник са регламентирани съставът, функциите и дейността  на Помирителната комисия  по чл. 10з, ал. 5 от Закона за пътищата. Помирителната комисия разрешава спорове по чл. 10з, ал. 5 и чл. 10и, ал. 4 от Закона за пътищата - спорове между лицето, събиращо пътни такси и доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние – доставчик на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (доставчик на ЕУЕСТ) или национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние, свързани с техните договорни отношения или процеса на договаряне. При разглеждане на спорове Помирителната комисия има право да извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо пътни такси, договорни условия спрямо различните доставчици са недискриминационни, дали отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора и дали не е налице необоснован отказ за сключване на договор от страна на лицето, събиращо пътни такси, или поставяне на необосновани или прекомерни изисквания във връзка със сключването на такъв.

 


Дата на откриване: 19.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 юли 2019 г. 11:25:16 ч.
Tonita

Как се подбират членовете на Помирителната комисия към МРРБ

Здравейте, 

Членовете на Помирителната комисия ще бъдат ли служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството? В проекта на Правилник за работата на Помирирелната комисия, чл. 5(1) по отношение на нейните членове, е записано следното:

1. имат висше образование в областта на правото, икономиката или
информационните технологии и професионален опит в една от тези области поне 7
години;
2. по отношение на тях не е налице конфликт на интереси по смисъла на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
с лицето, събиращо пътни такси и с доставчици на ЕУЕСТ или с национални
доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние;
3. не са осъждани за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, и
не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
4. не са лишавани от правото да заемат определена държавна длъжност или да
упражняват определена професия или дейност.
 
От това обаче не става ясно как точно ще бъдат селектирани и назначавани членовете на Помирителната комисия? Какви са плановете и намеренията в тази посока?