Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за предотвратяване на големи аварии е опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за Севезо).

Проектът на ПМС е разработен в изпълнение на Приоритет № 39 в областта на околната среда от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., като са взети предвид и мерките с Протоколно Решение № 28 от 28 юни 2017 г. на Министерския съвет във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, Решение № 338 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, Решение № 496 на Министерския съвет от 2017г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: kpetrova@moew.government.bg в срок до 22.07.2019 г.

 


Дата на откриване: 20.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 юни 2019 г. 11:46:39 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 1

Първо адмирации, че предложеният текст е във файлов формат, годен за копиране и редактиране. Би било добре, това да стане правило.

Относно §1, т. 2

В последно изречение съюзът „и“ да се премахне.

Така както е дадено уведомлението се счита за изпълнено, ако е обявено на интернет страницата и задължително чрез обява в средствата за масово осведомяване.

Поне доколкото аз го тълкувам, уведомяването може да стане по три различни начина, всеки един от които е самостоятелно изпълнение на условието:

-съобщение на собствена интернет страница

-съобщение чрез средства за масово осведомяване;

-по друг подходящ начин – този начин е като се изпрати обява до съответното кметство за поставяне на определеното за целта място

24 юни 2019 г. 11:47:41 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 2

        Относно §1, т. 3

Моля да предвидите, какво се случва в хипотезата на просрочие на срокът от 14 дни за отговор.

РИОСВ-София, вероятно като най-натоварен контролен орган, масово закъсняват с този срок, като при проверка ще установите закъснение средно от 3 месеца.

Или назначете още служители, или въведете по-бързо отсяване на уведомленията, защото това е първата процедура, а закъсненията са огромни. При последващи процедури по чл. 6 от същата наредба, нещата излизат извън всякакви разумни граници.

Считам ,че проблемът е в числеността на персонала, а не нещо друго.

 

 

           Относно §1, т. 9, нова ал. 4.

Според мен е излишно една и съща информация, да се изпраща до два органа в структурата на МОСВ.

Би било редно да се изиска в два екземпляра, но да се подава само чрез контролния орган, а той да препраща служебно информацията до Директора на ИАОС.

 

24 юни 2019 г. 11:49:07 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Коментар 3

 

           Относно §3, т. 7, изменение на чл.8, ал. 1

Моля да съобразявате сроковете с възможността да бъдат изпълнение. В Р. България, все по-често Министерски съвет обявява за празнични дни поредица от 4, случвало се еи по 5 дни. То е ясно, че ако срокът изтича в почивен ден, то съгласно правилата на ГПК, последен срок, става първият работен ден, след почивните (празнични) дни, но някой трябва да работи през празничните дни, за да е готова документацията.

Въобще моля да съобразявате времето за подаване на информация с това за отговор от администрацията. В случаят изисквате в 5 дневен срок да се подаде информация, а администрацията да отговори в 10 дневен срок.

 

Относно §3, т. 11, изменение на Приложение №1, чрез добавяне на

„идентификационен номер на оператора“ /ИНО/

           Този ИНО не е дефиниран нито в ЗООС, нито в наредбата по чл. 103 от ЗООС

Има подобен дефиниран номер в Приложение №1, т.1.12, но той се отнася до точно конкретен замърсител, по Европейското законодателство.

                Имайте предвид, че такава класификация се прави от всеки оператор с налични опасни вещества, които не попадат в класификацията нисък/висок рисков потенциал.

Този ИНО ще се дава още преди да е извършена класификацията или след това ?

Така както е написано, явно трябва да е преди, защото за да се класифицира предприятие, следва първо да се попълни Приложение №1.

 

22 юли 2019 г. 14:53:25 ч.
EnviProAdvice

Становище по проект на ПМС - наредби ОВОС, КР и Севезо

Общи бележки:

С приетите през 2012 г. и 2015 г. промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за устройство на територията (ЗУТ) бяха въведени съвместени и координирани процедури, както по ОВОС и Комплексни разрешителни (чрез одобряване на НДНТ в рамките на процедурите по преценяване на необходимостта от ОВОС и задължителна ОВОС), така и по ОВОС/ЕО и Севезо (чрез комплексна оценка на опасностите от големи аварии и на ефекта на доминото и съгласуване на безопасните отстояния на предприятия с нисък и висок рисков потенциал), а също и интегрирано прилагане с процедурите за устройствено планиране и разрешаване на строителството по ЗУТ. Това съвместяване отчита в максимална степен ранния етап на провеждане на процедурите по ОВОС като въвежда комплексен подход за оценяване на очакваното неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве от инвестиционните предложения, при значително редуциране на сроковете и изискваните документи. С промените се цели намаляване на излишната регулаторна тежест за бизнеса и общата продължителност на процедурите по глава шеста и седма на ЗООС, със запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве при реализацията на тези инвестиционни проекти. Въведените промени са оценени положително в редовен доклад на ЕК за България, отбелязващ промените като добра практика за прилагането на директивите. За съжаление, в последните години се наблюдава неспазване на нормативно определените срокове и съществено забавяне при издаването на решения, както и непоследователност при произнасянето по различни казуси, което по никакъв начин не облекчава бизнеса, а напротив обезсърчава потенциалните инвеститори.

Предвид характера на настоящото предложение, а именно въвеждането на обща процедура с доброволен характер на централно ниво (МОСВ), обединяваща в едно част от административните режими по глава шеста и седма на ЗООС (задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или оценка на доклад за безопасност за предприятие с висок рисков потенциал), измененията следва да се базират на анализ и последваша оценка на въздействието от вече въведените съвместени процедури (въпреки краткия период за тяхното прилагане), а не на отделни формално изготвени оценки. Прави впечатление, че липсва финансова обосновка, а приложените към проекта частични оценки на въздействието и становища са стари и дори предхождат приетите изменения в ЗООС, като при това не съдържат анализ на необходимите човешки ресурси, експертиза и нуждите от обучение в ИАОС, свързани със възлагането на нови задължения и отговорности (напр. за валидиране на уведомления за класификация на Севезо предприятия с нисък и висок рисков потенциал и свързаните с това задължения за регулярно докладване към ЕК и поддържане на националния регистър). Под въпрос е наличието на административен капацитет и в МОСВ за провеждане на предложената процедура. Поради значителното намаляване на административните срокове, честите структурни промени и загубата на административен капацитет в системата на МОСВ и в частност в ИАОС, понастоящем се наблюдават значителни закъснения в административните процедури по издаване и преразглеждане на КР и за оценка и одобряване на доклади за безопасност, което на практика блокира инвестиционния процес и обезсмисля каквито и да било усилия под знака на поредното „облекчаване“ на административните режими или ново редуциране на срокове.

22 юли 2019 г. 14:54:57 ч.
EnviProAdvice

Становище по проект на ПМС - наредби ОВОС, КР и Севезо Част 2

1. По измененията в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

1.1 Въпреки заявката в придружаващите проекта документи и цитираните изменения на Закона за опадване на околната среда (ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г.), настоящото предложение не въвежда обща процедура по ОВОС и/или Комплексни разрешителни и/или одобряване на Доклад за безопасност в рамките на едно инвестиционно предложение (ИП) и далеч не предлага облекчена процедури с ясни правила, процедурни стъпки и обективни критерии за избор на процедура и компетентен орган. Вместо това, настоящият проект предлага паралелното провеждане на две или три административни процедури без подходящо обединяване и комплексна оценка на общата или свързаната информация. Нещо повече, същата по обем и съдържание информация се предоставя с отделни документи, които се разглеждат независимо един от друг, напр. подава се доклад за ОВОС и отделно заявление за комплексно разрешително, което е приложение към Доклада за ОВОС. В рамките на т.нар. обща или обединена процедура се предвижда приложението към Доклада да се разглежда и оценява самостоятелно, вкл. да се предоставя самостоятелно за обществен достъп. Документите се разглеждат независимо един от друг от различни структури на МОСВ без въведен механизъм за координация помежду им. Предлага се общественият достъп до отделните документи да се осъществява по различни правила, а проектите на отделните решения да се изготвят от две различни структури при липса на каквато и да е съгласуваност между тях, като крайният административен акт е механична компилация от проектите на две или три решения.

Отговорността на компетентният орган по отношение на КР и Доклада за безопасност се изчерпва с получаването и изпращането на документи и обединяването на крайното решение. При това, някои срокове за обединяване на информацията или за препращане на становища към възложителя надхвърлят необходимото време за изготвяне на самите становища.

Предлаганата “организация” на процеса освен, че няма характеристиките на обща процедура, не гарантира съгласуваност и координация между структурите на МОСВ, на които се вменяват отговорности и не гарантира съвместимост между трите процедури (ОВОС, КР и Севезо, но и по никакъв начин не облекчава регулаторната тежест за възложителите на ИП и операторите. На практика се прилагат елементите на трите отделни процедури, като кореспонденцията преминава на централно ниво в противоречие на принципа за децентрализация на административните режими, а по отношение на обществения достъп дори се дублира информация.

22 юли 2019 г. 14:55:54 ч.
EnviProAdvice

Становище по проект на ПМС - наредби ОВОС, КР и Севезо Част 3

1.2. Проектът не въвежда ясни критерии за избор от страна на възложителя за прилагане на обща процедура вместо стандартна или и на практика не определя компетентен орган и не разписва необходимите процедури за преразглеждане/актуализиране/отмяна на издадените административни актове във връзка с въведената в чл. 94, ал. 1, т. 9 ЗООС обща процедура (ОВОС и КР), а именно:

- Компетентен орган за актуализиране/преразглеждане съгласно чл.120, ал.1 ЗООС в случай на обща процедура не е изпълнителният директор на ИАОС, но друг не е определен в ЗИД (както и в наредбата).

- Съгласно приетите промени в ЗООС при провеждане на обща процедура се издава Решение по ОВОС, а не комплексно разрешително, т.е. необходимите разпоредби за преразглеждане/актуализиране/отмяна следва да бъдат разписани в процедурите по ОВОС.

1.3. С предложените промени се увеличава регулаторната тежест за бизнеса, без това да произтича от изисквания на директивата, поради следното:

- В рамките на „общата“ процедура компетентният орган изисква от възложителя да представя „заявление с обхват и съдържание на приложение №1 към чл.4, ал. 3 от Наредбата по чл. 119 ЗООС“, но информацията в приложението съдържа много по-голяма по обхват и съдържание информация, от предвидената в ЗООС по „общата“ процедура (чл.96, ал.8 ЗООС).

- При отрицателна оценка на Доклада за ОВОС единствено заради информацията за „комплексно разрешително“ и/или документацията за предотвратяване на големи аварии, възложителите следва отново да внасят и Доклада за ОВОС (въпреки че съгласно предложените разпоредби, това са три независими документа, предмет на самостоятелно обществено обсъждане и отделна оценка на различни структури на МОСВ), и обратното.

- ИП в своята цялост не следва да се одобрява, в случай че изпълнителният директор на ИАОС даде отрицателно становище по един от “допълнителните компоненти” към доклада за ОВОС– “доклад за безопасност” или „комплексно разрешително“, въпреки че изискванията по ОВОС могат да бъдат изпълнени, или обратното.

Предвид горното, предложените изменения на Наредбата следва да се преработят и допълнят в съответствие с горните бележки и отново да се предоставят за обществени консултации.

22 юли 2019 г. 14:56:49 ч.
EnviProAdvice

Становище по проект на ПМС - наредби ОВОС, КР и Севезо Част 4

2. По измененията в Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

2.1 Измененията и допълненията в Наредбата по отношение на изискванията и процедурите за преразглеждане и актуализиране на комплексни разрешителни отразяват допълнителни промени в ЗООС, които са били приети със ЗИД на ЗООС (ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) и предложени от вносителя след приключване на обществените консултации по законопроекта. Същите изменения и допълнения на ЗИД, въпреки че са съществени, не са били подложени на последващо обсъждане със засегнатата индустрия, както е предвидено в разпоредбите на Закона за номативните актове.

И в тази Наредба не се предлагат изменения, разписващи необходимите процедури и компетентен орган по преразглеждане/актуализиране/отмяна на КР (процедурите, описани в чл.120, ал.1 ЗООС) във връзка с въведената обща процедура, въпреки че:

- Компетентен орган за актуализиране/преразглеждане съгласно чл.120, ал.1 ЗООС в случай на обща процедура не е изпълнителният директор на ИАОС, но друг не е определен в ЗИД (както и в наредбата).

- Съгласно чл. 99 ЗООС в резултат на обща процедура се издава Решение по ОВОС, а не комплексно разрешително.

Предвид горното, предложението не изпълнява описаните в проекта на Доклад до МС цели за привеждане на наредбите „в съответствие необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове по прилагане във връзка с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Обн. ДВ., бр. 77 от 18.09.2018г., изм. и доп. ДВ., бр. 98 от 27.11.2018г.“.

2.2 С предложените промени в Наредбата се увеличава регулаторната тежест към бизнеса, въпреки заявеното в доклада, без това да е продиктувано от изисквания на Директивата, поради следните причини:

  1. Увеличават се информационните и процедурни изисквания при смяна на оператор на инсталация или част от инсталация.
  2. Вменява се ново задължение на оператора за подаване на информация за „промени“, дори и в случаите когато не е необходима промяна в условията на комплексното разрешително. Досега за такива промени операторите не са имали задължение да предоставят информация.
  3. Съгласно директивата и чл.123в, т.1 ЗООС информация следва да се подава единствено за промени, „които могат да доведат до последици за околната среда“. Прилагането на това ограничаване на задълженията на операторите не е изяснено, което води до разширяване обхвата на задълженията на операторите.
  4. Отнема се правото на операторите на среща с компетентния орган винаги преди издаване на КР. Съгласно предложенията, последният решава дали да проведе среща или не, което лишава операторите от правото им на реакция по условията в КР.
  5. Увеличават се информационните изисквания за актуализиране на КР в случай на планирана промяна – липсва изискване за преценка на КО за всеки конкретен случай, напр. доклад за базово състояние не би следвало да се изисква всеки път когато се разглежда „промяна“.
  6. В процедурата по преразглеждане на КР се въвежда „служебно съобразяване със Заключенията за НДНТ при липса/неодобряване на информация която се представя от оператора“. Това създава опасност от поставяне на нерелевантни и/или неизпълними условия, при липса на информация от страна на оператора.
  7. Служебното съобразяване със Заключенията за НДНТ не предвижда възможност да не се изисква информация от оператора, в случай че не кандидатства за дерогации от приетите НДНТ.

22 юли 2019 г. 14:57:46 ч.
EnviProAdvice

Становище по проект на ПМС - наредби ОВОС, КР и Севезо Част 5

3. По измененията в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

 

3.1 Предложените промени в чл. 3 са необосновани и водят до увеличаване на риска от големи аварии с опасни вещества в предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, поради което следва да бъдат заличени.

 

Мотиви: В доклада и частичната оценка на въздействие не са описани причините, поради които се премахва въведеното изискване към операторите за осигуряване на квалифицирани, опитни и обучени служители за изпълнението на дейности, свързани с предотвратяване и контрол на големи аварии с опасни вещества в тези обекти и за ограничаване на последствията от тях. Разпоредбите на чл. 3 са въведени през 2016 г. в отговор на установени сериозни организационни и управленски пропуски в прилагането на системата за управление на мерките за безопасност, довели да възникването на големи аварии и отразяват добрите практики в държавите членки по прилагане на Севезо директивата.

3.2 Предложените разпоредби на чл. 22, 23 и 25 едновременно въвеждат съществуващи разпоредби на чл.157а и чл. 157б на ЗООС и такива, които влизат в противоречие с тях, като например задълженията на директорите на РИОСВ и председателите на комисията по чл. 157а, както и структурата на плана което противоречи на Закона за нормативните актове и Указ № 833 за неговото прилагане. поради което следва да се прецизират след съгласуване с юристите на ведомството.

Предвид горното, считаме че проектът се нуждае от преработка и допълване в съответствие с дадените бележки и последващи обществени консултации.

22 юли 2019 г. 18:41:56 ч.
ZaZemiata

Становище на Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България

Становище на Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България oтносно предложения проект на ПМС: https://storage.googleapis.com/planet4-bulgaria-stateless/2019/07/316d4db2-20190722_stanovishte_zz_gpbg_naredbiovosikr.pdf