Обществени консултации

Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

 
Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
 
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане до 22 юли 2019 г. и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 
Мотиви: 
1. Причини, които налагат приемането:
В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ, Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.) е изготвен проект на наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура .
В чл. 57, ал. 2 от ЗЕСМФИ се съдържа законова делегация за приемането на наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се определят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за разположената от операторите на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура.
С проекта на наредба се отменя Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.), издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 
2. Цели, които се поставят:
Целта на Наредбата е да се уредят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри, които са необходими за осигуряване на информация при:
1. експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;
2. проучване и проектиране за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;
3. издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;
4. предварителни (пред инвестиционни) и обемно-устройствени проучвания и изработване на инвестиционни проекти.
5. създаване на информационен слой за електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.
Проектът на наредба е структуриран в четири глави: Общи положения, Съдържание на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; Условия и ред за създаване на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; Поддържане и съхранение на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и в тази връзка не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания.
 
4. Очаквани резултати от прилагането на предложените промени:
Очакваните резултати са следните:
осигурява се информация необходима за проектиране, експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;
улеснява се процеса по издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;
създава се информационен слой за електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните системи на кадастъра и на имотния регистър;
осъвременяват се изискванията, заложени в действащата подзаконова нормативна уредба, в съответствие с актуалното технологично развитие.
С изготвената наредба ще се постигне подобряване и прецизиране на националното законодателство по отношение на съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри.
Ще се способства за урегулиране на обществените отношения за ускорено разгръщане на високоскоростни, съвременни електронни съобщителни мрежи за пълноценно и всеобхватно задоволяване на потребностите на потребителите от разнообразни електронни съобщителни услуги.
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Тъй като предложената подзаконова регламентация не е свързана с правото на Европейския съюз, не се налага извършването на анализ по чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове.
 
Пълният текст на проекта на наредба може да се види в Приложението.
 
Лица за контакти:
Женета Рогова
началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg
 
Лъчезар Василев
и.д. началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”
дирекция „Съобщения”
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 20.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юли 2019 г. 12:04:23 ч.
ikaltchev@geodesy-union.org

Становище на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е подготвил подробно становище по предложения проект за наредба, което ще бъде изпратено на посочените лица за контакт.

Заключенията в това становище са:

В обобщение може да се стигне до заключението, че създаването на специализирани карти по тази наредба е интердисциплинарна дейност и не бива нито авторите  на тази наредба и техните колеги нито ние – геодезистите да си мислим, че бихме могли самостоятелно да създадем специализирани карти по изискванията на променения ЗКИР.

В заключение може да се обобщи, че предложения проект за наредба съдържа прекалено много неточности и недомислия, създаден е доста непрофесионално от геодезическа и картографска гледна точка и е пример за това, как не бива да се съставя нормативна база без участието на експертите, които в последствие ще трябва да я изпълняват на практика. Считаме за целесъобразно разработването на необходимите нови и преработката на съществуващи подзаконови нормативни документи в областта на специализираните карти и регистри и информационните системи да бъде възложено централизирано на експертни работни групи. В този процес водеща роля следва да има АГКК в ролята й на координатор на всички институции и организации, отговорни по ЗКИР за създаването на специализирани карти и регистри. Поради широкият спектър на заинтересованите и засегнати ведомства, общини, експлоатационните дружества и други юридически лица предложените текстове трябва да бъдат съгласувани от Съвета по геодезия към Министъра на регионалното развитие и благоустройството преди да бъдат приети и обнародвани.