Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Проектът на Наредба има за цел да регламентира условията и редът за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), в който ще бъдат въвеждани идентификационни данни на лицата, които провеждат стрелби, а именно: ЕИК на лицето по чл. 81а ЗОБВВПИ, дата на стрелбата, населено място, три имена, ЕГН/ЛНЧ, данни за използваното оръжие (вид, сериен номер, ако не е собственост на лицата по чл. 81а ЗОБВВПИ, калибър), брой изстреляни боеприпаси, а за чуждите граждани и дата на раждане, номер на документа за самоличност, дата на издаването му, дата на валидността му, издател и гражданство. Воденото на такъв регистър от собствениците или ползвателите на стрелбища ще улесни идентифицирането и контрола на стрелящите лица, използваното от тях огнестрелно оръжие и количествата изстреляни боеприпаси. Същевременно се цели информираност на стрелящите лица по отношение на обработването на личните им данни, както и гарантиране на тяхната защита при обработване на същите. Изрично е предвидено, че лицата, желаещи да употребяват огнестрелно оръжие на стрелбище, се информират предварително за задължението за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на органите на МВР, на техни идентификационни данни, данни за използваното огнестрелно оръжие и броя на употребените боеприпаси. Лица, които не желаят да предоставят идентификационните си данни за вписване в регистъра, не се допускат до употреба на огнестрелно оръжие на стрелбища. Предвидено е лицата получили разрешение по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ да предоставят данните от регистъра по електронен път при наличие на електронен подпис или на електронен носител на органа, издал разрешението във вид на електронна таблица – xls формат, която е приложение към Наредбата. Това ще облегчи тяхната обработка и въвеждането им в Единния автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“ (ЕАР „КОС“) и ще подпомогне и подобри работата на органите на МВР, които осъществяват контрол по прилагането на ЗОБВВПИ. Срокът за предоставянето на данните от регистрите по чл. 95а, ал. 2 от ЗОБВВПИ е до 10 работни дни след приключване на всеки месец. Целта своевременното обработване на данните и поддържане на ЕАР „КОС“. Извън тези случаи, данни от регистрите ще се предоставят и при поискване от органите на МВР, като в тези случаи се изготвя приемо-предавателен протокол. Следователно с регулярното и инцидентното предоставяне на данни от регистрите се цели създаването на възможност органите на МВР в пълен обем да осъществят контролните си правомощия.


Дата на откриване: 21.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юли 2019 г. 14:06:26 ч.
Sir Humphrey

Конкретни предложения по текста на наредбата

1. В чл. 2, ал. 1 текстът "Собствениците или ползвателите на стрелбища, получили разрешение за употреба по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ създават и водят регистър" да се замени с "Всеки собственик и ползвател на стрелбище, получил разрешение за употреба по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ създава и води регистър"
 
Мотиви: Текстът във вида, в който е предложен от вносителя, води до заключението, че собствениците или ползвателите на стрелбища ще водят един общ за всички тях регистър, което няма да отговаря на реалността - в действителност всеки от тях ще си води собствен локален регистър. С цел премахване на това двусмислие и прецизност на разпоредбата  предлагам текстът да се редактира.
 
 
2. Чл. 3 да се премести от Раздел II "Ред и условия за предоставяне на данните от регистъра" в Раздел I "Общи положения"
 
Мотиви: Чл. 3 съдържа единствено изброяване на видивете данни, които ще се записват в регистъра (което си е общо положение par excellence и изобщо не е ред или условие за предоставяне на данните), следователно е логично да бъде преместен от Раздел II в Раздел I.
 
 
3. В чл. 5, ал. 1 тексът "предоставят данни от регистъра по електронен път при наличие на електронен подпис или на електронен носител" да се замени с "предоставят данни от регистъра по електронен път или на електронен носител, подписани с квалифициран електронен подпис на собственика или ползвателя на стрелбището,"
 
Мотиви: Независимо дали извлечението от регистъра за съответния период е изпратено по електронен път (напр. по електронна поща или чрез Системата за сигурно електронно връчване) или на електронен носител (напр. записано на компактдиск), то файлът винаги трябва да е подписан с квалифициран електронен подпис, за да може получателят (полицията) да се увери, че този файл наистина произхожда от съответния собственик или ползвател на стрелбище.
 
 
P.S. В XXI в. най-разумното и ефективно решение за периодично подаване на данните  към полицията щеше да е МВР да създаде възможност (интернет портал), на който задължените лица онлайн да въвеждат информацията. Но... очевидно ще се наложи да изчакаме още едно-две десетилетия докато съзнанието на МВР се отвори за такива подобни улесняващи живота на хората възможности