Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци

Проектът на Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (Наредбата) е разработен на основание чл. 43, ал. 1 и § 9, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Новата наредба ще отмени Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Целта на разработването на Наредбата е да се определят условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, редът и начинът за тяхното отреждане и др. Регламентират се мерки и контрол за защита на околната среда и човешкото здраве при избор на местоположението на площадка за третиране на отпадъци. Разписани са и разпоредби, които определят как да се извършват дейностите по транспортиране на производствени и опасни отпадъци.


Дата на откриване: 24.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 юни 2019 г. 13:05:37 ч.
tsvest

Наредбата ще се отнася ли и за площадките за времено съхраняване на отпадъци?

Пак не става много ясно дали изискванията на тази Наредба се отнасят и за площадките за времено съхраняване на отпадъци в предприятията, което е най-честия случай.

Според мен е по-добре за площадките за времено съхраняване на отпадъци в предприятията да има отделен раздел, за да е ясно какви са изискванията към тях и какви за големите центрове за приемане и третиране на отпадъци и депа за депониране на отпадъци.

19 юли 2019 г. 11:39:08 ч.
Румяна Димитрова

Проектът не е ОК.

Отдавна прави впечатление, че нормативната уредба в областта на околната среда е несистематизирана, една и съща материя е уредена в няколко подзаконови акта. Наредби, които са приети на основание на отдавна отменени закони, против всякакви юридически правила, продължават да са действащи / пример: Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци/. Правоприлагащите длъжностни лица от териториалните звена на МОСВ, както и  бизнеса се „давят” в нормативната база.

Настоящият проект, в противоречие с разпоредбата на чл. 10, ал.1 от ЗНА – „обществени отношения от една и съща област да се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен” и въвежда норми, чиято материя е вече уредена от други наредби.

Защо в наредба, която урежда условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, се въвеждат изисквания към площадките за депа, като тяхното систематично място по отношение на нормативни изисквания е в НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци? Същото важи и за глава шеста от проекта, транспортирането на производствени и опасни отпадъци е уредено в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Как ще бъде извършено „съобразяването” по чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал.1, чл. 11, без наличието на конкретни критерии, спрямо които да бъде приложено? Считам, че терминът е подходящ за директива, но не и за нормативен акт от този вид, тъй като липсата на конкретни правила, създава предпоставки за административен произвол и субективно тълкуване и правоприлагане.

Относно изискването на чл. 26, ал.1, т.15 от проекта, моля, направете справка в ДАМТН за изискванията за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Като цяло, проектът на наредбата „много добре” се вписва в концепцията за намаляване на административната тежест и „съответства” на принципите за ограничаване до обществено оправдани граници на административното регулиране и административния контрол. Точно така се „улеснява” и „насърчава” извършването на стопанската дейност.