Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-3 за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт

С предлаганите допълнения се предвиждат мерки за изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на регламент (ЕИО) № 3821/85 в националното законодателство.

 

Предлаганите допълнения се налагат във връзка с това, че от 15.06.2019 г. са в сила мерки за изпълнението на чл. 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г., които са приети с Регламент (ЕС) 2016/799 от 18.03.2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014. Съгласно посочените мерки превозните средства, които са регистрирани за първи път на 15.06.2019 г. или след тази дата, и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи (тахограф от второ поколение) от одобрен тип. Целта на проекта е постигане на съответствие с правото на Европейския съюз, като с предложените промени ще се осигури прилагане на изискванията на правото на Европейския съюз относно интелигентни тахографи (тахограф от второ поколение).  

Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

За прилагането на посочените по-горе промени не са необходими финансови средства.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет с 14-дневен срок, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона нормативните актове, предвид обстоятелството, че изискванията за оборудване с интелигентни тахографи (тахограф от второ поколение) се прилагат от 15.06.2019 г.

 

Постъпилите в хода на общественото обсъждане становища и предложения са отразени в приложената към този доклад справка.

 

Лице за контакт:
Анастас Чуртов,
Главен инспектор в отдел  "Административнонаказателна дейност",
Главна дирекция "Автомобилна инспекция" към ИА "Автомобилна администрация",
Тел. 02/ 930 88 64,
E-mail: achurtov@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 24.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари