Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища е издадена на основание чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и съдържа правила относно условията и реда за превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешните водни пътища и за обработката им в българските пристанища, в т.ч. изискванията към консултантите по безопасността при превоз и обработка на опасни товари по вътрешните водни пътища. Разпоредбите ѝ представляват мерки на национално ниво, целящи да осигурят точното изпълнение на клаузите на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), по което Република България е страна. Споразумението ADN е подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г., ратифицирано е със закон (обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.) и е обнародвано в брой 43 на „Държавен вестник“ от 2008 г.), поради което и в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България съставлява част от българската правна система.

Съгласно чл. 2 от Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) неразделна част от същото са Правилата към ADN, които включват технически предписания относно международния превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища и предписания и процедури относно проверките, издаването на свидетелства за одобрение, признаването на класификационни общества, дерогирането, специалните разрешения, контрола, обучението и изпитването на експертите.

В чл. 20 от Споразумението е регламентирана процедурата, по която се внасят изменения в Правилата към ADN. Те се актуализират на всеки две години, като последно изменената версия се прилага от 1 януари 2019 г. Периодичното им изменение и допълване се прави с оглед адаптирането им към научния и технически прогрес, включително и развитието на новите технологии. Приетите по реда и при условията на чл. 20 от Споразумението промени в Правилата към ADN влизат в сила за всички държави – страни по ADN, в това число и за Република България.

С Наредба № 16 в националното законодателство са въведени и изискванията на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260 от 30 септември 2008 г.), както е изменена с Решение на Комисията 2009/240/ЕО от 4 март 2009 г. (ОВ, L 71 от 17 март 2009 г.), Решение на Комисията 2010/187/ЕС от 25 март 2010 г. (ОВ, L 83 от 30 март 2010 г.), Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 г. (ОВ, L 233 от 3 септември 2010 г.), Решение на Комисията 2011/26/ЕС от 14 януари 2011 г. (ОВ, L 13 от 18 януари 2011 г.), Решение за изпълнение на Комисията 2012/188/ЕС от 4 април 2012 г. (ОВ, L 101 от 11 април 2012 г.), Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. (ОВ, L 332 от 4 декември 2012 г.), Решение за изпълнение на Комисията 2013/218/ЕС от 6 май 2013 г. (ОВ, L 130 от 15 май 2013 г.), Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 г. (ОВ, L 335 от 22 ноември 2014 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2015/217 на Комисията С(2014) от 10 април 2014 г. (ОВ, L 44 от 18 февруари 2015 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2015/974 на Комисията С(2015) от 17 юни 2015 г. (ОВ, L 157 от 23 юни 2015 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2016/629 на Комисията С(2016) от 20 април 2016 г. (ОВ, L 106 от 22 април 2016 г.), Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. (ОВ, L 345 от 20 декември 2016 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2017/695 на Комисията С(2017) от 7 април 2017 г. (ОВ, L 101 от 13 април 2017 г.), Директива (ЕС) 2018/217 на Комисията от 31 януари 2018 г. (ОВ, L 42 от 15 февруари 2018 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/936 на Комисията C(2018) от 29 юни 2018 г. (ОВ, L 165 от 2 юли 2018 г.). Съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета превозването на опасните товари по вътрешните водни пътища се осъществява в съответствие с изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), така както е изменено.

През 2018 г. Европейската комисия прие Директива (ЕС) 2018/1846 за привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. В чл. 1, параграф 3 от същата се предвижда, че приложимата редакция на правилата към ADN е тази от 1 януари 2019 г.

С оглед на изложените до тук съображения, с § 1 от представения проект на наредба се предлага да бъде изменена разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16, като се укаже приложимата нова редакция на Правилата към ADN, указана и в чл. 1, параграф 3 на Директива (ЕС) 2018/1846, а именно – редакцията, приложима от 1 януари 2019 г.

Предлага се също да бъде отменено приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 и да бъде заличен текстът в цитираната разпоредба, който препраща към приложението (§ 1 и 2 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16). Това предложение е свързано с инициираната процедура за допълване на т. 4 от Решение № 953 на Министерския съвет от 16 декември 2005 г. за предложение до Народното събрание за ратифициране на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), така че да стане възможно Правилата към ADN, които (като споменахме по-горе) са неразделна част от същото, да бъдат обнародвани по реда и при условията за обнародване на международни договори и техните изменения като притурка на Държавен вестник.

Предлаганото с § 3 от проекта допълване на § 1а от Допълнителните разпоредби на Наредба № 16 е в изпълнение на разпоредбата на чл. 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2018/1846 (ОВ, L 299 от 2018 г.).

 

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право. Приложено е и становище без бележки на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

 

Проектът на наредба няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища са проведени обществени консултации. За целта проектът и мотивите към него са публикувани на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 14-дневен срок от публикуването.

 

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено, че публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба включва разпоредби, които имат технически характер.

Резултатите от проведените публични консултации са отразени в справка „Резултати от обществено обсъждане“, приложена към настоящия доклад. В съответствие с правилото на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
Младши експерт,
Отдел "Международни регулации и сътрудничество",
Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването",
Изпълнителна агенция "Морска Администрация",
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg
 

 

 


Дата на откриване: 24.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари