Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

Проектът на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние е с цел да бъде спазено изискването на Закона за водите, да бъдат определени критериите за класификация на язовирите по отношение на тяхната потенциална опасност, специфичните изисквания към аварийните планове, както и режима за извеждането им от експлоатация или ликвидация.

С определянето на критериите за класифициране на язовирите по отношение на тяхната потенциална опасност, ще се въведе яснота за последиците от освобождаването на съхраняваните в язовира водни обеми, поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира. Това от своя страна ще доведе до възможност за планиране на превантивни мерки, посредством чието изпълнение човешките жертви и материалните щети при евентуални наводнения, да бъдат сведени до минимум.

Имайки предвид, че язовирите са обекти, при чието експлоатиране съществува потенциална опасност от настъпване на бедствия, в нормативния акт са предвидени специфичните изисквания към техните аварийни планове. Това ще даде възможност на контролните органи да проверяват готовността на собственика да действа при аварийни ситуации, както и при необходимост да дават предписания.

В наредбата са определени редът и съдържанието на заявлението и съпровождащите го документи, необходими за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирите, което ще доведе до улесняване на заявителя и административния орган при необходимостта от предприемане на съответните мерки, с оглед повишаване на безопасността на язовирните стени или съоръженията към тях и намаляване на риска от наводнения.


Дата на откриване: 25.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 юли 2019 г. 14:36:34 ч.
dkisliakov

По проекта за Наредба

„Чл. 32. Язовирите се извеждат от експлоатация или се ликвидират, когато се установи, че:

  1. сигурността на съоръженията им не е гарантирана съгласно нормативните изисквания, конструктивната и технологичната сигурност;
  2. не отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда.“

Забележка: Проблеми в конструктивната и технологичната сигурност на язовирите не би следвало да са причина за ликвидация на язовир. При установяването на такива язовирът може да бъде ремонтиран и отново въведен в експлоатация.

Ликвидация би се наложила, ако се установи, че е невъзможно да бъде извършен ремонт или подобна инвестиция би била неоправдана спрямо нуждата от този язовир в бъдеще.

Редно е да има различни условия за вземане на решение за извеждане от експлоатация и за ликвидация.

Към ликвидацията на язовирите следва да се подхожда изключително внимателно, тъй като те са стратегически национален ресурс. Съществува възможността в бъдеще те да бъдат необходими предвид тенденциите в измененията на климата или изпълнение на конкретни водостопански цели. А повторното им изграждане практически би било невъзможно.

Не е ясно какво означава второто изискване “не отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда".