Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

С предложените промени се определят сроковете, в които административния орган следва да се произнесе по депозирани пред него искания за предоставяне на административна услуга. До настоящия момент тези срокове са регламентирани в подзаконовите нормативни актове, издадени по приложение  на разпоредби на ЗТИП. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност обаче изисква сроковете, в които административния орган трябва да се произнесе, да бъдат регламентирани в закон. Това обосновава необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения в ЗТИП. Въвеждат се механизми за осигуряване на бързина, откритост и предвидимост при предоставянето на административните услуги, както и се премахва противоречието несъответствието между разпоредби на ЗТИП и такива на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.


Дата на откриване: 25.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 юли 2019 г. 11:38:23 ч.
Журналисти за прозрачно управление

Обществена консултация по ЗИДЗТИП, организирана от Сдружение "Журналисти за прозрачно управление"

По проект "Мисли първо за малките" Сдружение "Журналисти за прозрачно управление" организира провеждането на 3 пилотни обществени консултации, при които на практика ще бъде тестван механизъм за проактивен подход на администрацията към максимално широк кръг от заинтересовани страни. Една от пилотните консултации е на Закона за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. До браншови организации е изпратена информация, че такъв законопроект е изготвен и могат да изразят становището си. 

Освен на Портала за обществени консултации можете да направите Вашите коментари и на страницата на сдружението https://komentator.bg/покана-за-обществена-консултация-на-п. След приключването на консултацията и обобщаване на изразените коментари до вносителя  и до Администрацията на Министерския съветще бъде изпратена информация с предложенията на бранша. Очакваме Вашите предложения!

25 юли 2019 г. 10:05:24 ч.
Журналисти за прозрачно управление

Обществена консултация по ЗИДЗТИП, организирана от Сдружение "Журналисти за прозрачно управление"

Уважаеми госпожи и господа,

По проект "Мисли първо за малките" Сдружение "Журналисти за прозрачно управление" организира провеждането на 3 пилотни обществени консултации, при които на практика беше тестван механизъм за проактивен подход на администрацията към максимално широк кръг от заинтересовани страни. Една от пилотните консултации е на Закона за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. До браншови организации беше изпратена информация, че такъв законопроект е изготвен и могат да изразят становището си. 

В посочения срок не постъпиха никакви конкретни предложения. На интернет платформата ни постъпи само един коментар, с който потребителят подкрепя предложението. 

Липсата на коментари, въпреки изричното известяване за нас е индикация, че предложените промени нямат негативно въздействие върху малките и средните предприятия.

25 юли 2019 г. 15:48:36 ч.
ka_petrov

Предложения на НБС НПАПЕ за промени в ЗТИП

Във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, и след като направихме анализ на съществуващото положение и внесените промени, предлагаме, следното:

В чл. 34а се правят следните изменения:

в ал. 2 т. 3 думата „магистър“ се замени с "бакалавър", а стажа да стане 3 години по специалността;

в ал. 2 т. 4 предлагаме думата „притежават“ да са замени с „разполагат“.

в ал. 3 т. 1, буква „а“ думата „магистър“ се замени с "бакалавър", а стажа да стане 3 години по специалността.

 

В чл. 36 се правят следните изменения:

в ал. 2 т. 3 думата „притежават“ да са замени с „разполагат“

в ал.2, т. 4 думата „български“ се заменя с думата „действащи“.

Създава се нова алинея 9 със следния текст:

„(9) Лицето, което кандидатства за получаване на удостоверение за извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, подава писмено заявление, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 7.“.

Чл. 45 се заличава.

В чл. 48, се изменя така.

Чл. 48. (1) Органите за технически надзор при извършване на надзорната дейност съгласно наредбите по чл. 31 имат право на достъп до съоръженията с повишена опасност и обектите, в които те се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, независимо от формата на собственост.

(2) Собствениците или ползвателите на съоръженията с повишена опасност са длъжни при поискване незабавно да предоставят на органите за технически надзор исканите сведения и документи, и да съдействат при взимане на проби или материали.

 

Поради големия обем, МОТИВИТЕ за нашите обосновани предложения, ще бъдат предоставени на Икономическата комисия на НС, МИ и ДАМТН по имейл.С уважение

К.Петров

Председател УС

НБС Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалтори.