Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г.

С предлагания проект на Правилник се цели прецизиране и допълване на някои от действащите норми и въвеждане на нови такива в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

С цел намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди или за включването на земеделска земя в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии, отпада изискването за представяне на документи, с които компетентния орган по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи може да се снабди служебно – влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие или становище на компетентния орган по околна среда, а за територии с влезли в сила общи устройствени планове – извадка от плана с обхват на поземления имот (поземлените имоти) и удостоверение за устройствената зона.

 

Отговорна структура:

    дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ

Email:

    ZZhekova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 27.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари