Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1276 от 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съ

С преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, обнародван в ДВ, бр. 34 от 2019 г. е изменен Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства. С тези изменения се разшири приложното поле на този закон, като се включи нова категория лица – членове на семейството на български граждани, които са граждани на Европейския съюз и са упражнили правото си на свободно движение, за която категория до този момент липсваше правна регламентация. Също така се предвиди и промяна на категориите лица и случаите, при които ще се изискват документи, удостоверяващи адрес на пребиваване. С проекта се цели привеждане в съответствие на Инструкцията с разпоредбите на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.


Дата на откриване: 27.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари