Обществени консултации

Проект на Методология за оценка на корупционния риск по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Проектът на методология е разработен на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 6 и чл. 30, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Това обстоятелство наложи промяната в наименованието на настоящия проект, а именно Методология по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, за разлика от първоначално качения за обществено обсъждане в периода от 18.04.2019 г. до 08.05.2019 г.

При разработването на настоящия проект на методология са взети предвид постъпилите в хода на предишното обществено обсъждане бележки и предложения от държавни институции, неправителствени организации и граждани.

Анализът и обобщаването на постъпилите бележки и предложения е извършен от нова междуведомствена работна група, включваща представители на администрацията на Министерския съвет, Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Националното сдружение на общините в Република България и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предвид факта, че след запознаване с получените становища са направени съществени промени в първоначалния проект, се обоснова необходимостта от провеждането на повторно обществено обсъждане.

Важен момент е, че с този проект на методология се регламентират общите изисквания и редът за идентифициране степента на корупционния риск, с цел проверка на декларациите за имущество и интереси, съгласно § 2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 13, ал. 2 от горепосочената наредба. С методологията се урежда и планирането и отчитането на  мерки, заложени в антикорупционните планове.

  

  Целта на методологията е да:

- определи общия подход за установяване на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 - 3 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, чиито декларации ще подлежат на проверка;

- определи индикаторите и методите за оценка на корупционния риск;

- подпомогне наблюдението и управлението на антикорупционните политики и мерки.


Дата на откриване: 28.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 юли 2019 г. 12:21:25 ч.
Elena_3

Неяснота/непознаване на органите на изпълнителната власт

Съгласно чл.13, ал.2 от Методологията задължения за одобряване на годишни антикорупционни планове имат „Министрите, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт“. Съгласно чл.13, ал.4 задължения за координация и изпълнение на антикорупционните планове  могат да бъдат делегирани на служители „в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет“.

Като се съпостави чл. 13 от Методологията с чл.19 и чл.38 от Закона за администрацията, в които изчерпателно са изброени органите на изпълнителна власт и структурите на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт, се оказва, че извън обхвата остават:

1. Министерски съвет, съответно администрацията на Министерски съвет;

2. министър-председателите;

3. заместник министър-председателите;

4. областните управители, съответно областната администрация;

5. кметовете на общини, на райони и на кметства и кметските наместници, съответно общинската администрация;

6. председателите на държавните агенции, съответно администрацията на държавните агенции;

7. държавните комисии, съответно администрацията на държавните комисии;

8. специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт.