Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г.

С предложения проект на нормативен акт се предвиждат изменения и допълнения в устройството и функциите на ДАМТН в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и с одобрената към него финансова обосновка. С приемането на предложените изменения и допълнения ще отпадне съществуващата непълнота в нормативната уредба, което ще даде възможност за ефективно функциониране на  администрацията на ДАМТН. Ще бъде регламентирани функцията, структурата и числеността на персонала на ДАМТН, във връзка с упражняването на контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

Също така се предвиждат и структурни промени в общата администрация, които ще бъдат осъществени, чрез закриване на дирекция „Финансово - административна", като дейностите на тази дирекция ще бъдат преразпределени и профилирани в две нови дирекции: дирекция "Финансово- стопански дейности и управление на проекти" и дирекция „Административно-правно и информационно обслужване", което няма да доведе до увеличаване на числеността на персонала на общата администрация в ДАМТН.


Дата на откриване: 5.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари