Обществени консултации

Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

 

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В съответствие с чл. 51 от ЗХУ, както и в изпълнение на стратегическите и оперативни цели, заложени в Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г., за първи път в България се въвежда нова форма на заетост за хора с множество трайни увреждания - защитената заетост.

 

Основният документ, определящ условията и механизма за финансиране на проектен принцип създаването на центрове за защитена заетост със средства от държавния бюджет и регламентиран в чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е Методика, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания (АХУ).  

 

В тази връзка е разработен  Проект на  Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост, в съответствие с новата правна рамка.

 

 


Дата на откриване: 8.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 август 2019 г. 15:08:29 ч.
naso2009

Становище на Национален алианс за социална отговорност

СТАНОВИЩЕ

от Национален алианс за социална отговорност, относно Проект на  Методика за  финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

   В рамките на проведеното обсъждане на проекта на Методиката за  финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост  сред членовете и партньорите на НАСО бе проявена активност съдържаща различни становища и предложения. Ето някои от тях:

 1. В чл.3, ал.1 текста „всяка организация, регистрирана по българското законодателство“ считаме, че не дава достатъчно ясно определение на основание на кой нормативен акт от законодателството определя допустимите, което води до неяснота на допустимите бенефициенти.
 2. Чл.3, ал.2  предлагаме да отпадне ценообразуването за новообразувани икономически субекти.
 3. Чл.3, ал.4 на основание на международния опит предлагаме цифрата 50 на сто да стане 80 на сто.
 4. В чл. 4, ал.2 на основание на международен опит цифрата от 50 % да стане 90 %.
 5. Чл. 4, ал.4 да отпадне. Не е необходимо такова ограничение.
 6. В чл. 7 ал.1 предлагаме да се удължи срокът на инвестиционния период от 4 на 6 месеца, тъй като считаме че този период е прекалено кратък период за ремонтни дейности и оборудване.
 7. В чл.11, т.8  считаме за неправилен текста относно финансовите стимули. Предлагаме да се запише ясен текст, регламентиращ трудови възнаграждения на основание трудови договори при спазване на КТ и всички съпътстващи документи в тази област  и в никакъв случай дискриминирано ограничаване на възнаграждения по – ниски от минималната  работна заплата. 
 8. В чл.18, т.3 - 55% да се замени със 80%.
 9. Чл.18, т.3.1 да бъде: разходи за трудови възнаграждения за наетите хора с увреждания не по- малко от 60 %.
 10. В чл. 24 да се добави нов водещ показател за оценка „Принос на проекта за осигуряване на висока степен на заетост на хора с увреждания“ /брой работни места за хора с увреждания/.
 11. В чл.28, ал. 3, т.3  е предвидено, че проектът се представя по електронен път, въз основа на което предлагаме да не се изисква  задължително на хартиен и електронен носител, а подписани с КЕП документи.
 12. В чл. 28, ал.1, т.10 с предварителното изискване на оферти от търговци, предполага предварителния избор на определени търговци, от които да се изиска оферта, отговаряща на изискванията на Методиката и в последствие изборът да се извърши измежду техните оферти, тъй като те са сътрудничили за офертата и опорочава последващия процес на избор. Предложение: да отпадне второто изречение от текста.
 13. В чл. 28, ал.1, т.12 след думата „наем“ да се добави  „договор или акт за отстъпено право на ползване“ .
 14. В чл. 28, ал.3, т. 3 да се добави „при спазване изискванията на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“...

 

06 август 2019 г. 15:09:24 ч.
naso2009

Становище на Национален алианс за социална отговорност - част 2

Извън конкретните ни посочени по-горе предложения, считаме за важно и необходимо следното:

 1. Приемането на проекти да  се извършва текущо през цялата година, като в едномесечен  срок след внасянето на проектното предложение комисията оценяваща проектите да излиза с решение.
 2. Считаме за наложително облекчаване на цялостната процедура, включваща задължителна документация, представяне, оценяване и класиране на предложенията. Предлагаме да остане само главното: брой ново разкрити  работни места, устойчивост на работните места, бюджет с водещи показатели разходи за работна заплата за хора с увреждания.
 3. Отнасяме се с разбиране към обстоятелството, че основните проблеми на методиката,  свързани с неподходящия проектен  принцип и насочване на дейностите към специализираните предприятия и кооперации, произтичат от текстовете на ЗХУ и ППЗХУ. В тази връзка считаме, че може да бъде поставен въпросът за стартиране на процедура за преразглеждане и промяна  на Раздел III „Заетост“ на ЗХУ, текстовете на Правилника за приложение на ЗХУ, отнасящи се до този раздел.
 4. Предложението за преразглеждане и промени на Раздел III „Заетост“ на ЗХУ е наложително от гледна точка на цялостни промени, отчитащи световните тенденции за осигуряване на деинституционализация и приобщаваща заетост на хората с увреждания при обичайни условия на труд.

С уважение към всички наши партньори  и тези участвали в изготвянето и приемането на  законовата и подзаконова нормативна база в областта на заетостта на хора с увреждания, намираме за необходимо още веднъж да заявим, че раздел „Заетост“ на ЗХУ бе приет без дискусия и анализ и е най-слабата част от новоприетия закон. Всички последващо приети документи в частта Заетост на ЗХУ носят тези недостатъци, в това число и настоящия проект за Методика за  финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост.