Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (НИД на Наредба №12)

Разработването на НИД на Наредба №12 се налага във връзка със стартирана от страна на Европейската комисия (ЕК) в края на 2018г. процедура за нарушение № 2018/2248 срещу България във връзка с констатирани неточности при транспонирането в българското законодателство на Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Включените в НИД на Наредба №12 предложения за изменения касаят отделни фрази от няколко члена на директивата.

Очакваните резултати от направените изменения и допълнения на Наредба №12 са:

1. Пълно хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на Европейския съюз в областта на опазване чистотата на въздуха, съгласно разпоредбите на Директива 2008/50/ЕО;

2. Прекратяване на започнатата срещу страната ни наказателна процедура по нарушение № 2018/2248.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица и на електронен адрес: gyordanova@moew.government.bg в срок до 08.08.2019 г. 


Дата на откриване: 9.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 август 2019 г. 13:48:43 ч.
ZaZemiata

Становище на Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България

Становище на Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България относно: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух среда и водите.  https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2019/08/Stanovishte_Naredba_12.pdf