Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са направени във връзка с необходимостта от създаване на нова нормативна уредба, която да доведе до възможност за оптимизиране на осъществявания контрол от органите на Агенция „Митници“ по отношение на акцизните стоки в данъчните складове, както и в обектите на освободени от акциз крайни потребители (ОАКП). 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 12.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2019 г. 22:02:01 ч.
tish

наредба н-18 сторно на автомати за самобслужване

Хубаво решение е за промяна за автоматите за самообслужване.

В търговски обекти, които имат подобни автомати, има клиенти връщаши стоки и отказ на услуги.

Съгласно наредбата за продажбите в търговските обекти, няма възможност за сториниране. В закона за защита на потребителите, обаче не използвана услуга или стока трябва да се върне. Естествено е и търговците да избягват конфликти с клиенти и се налага по тези две причини да се възстановяват суми на клиенти, които са изцяло за сметка на търговеца. Задайте си въпроса и всички участници в писането на закони не сте ли били от този тип клиенти и не сте ли се възползвали от опцията да ви възстановят сумите. Очакванията са ми и това да се промени и да има възможност за сторно операции от автомати за самообслужване.

29 юли 2019 г. 14:34:18 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25798/

05 август 2019 г. 16:47:17 ч.
emigeo

Становище от Нюанс БГ АД Проект на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с публикувания на www.strategy.bg на 12.07.2019 Проект на ЗИД на ЗАДС, бихме искали да обърнем внимание и да предложим да се отчете спецификата на лицензираните складодържатели, които оперират данъчни складове във връзка и по смисъла на Закона за безмитната търговия, чл. 2, т.1.

Бихме искали да изложим някои специфични обстоятелства по отношение на дейността на този вид лицензирани складодържатели, каквото е и нашето дружество:

Нюанс БГ АД е дружество, което оперира търговски обекти по смисъла на чл.2, точка 1 от Закона за безмитната търговия, на територията на „Зона с ограничен достъп“ на летищата във Варна и Бургас. В съответствие с изискванията на същия закон, чл. 15, точка 3, дружеството ни разполага с охранителни камери за видеонаблюдение, като видеозаписите са налични при изискване от контролните органи.

Част от спецификата на дейността ни е свързана с факта, че данъчните ни складове са разположени в по-специална зона, а именно „Зона с ограничен достъп“ на летищата, където съществува контролно-пропусквателен режим от страна на „Отдел Сигурност“ на летищата, съобразно изискванията на ГД ГВА, служители на Гранична полиция и служители на Агенция Митници. В частност, превозните средства, доставящи стока до данъчните складове, преминават няколко етапа на контрол, и неоторизирани действия на практика не са възможни.

Освен това, летищата във Варна и Бургас са стратегически обекти от значение за националната сигурност, като според тази класификация са налице завишени стандарти за сигурност на цялата територия на летищата, и като такива са обезпечени и с надеждни енергийни източници, в това число и алтернативно електрическо захранване, за да се обезпечи непрекъснатост на извършваните дейности и процеси на територията им.

Нюанс БГ АД притежава лицензи за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки, а не за производството на такива. В складовете на дружеството няма инсталации за непакетирани/небутилирани акцизни продукти, както и няма средства за измерване и контрол, по смисъла на чл. 4, т.55 от ЗАДС.

Данъчните складове на Нюанс БГ АД представляват сравнително малки помещения, в които се съхранява стока и в тях не влизат транспортни средства.

Част от магазините за продажба на дребно, разположени на територията на пътническите терминали на летищата, отново в „Зона с ограничен достъп“, също са данъчни складове за складиране на акцизни стоки. На тяхна територия се осъществяват обичайни процеси по търговия на дребно в магазин на самообслужване.

 

Изискванията в Проекта на ЗИД на ЗАДС, поради инфраструктурната специфика на летищата, ще наложат инсталиране на допълнителни мощности за автономно електрозахранване на няколко точки на територията им, което би било в нарушение на изискванията на летищната администрация по безопасност в помещенията за съхранение.

Отчитайки изложената специфика на дейността на лицензираните складодържатели за складиране на акцизни стоки, разположени в „Зони с ограничен достъп“ на гражданските летища и спецификата на самите данъчни складове, бидейки и магазини за търговия на дребно на самообслужване, молим за преразглеждане на изискванията по проекта на ЗИД на ЗАДС и за изключване на тези складодържатели от тях. Вярваме, че вече съществуващите мерки за сигурност, специфичен контролно-пропусквателен режим, обезпеченост с електрозахранване и наличие на няколко автономни системи за видеонаблюдение, са дори по-високи от проектираните.

 

С уважение:

 

Емил Георгиев

Директор Управление на Нюанс БГ АД

 

Лиляна Йорданова

Финансов Мениджър на Нюанс БГ АД                 

 

05 август 2019 г. 17:04:16 ч.
noma

Становище на НОМА и НСБС относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и д

Националната организация на митническите агенти (НОМА) и Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) изразяват общо становище относно Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван на сайта за Обществени консултации към Министерски съвет.

Пълния текст на становището може да видите на следния линк: http://www.noma.bg/?p=1199

07 август 2019 г. 15:18:28 ч.
НЛВК

Становище на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) по ЗИД на ЗАДС

Становищете на Националната  лозаро-винарска камара по законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е публикуван на следния линк: 

 

09 август 2019 г. 16:49:47 ч.
ssibg

Становище на ССИ

Съюзът за стопанска инициатива изразява загрижеността си за очаквания ефект и
пропорционалността на предлаганите нови мерки за контрол в проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС),
представен за обществено обсъждане.
Считаме, че съществуващите системи за видеонаблюдение в данъчните складове,
които са изградени от търговците, с цел охрана на имуществото, няма да могат да
отговорят на изискванията на закона. Разходите за новите системи за видеонаблюдение
и контрол ще бъдат значителни и предложената мярка съставлява и необосновано
накърняване на правото на лична неприкосновеност, намерило израз в общата забрана
за фотографиране и заснемане, прогласена от Конституцията на Република България
(КРБ), от редица международни актове, по които държавата ни е страна – Всеобщата
декларация за правата на човека (ВДПЧ), Международния пакт за гражданските и
политическите права (МПГПП), Европейската конвенция за защита правата на човека
(ЕКЗПЧ) и от редица основополагащи европейски документи.
Събирането и съхраняването на записи с лицеви образи съставлява обработка на лични
данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни, считаме, че в случая в
мотивите не са посочени причините и обстоятелствата съгласно Регламента, допускащи
извършването на такава обработка на лични данни.
Становището на Съюза за стопанска инициатива е, че при прилагането на такава
мащабна мярка, свързана от една страна с вменяването на задължение за бизнеса да
реализира значителни по размер инвестиции и от друга страна – ограничаваща
съществено конституционно прогласеното право на лична неприкосновеност, изразено
в забраната за фотографиране и заснемане, и засягаща правото на защита на личните
данни, считаме е необходимо следното:
- Да е дефиниран точно проблема, който ще се бъде решен с мярката;
- Да е изяснен мащаба на този проблем и вредите от него за установения
обществен правопорядък;
- Да се определи точно очакваният ефект;
- Да се анализират ползите и вредите от мярката и да се оцени нейната
пропорционалност спрямо последиците от нея и засегнатите права.
Що се отнася до предложената мярка за използване задължително на
автоматизирани системи за контрол от ОАКП, в мотивите към проекта не се съдържа
необходимата аргументация за въвеждането на мярката.
/В пълен текст становището е изпратено до Министерство на финансите/.