Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Настоящият проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години включва прецизиране на текстовете касаещи документите, които се водят и попълват в електронен вид и начина на тяхното съхранение. Определени са условията и реда за определяне на служител в Центъра за професионално обучение, който да подготвя и подава чрез информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение отчета на документите с фабрична номерация. Създадено е Приложение № 6 „За издаване на документи, за което е необходимо заявяване“.

Целите, които се преследват с приемането на Наредбата, са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на професионалното образование и обучение към документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, и за тяхното водене, съхранение и издаване, и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене.

Очакваните резултати са свързани с постигане на по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с информацията и документите в системата на професионалното обучение.


Дата на откриване: 12.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари