Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба

В изпълнение на чл.105а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, устройството и дейността на Военно-географската служба е уредено с Правилник, издаден от министъра на отбраната, обнародван в Държавен вестник, бр.42, от 3 юни 2011 г.

С ПМС № 309 от 14 декември 2018 г. се прие Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в сила от 01.01.2019 г.

Със заповед № ОХ-936/21.11.2018 г. на министъра на отбраната беше обявена Таблица за разпределение на длъжностите за цивилни служители в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, за които не се прилага Закона за държавния служител и чл.107а от Кодекса на труда по нива на началните и максималните размери на основната месечна заплата.

В изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили, считано от 01.07.2019 г. Военно-географската служба се реорганизира по нови длъжностни разписания, които водят до структурни промени и налагат издаването на нов Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба.


Дата на откриване: 12.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари