Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение

С последните промени на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 34 от 2019 г. е изменена разпоредбата на чл. 179, ал. 2 от ЗМВР, съгласно която условията и редът за изплащане на допълнителните възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, а размерът им – с негова заповед. В предходната редакция на визираната разпоредба беше включено и допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности. Предвид това министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-908 от 2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в МВР за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни дейности. Влязлата в сила промяна обаче налага министърът на вътрешните работи да уреди отново условията и реда за изплащане на тези допълнителни възнаграждения, като за допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности издаде отделна наредба. Изборът министъра на вътрешните работи за издаването на нова Наредба, с която да регламентира условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в МВР за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, а не да бъде направено изменение на Наредба № 8121з-908 от 2018 г. е продиктуван от настъпилите съществени изменения по регулиране на тази материя в ЗМВР и само изменение на акта ще създаде затруднения при неговото прилагане. За определянето и изплащането на допълнителното възнаграждение за научна степен е регламентирано, че за действително отработено време следва да бъде зачитано и времето на: а) ползване на платен годишен отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1-3 от ЗМВР; б) професионално обучение с откъсване от работа – когато срокът на обучението е до 30 календарни дни; в) командироване в чужбина за срок до 30 календарни дни, независимо от основанието. Предвижда се допълнителното възнаграждение за научна степен да се изплаща само когато научната специалност е свързана с длъжностните задължения на служителя. В противен случай, въпреки притежанието на научната степен, няма да се заплаща допълнително възнаграждение за това. Регламентирани са и случаите, при които даден служител притежава две научни степени да получава допълнително възнаграждение за научна степен в по-благоприятния размер. Предвидено е допълнителното възнаграждение за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч. да се определя и изплаща на държавните служители за всеки отработен нощен час или за част от него в периода от 22,00 до 6,00 ч. Регламентиран е и редът за отчитане на различните видове допълнително възнаграждение, с изключение на това за научна степен, а именно в часове, за което в съответните финансови звена следва да бъде представен протокол-приложение № 6 към чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2016 г.). Определен е и редът, по който ще се изплащат посочените допълнителни възнаграждения – чрез автоматизираната информационна система „Труд и работна заплата“.


Дата на откриване: 16.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари