Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет, чиято основна цел е разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието на гражданското общество.

В резултат на първоначалното обсъждане на правилника бяха извършени промени в правилата за избор на членове на Съвета. Промените предвиждат изборът на членове да се осъществява чрез уеб-базирана електронна платформа.

За консултациията е предвиден срок от 14 дни.

Линк към проведената консултация в периода 20.9.2018 – 20.10.2018 г.


Дата на откриване: 16.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 юли 2019 г. 14:03:08 ч.
kanartikina

Като член на работната група работила по изготвянето на Правилника за организацията и дейността на

Като член на работната група работила по изготвянето на Правилника  за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество и автор на отхвърлено тогава предложение за смесени (дистанционни и на място) заседания , както и за е-гласуване подкрепям изборът да става с електронно дистанционно гласуване.

Ключови елементи :

  • е-идентификация (задължително съгласно изискванията на Регламент 910/2014 на ЕК),
  • гласуване чрез блокчейн решение - гарантира чистота на резултатите.

Операционални детайли, спесификации и функционален анализ  - при поискване.

Като член на работната група имах много резерви относно принципите и подходите към ключови казуси. Изразени открито и с искания за гласувания

Сред тях - стремежът към заобикаляне действени бариери пред корупционни практики и конфликти на интереси. 

От изключително значение е недопускане на разпределяне на средства между свързани лица . Още по време на заседанията на работната група имаше бясна съпротива на предложения за дефиниции за свързани лица в контекста на порочни настоящи практики - свързани лица са участници в ръководството на сдружения/платформи от организации и представители на самите организации. 

Нужно е да се сложи бариера и за разпределения на средства между :

- лицата, които  са членове на едно или повече сдружения и поне едно от тези сдружения участва в СРГО

-  Лицата имат съвместно участие в търговски дружества в страната и/или чужбина

 

Нужно е да се заявят поне палиативни мерки срещу действията на лица и организации проводници на чуждо влияние и съучастници в хибридни войни срещу България, в частност неправителствения сектор и гражданското общество (което , разбира се - не  се състои само от НПО, нито пък само от НПО в обществена полза ):

- ЮЛНЦ, които са клонове/подразделения/представителства на чуждестранни структури - да не могат да вземат участие в избора на членове на съвета

- Лица с двойно гражданство не могат да участват в Съвета, и могат да бъдат само с консултативни функции в работни групи

Планиране на е-избори е добър знак, който следва да бъде последван от системни мерки за адекватно на информационното общество начин на работа на Съвета - 

Заседанията на съвета могат да са присъствени и смесени - с дистанционни участници онлайн. При смесени заседания задължително се прави видеозапис на заседанието. Онлайн могат да участват членове на съвета, граждани и представители на граждански организации , представители на държавни органи, експерти. В България и чужбина. При онлайн участие на членове на съвета се отчита техния глас равноправно с останалите членове на мястото на заседанието

Повтарям - преобладаващия брой участници в Работната група за съставяне на Правилника гласуваха против подобен адекватен начин на работа :) 

И бяха против ясното дефиниране на свързани лица за избягване на корупционни практики при разпределяне на средства

 

 

30 юли 2019 г. 11:21:43 ч.
ValTod

Становище на сдружение «Балканско Атонско Сдружение» относно определенията за свързаност

§ 1:

т. 2 - не става ясно в кои случаи едно лице може да наложи или възпрепятства вземането на решения. Следва да се отбележи, че дори притежаващите миноритарни дялове в колективни органи могат да оказват решаващо влияние върху решенията на тези колективни органи. Това е така, защото могат да влияят на кворума, да компрометират редовното свикване и провеждане на заседанията, а за решения, изискващи квалифицирано мнозинство - могат изобщо да ги осуетят. Съответно - при съглашение между няколко притежаващи сами по себе си миноритарни дялове, те могат заедно да формират мнозинство. Затова, по-коректно е всяко членуване във върховен орган да се счита за свързаност, а не само членуването, изразяващо се в мажоритарен дял;

т. 3 - йерархична зависимост може да възникне и от служебно правоотношение. Подобна на йерархичната зависимост може да възникне и от гражданско правоотношение, например между възложител и изпълнител, заемодател-заемател, кредитор-длъжник, а също в случаи, когато гражданскоправното правоотношение произтича от деликт. Тези хипотези по една или друга причина отсъстват. Особено ярка е зависимостта в кредитното дело и обществените поръчки, а темата не е третирана;

т. 4 и 5 - сумата 5000 лв е избрана произволно. Липсва законов критерий за определянето ѝ конкретно в този размер. Възниква въпросът - ако едно лице е получило от друго 4999 лв, то свързано ли е първото или не? Според правилника не е. Но ако му бъде додаден още един лев, или му бъде обещан, това ли е стабилният разграничителен критерий?;

т. 7 - дъщерно може да бъде не само юридическо лице, но и неперсонифицирано образувание. Международното и вътрешно данъчно право и законодателството по обществените поръчки третират темата с неперсонифицираните образувания, немалко обществени поръчки се печелят от ДЗЗД, а те не фигурират и с една точка в определенията за свързаност;

 

§ 2 - т. 1 и 2 - важи казаното по-горе относно миноритарния дял. Всяко членуване, дори с минимален дял, във върховен, управителен или контролен орган, обективно дава свързаност и възможност да се влияе на решенията. Това следва да се отрази.

т. 3 - противно на възприетата по-горе тенденция очевидни, логични и вероятно твърде популярни в практиката хипотези на свързаност да се подминат, тук се дава едно произволно широко определение - не е конкретизирано кой е този "друг начин". Би трябвало примерно да се изброят възможните форми на проявя на този друг начин и доколкото не

2

 

всичко може да се обхване, едва необхванатото да се подчини на бланкетна норма и евентуално да се приложи аналогия. Но употребен в настоящия му вид, изразът "по друг начин" крие единствено възможност за злоупотреба - чрез подвеждане на неудобни лица под неговата хипотеза, без това да допринася за увеличаване на прозрачността и избягване на порочните свързаности. Примерни алтернативи:

"3. може да определя член от състава на управителен или контролен орган в юридическото лице, или да свиква заседания на върховния му орган, или да предприема действия по ангажиране на лична имуществена или друга предвидена в закона отговорност на лице от състава на органите на юридическото лице пред същото, или може по силата на нормативен акт или договор да изисква вземането на определени решения от юридическото лице или да ангажира отговорността му, или може да изземе и законно самостоятелно или с друг да упражнява едно или повече от правата на управление или контрол, предоставени на контролирания от закона, учредителния акт или решение на върховния орган на юридическото лице, или по друг начин може в изпълнение на правна норма или влязъл в сила юрисдикционен акт да взема решения от името и за сметка на контролирания".

 

Валентин Тодоров, председател на УС на сдружение "Балканско Атонско Сдружение", член на работната група създадена със Заповед № Р-3 /03.01.2018г.  на Министерския Съвет и подписал с особено мнение Доклада за приключване дейността на работната група.

+359882777077