Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях

Проектът на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях е разработен в изпълнение на чл. 95, ал. 1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите.

С наредбата се регламентират дейностите в горските територии, редът и условията за тяхното извършване. Изпълнението им е от широко обществено значение, поради ролята на българските гори и горските територии за населението на страната и за свързания с горите бизнес. С влизане в сила на тази наредба ще бъде отговорено на обществените очаквания за подобряване регулацията във взаимоотношенията между държавата и общините, от една страна като собственици на горски територии, и от друга страна - българските предприемачи, извършващи дейности в горите или ползващи произведените в тези територии дървесина и недървесни горски продукти.

Спецификата при изпълнение на тези дейности, свързана с невъзможност за прогнозиране и определяне на точни обеми и срокове за изпълнение, изисква това да бъде регулирано със специален нормативен акт, какъвто е тази наредба. Основно място в нея заема определянето на реда и условията за възлагане извършването на дейности в горските територии. В тази връзка, в наредбата са намерили място разпоредби, свързани с реда и условията за провеждане на процедури за възлагане и общи условия при подписването на договорите с определените за изпълнител лица. Наредбата предвижда възможности за сключване на дългосрочни договори за възлагане на дейности и продажба на дървесина, както и договори с местни фирми, осигуряващи заетост в планинските и селските региони на страната.

По реда на тази наредба се предвижда да бъде извършвана продажбата на дървесина от държавните и общинските гори на български физически и юридически лица, включително и на дърва за огрев и строителна дървесина за местното население. Предвид реда, определен със ЗГ, ползването на дървесина е предвидено да се извършва основно от търговци, регистрирани в публичния регистър на ИАГ, което е в унисон с усилията на държавата да ограничи влиянието на сивия сектор в българската икономика. Като изключение са посочени случаите, в които физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба. В тази връзка, в наредбата са определени и конкретни възможности за закупуване на дърва за огрев и строителна дървесина от гражданите за лична употреба, а именно продажба по ценоразпис без провеждане на състезателна процедура. Предложени са няколко варианта, чрез които местното население може да се снабди с необходимите количества дървесина, чрез традиционните за последните години способи. Ползването на дървесината по този ред се извършва след издаване на позволително по образец от директора на държавното горско или ловно стопанство за горските територии - държавна собственост, съответно от кмета на общината за горските територии - общинска собственост. Гражданите могат да закупуват и добита дървесина от склад по цени, утвърдени от директора на съответното държавно предприятие по чл.163 от Закона за горите, или от общинския съвет, в случаите на продажба от общински гори.

С наредбата се въвеждат и някои нови механизми за реализация на дървесината като продажбата чрез електронен търг и сключването на дългосрочни договори за продажба със срок до 15 години.

В проекта на наредбата са предвидени достатъчно възможности, чрез които българските фирми да участват в облекчени, в сравнение с досега действащите правила, и прозрачни процедури за възлагане изпълнението на дейности в горските територии или за закупуване на дървесина и недървесни горски продукти. Определен е и облекчен ред, по който гражданите да закупуват дървесина за лична употреба. Разработеният проект отговаря на обществения интерес и на очакванията на българските граждани и фирми, които ползват дървесина или извършват дейности в горските територии, като регулира по нов начин и отношенията между държавата, като собственик на гори, и българския бизнес.

 


Дата на откриване: 11.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари