Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства  (ППС) е с цел прецизиране на задълженията и отговорностите на собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, както и на собствениците на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделско стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника по отношение на издадените разрешения за движение на  извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя.

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закона за пътищата специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя. В този смисъл, администрацията, управляваща пътя издава съответното разрешително, което важи за превозване на еднакви товари с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут, за определен срок. Същото следва да бъде съгласувано от МВР и заинтересованите администрации (НЕК, НКЖИ, МТИТС и други), чиито интереси могат да бъдат засегнати, съобразно маршрута на придвижване. Предвид това е необходимо ясно регламентиране на етапите, съпътстващи издаването на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС, както и съответните отговорности на администрацията, управляваща пътя, лицата, които извършват превозите и службите за контрол. Съгласуването на   издаденото разрешително с органите на МВР не е етап от процедурата по издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. То не предшества издаването на документа и не е условие за издаването му, а е една последваща процедура, която е в пряка зависимост от осъществявания от страна на МВР контрол по републиканските пътища.  Липсата на съгласуване с органите на МВР не е условие АПИ да откаже  издаване на разрешително, поискано от заинтересованите лица.

В проекта на наредба се предвижда възможността собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, да могат да подадат заявление за издаване на разрешително за движение на извънгабаритно и/или тежко ППС и чрез лицензиран пощенски оператор, в съответствие с изискванията на  Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

 


Дата на откриване: 17.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2019 г. 15:50:40 ч.
Sir Humphrey

Оттеглете проекта на наредба

Видно от предложените за изменение текстове в наредбата е, че вносителят изобщо не е разбрал смисъла и целта на РМС №704/2018 г.
 
РМС №704/2018 г. целѝ облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Мярка 125 от Приложение № 5 (озаглавено "Мерки за предоставяне на административни услуги като вътрешни административни услуги") към РМС №704 предвижда "АПИ да преустанови изискването от заявителите на документ за съгласуване от МВР и да съгласува искането за издаване на разрешителни по служебен път."
Това на практика означава, че човекът, комуто е нужно разрешителното следва да отиде в АПИ, да си подаде заявлението и след еди-колко си дни, примерно 14, да си получи разрешителното от АПИ "готово за употреба", без да го интересува през тези 14 дни от кого е съгласувано - дали от МВР или от Светия синод или от Генералната асамблея на ООН или от трите едновременно...
 
Проектът за изменение на Наредба №11 обаче изобщо не трансформира Мярка 125 в нормативен текст. 
Точно обратното.
Ако в сега действащата наредба пише напр. "Извънгабаритните ППС могат да се движат с разрешително, издадено от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол при Министерството на вътрешните работи (МВР)", то след измененията вече ще пише "Извънгабаритните ППС могат да се движат с разрешително, издадено от администрацията, управляваща пътя. Собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, съгласуват със съответната служба за контрол при Министерството на вътрешните работи (МВР) издаденото разрешително.“
 
Тоест, единственото което постига проектът за изменение на Наредба №11 е да бетонира сегашното статукво, като изрично и недвусмислено създава задължение на собственика на / превозвача с извънгабаритно ППС да играе пощаджия на АПИ и МВР и да хвърчи между двете администрации да му слагат печати срещу двуцифрени суми за "такса".
Ако досега е имало някой "нахален" собственик на извънгабаритно ППС, който е изисквал от АПИ служебно да му съгласува с МВР разрешителното, базирайки се на двусмислеността на текста на действащата наредба, то след изменението тази двусмисленост ще изчезне, а с нея ще изчезнат и "нахалните".
 
Препоръчвам на вносителя да оттегли този проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, да седнат с "Пътна полиция", да вникнат в смисъла и целта на РМС №704/2018 г., да прочетат отново Мярка 125 от Приложение №5 и да измислят процедура за служебно съгласуване на разрешителните. Не е чак толкова сложно.