Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с   Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (Обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., изм. и доп. бр. 1 от 2013 г. и бр. 90 от 2016 г.)

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет е с оглед изпълнение на мерките, заложени в Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Сред целите на проекта на постановление на Министерския съвет е също прецизиране на текстовете на Наредбата за специално ползване на пътищата в съответствие с направени изменения в нормативната уредба.

При услугите, свързани със специалното ползване на пътищата, предоставяни от общинските администрации не се използват еднотипни образци на заявления, като общинските администрации имат възможността да одобряват различни образци – Наредба за специално ползване на пътищата не съдържа образци на заявленията.

Сред предложените промени в наредбата с цел стандартизиране на услугите, свързани със специалното ползване на пътищата, и улесняване на гражданите и бизнеса, се създават образци на заявления.

С предложените промени в Наредбата се цели също, при спазване на допълнителни мерки за безопасност, да бъде създадена нормативна възможност, чрез изменения и допълнения в чл. 10 от Наредбата за специално ползване на пътищата, да се допуска изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

 


Дата на откриване: 17.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юли 2019 г. 13:05:05 ч.
Журналисти за прозрачно управление

Обществена консултация по проекта, организирана от Сдружение "Журналисти за прозрачно управление"

По проект "Мисли първо за малките" Сдружение "Журналисти за прозрачно управление" организира провеждането на 3 пилотни обществени консултации, при които на практика ще бъде тестван механизъм за проактивен подход на администрацията към максимално широк кръг от заинтересовани страни. Една от пилотните консултации е на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата. До браншови организации и превозвачи е изпратена информация, че такава наредба е изготвена и могат да изразят становището си. 

Освен на Портала за обществени консултации можете да направите Вашите коментари и на страницата на сдружението https://komentator.bg/покана-за-обществена-консултация-на-п. След приключването на консултацията и обобщаване на изразените коментари до вносителя  и до Администрацията на Министерския съветще бъде изпратена информация с предложенията на бранша. Очакваме Вашите предложения!

08 август 2019 г. 17:50:07 ч.
Журналисти за прозрачно управление

Предложения на Вивеста груп

Уважаеми госпожи и господа! Представяме на Вашето внимание коментарите на "Вивеста груп", получени на портала за консултации Коментатор бг на 6 август 2019 г.

По §1. Изцяло подкрепяме новата ал.6, на чл.5 и идеята за осигуряване на документи по служебен ред, без такси за ползвателите.

По §3. Подкрепяме новата т.5. на ал.4, съгласно която ще се прилага скица на имота, изискана при условията на чл. 5, ал. 6, тоест по служебен път.“

По §6, ал.1. на чл.11. Подкрепяме новата редакция, с която се създава стандартизирано заявление за заявяване на услугата. Стандартизирането ще е от полза за бранша, който се налага да работи в различни общини. Със същите съображения подкрепяме и създаването на стандартизирани заявления, предвидено в чл.13, чл.16, чл.20, чл.22а и чл.25.

По §13, чл.22а, ал.2, т.1. Предлагаме да се поясни кой заверява документа и по какъв начин – нотариално или заверено от самия вносител.

13 август 2019 г. 12:17:39 ч.
Журналисти за прозрачно управление

Предложения на ГБС

Уважаеми госпожи и господа! Представяме на Вашето внимание коментарите на "ГБС", получени на портала за консултации Коментатор бг на 8 август 2019 г.
 
"Благодаря за поканата за участие в тази консултация. Разполагаме с крайпътен обект и имахме намерение да го разширяваме.
Имайте предвид, че процедурите в АПИ са неясно разписани и това неминуемо води до корупция. Само един пример - вижте какво се предлага в § 3. В чл. 8 ал. 4. се казва, че се носи се документ за платена такса и се прилагат документи. Какви документи? В т.1 се изисква да се внесе искане, или заявление. Дотук добре. Обаче какво виждаме в т.2. В т.2 се изисква прилагане на документ, наречен "2. извършване на оглед от представители на съответното специализирано звено и органите на Министерството на вътрешните работи в присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за извършване на оглед в 14-дневен срок от подаденото искане;" Що за недомислица? Уж искаме документи, а изведнъж влизаме в процедура. Т.2 не е документ, а именно процедура. Значи след подаване на искането някой отива да прави оглед. Ето защо т.2 трябва да се преработи така: "протокол за извършен оглед", а процедурата, че се ходи на проверка да се уреди отделно като се опише кой ходи, кога ходи.  По т.2 спокойно мога да твърдя, че не изпълнявате мерките в споменатото в мотивите решение. 
Същото е и с т.3. - проект за комуникационно-транспортен план, приет от органите на
Министерството на вътрешните работи с положително становище. Значи преди да се отиде в АПИ трябва да се ходи в МВР. МВР няма такава услуга. Специално проверих. 
Иначе и аз подкрепям и в т.3, 4 и 5, че се изисква при условията по чл.5, ал.6, тоест по служебен ред. 
На сайта на АПИ защо не са описани документите за извършване на това разрешение? http://www.api.bg/index.php/bg/administrativni-uslugi/usluga-840/
Да не говорим, че за услугата издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се изисква прилагане на Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него.  http://www.api.bg/index.php/bg/patni-taksi-i-razreshitelni"