Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № Iз-507 от 26 март 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 38 от 11 април 2008 г.)

Инструкция № Iз-507 от 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи е издадена на основание чл. 22, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 17 от 2006 г.), който е отменен със Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в Държавен вестник през 2014 г. Разпоредбата на чл. 22 регламентира общото правило, че министърът на вътрешните работи отговаря за правното осигуряване на дейността на министерството, като издава правилници, наредби и инструкции. В действащия Закон за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 53 от 2014 г. ) не е предвидена изрична законова делегация за издаване на подзаконов акт с предмет на регулиране осъществяването на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи. Към настоящия момент съществуват множество нормативни актове, който съдържат уредба по отношение на организацията в структурите на Министерството на вътрешните работи за прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления.


Дата на откриване: 18.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари