Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари

С извършените промени в Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.) са въведени основните изисквания на европейските нормативни актове от 4-ти железопътен пакет, приет през 2016 г., относно доизграждане и подобряване функционирането на единното европейско железопътно пространство, безопасността и оперативната съвместимост в железопътния транспорт. Направените промени в ЗЖТ включват и промени в Глава трета, Раздел І „Лицензиране“, които са свързани с уточняване функциите и задълженията на участниците в процеса на лицензиране на железопътни превозвачи, включително определяне на сроковете за произнасяне по заявленията и приложената от кандидатите документация.

Целта на направените предложения за съответните промени в Наредба № 42, с която се определят условията и реда за лицензиране на железопътните превозвачи е привеждането ѝ в съответствие с промените, извършени в ЗЖТ.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 предвижда две групи промени:

 1. прецизиране на разпоредби относно процедурата за издаване, преразглеждане, изменение, спиране на действието или отнемане на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари;
 2. прецизиране на разпоредбите относно определенията в Допълнителната разпоредба и промяна в приложенията в съответствие със ЗЖТ.

Конкретните предложения за промени в наредбата са посочени по-долу:

 • С § 1 се предлага изменение в чл. 1 с цел доуточняване обхвата на наредбата, който включва издаване, преразглеждане, изменение, спиране на действието или отнемане на лицензия в съответствие с чл. 37 от ЗЖТ.
 • С § 2 в чл. 2, ал. 5 се предвижда промяна, свързана с валидността на лицензията на територията на Европейския съюз в съответствие с чл. 37, ал. 7 от ЗЖТ. В разпоредбата на чл. 2, ал. 7, която регламентира, че железопътните превозвачи (заявителите на инфраструктурен капацитет) имат право да подадат жалба до регулаторния орган, ако считат, че са третирани несправедливо, че са дискриминирани или увредени по какъвто и да било друг начин, се отменя. Този текст е предмет на Наредба № 41.
 •  С § 3 в чл. 3, ал. 2 се предлага промяна в съответствие с чл. 38, ал. 2, т. 1 от ЗЖТ във връзка с изискването лицензия да се издава на железопътно предприятие в държавата-членка на Европейския съюз, в която е установено.
 • С § 4 е предвидено изменение в чл. 4, включващо промяна в ал. 7 и 8 относно издаването на лицензия на лице, което осигурява само локомотивна тяга и създаване на ал. 10 и 11, в които се уточняват образците, по които се издава лицензионният документ.
 • С § 5 и § 6 в чл. 5 и 6 се предлагат изменения относно актуализиране на текста. В чл. 5, ал. 2, т. 3, буква „а“ се въвежда изискването Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да набавя по служебен път свидетелство за съдимост за лицата, които са български граждани. В чл. 6, ал. 1 е направена промяна относно приемането на заверени копия на документи с „вярно с оригинала“, без да е необходима нотариална заверка. В чл. 6, ал. 2 е въведен терминът „услуги“ вместо „превози“ във връзка с възможността лицензираното предприятие да предоставя локомотивна тяга, а не само превозни услуги.
 • С § 7 се предвиждат изменения и допълнения в чл. 7 във връзка със сроковете за разглеждане на документите на кандидата за издаване на лицензия и сроковете за произнасяне на лицензиращия орган по заявлението. Актуализирани са текстовете относно изискванията за издаване на лицензия. В чл. 7, ал. 3, т. 4, буква „д“ текстът е изменен в съответствие с определението, регламентирано в § 1, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗЖТ. В тази връзка е изменена и разпоредбата на § 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 42.
 • С § 8 в чл. 9 са предложени промени във връзка с актуализиране и прецизиране на текстовете в случаите на преобразуване на железопътния превозвач. Промените са в съответствие с чл. 37, ал. 3 от ЗЖТ.
 • С § 9, 10 и 11 се цели актуализиране на текстовете в чл. 9а, ал. 5, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, т. 3, буква „б“. В чл. 10, ал. 3 текстът е прецизиран относно случаите, в които изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ прави мотивирано предложение до лицензиращия орган за спиране на действието или отнемане на лицензията.
 • С § 12 е предвидено изменение на чл. 13, ал. 1 относно подаването на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ съгласно чл. 5 от наредбата в случаите по чл. 37, ал. 8 от ЗЖТ.
 • С § 13 е предвидена промяна в на заглавието на Допълнителната разпоредба, тъй като разпоредбите са две. В § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 42 се правят предложения за изменения и допълнения с цел да се въведат точно дефинициите за всички термини в наредбата. В § 1а, ал. 1 се отменя, тъй като съответната функция не е от компетентност на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
 • С § 14, 15 и 16 са предвидени промени, с които се прецизират текстове в приложения №№ 1а, 1б и 2 от Наредба № 42.
 • С § 17 Приложение № 3 се отменя, тъй като временна лицензия се издава по образеца съгласно Приложение № 1а, в съответствие с чл. 4, ал. 4, т. 3.

 

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари:

 1. не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането ѝ;
 2. не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз;
 3. ще приведе подзаконовия нормативен акт в съответствие с промените, направените в ЗЖТ.

 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Лица за контакти:

Майя Сотирова – и.д. директор на дирекция „Регулиране“ в ИА "Железопътна администрация";

тел. 02/9409 219; e-mail: MSotirova@mtitc.government.bg

Венка Стефанова – главен специалист  в ИА "Железопътна администрация";

тел. 02/9409 513; e-mail: VStefanova@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 19.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 19.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари