Обществени консултации

Закон за защита на класифицираната информация

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) цели усъвършенстване на нормативната уредба в областта на защитата на класифицираната информация и по-конкретно тази регламентираща осъществяването на задачите и дейностите на ДКСИ и на конкретните задължения на ръководителите на организационни единици и служителите по сигурността на информацията, усъвършенстване на законовата уредба по отделните видове сигурност на класифицираната информация и запълване на съществуващите празноти. Измененията и допълненията, които се предлагат, са, както следва:

1. Допълване на функциите на ДКСИ с провеждането на обучение за работа с класифицирана информация, както и с воденето на регистър на организационните единици, включване на допълнителен реквизит на водения от ДКСИ регистър на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

2. Регламентиране на законодателно ниво на възможността за  използване на огнестрелно оръжие от служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ (СКС) към ДКСИ при защита от нерегламентиран достъп или опит за такъв на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, както и изрично изброяване на вида помощни средства (белезници, палки и стоп патрони), които могат да се използват;

3. Въвеждане на допълнителни задължения за организационните единици, за техните  ръководители и за служителите по сигурността на информацията, както и въвеждането на фигурата „заместник на служителя по сигурността на информацията“;

4. В областта на персоналната сигурност: преминаване на обикновеното проучване към Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС); промени в процедурата по проучване за надеждност и сроковете за нейното извършване, съобразно нивото на класификация, както и в сроковете на валидност на разрешенията за достъп до класифицирана информация; въвеждане на възможност за прекратяване на процедурата по проучване в случаите когато след изчерпване на законово предвидените възможности, не могат да бъдат изяснени обстоятелствата, свързани с надеждността на проучваното лице; включване на ново основание за прекратяване на действието на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация и регламентиране, че не е необходимо издаването на писмен акт, ако прекратяването е поради изтичане на срока на валидността на разрешението за достъп до класифицирана информация; допълване на кръга от лица, спрямо които не се извършва проучване за надеждност; преместване на разпоредбите за осъществяване на контрола за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация, от Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ) в ЗЗКИ;

5. По документална и индустриална сигурност: увеличаване на срока на защита на информацията, класифицирана като служебна тайна и въвеждането на възможност за двукратно удължаване на сроковете за защита на класифицираната информация; въвеждане на нов критерий за икономическа стабилност на кандидата по индустриална сигурност, регламентиране на основания за прекратяване на удостоверение за сигурност, включване на по-кратки срокове за съхранение на делата по индустриална сигурност;

6. В областта на криптографската сигурност: включване на законодателна възможност разрешението за работа с криптографски средства да се издава от ДАНС след проучване на лицата за достъп до ниво „Строго секретно“ или до ниво „Секретно“; регламентиране на възможност за различни срокове на защита, на криптографските средства и материали, както и на документите по сигурността на комуникационните и информационните системи;

7. В административнонаказателните разпоредби: въвеждане на административнонаказателна отговорност за ръководител на организационна единица, служител по сигурността на информацията или лице, получило разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, които не спазват задължителните указания на ДКСИ и даваните конкретни предписания при осъществяването на пряк контрол по защита на класифицираната информация; увеличаване на размера на глобата по общия състав; въвеждане на разпоредба за отнемане в полза на държавата на вещите, които са предназначени или са послужили за извършване на нарушението, както и на вещите, които са били предмет на нарушението; включване на законова възможност административнонаказващият орган да постанови и отнемане в полза на държавата на вещите, които са създадени за извършване на нарушението;

8. Уеднаквяване на терминологията в закона и прецизиране на текстове;

9. Създаване на нова легална дефиниция за ръководител на организационна единица и изменение на съществуващата за нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

Предложените изменения и допълнения, целящи усъвършенстване на съществуващия на законово ниво правен режим, ще осигурят адекватни на съвременното развитие на обществените отношения мерки за защита на класифицираната информация, ще оптимизират и облекчат процедури и дейности по отделните видове сигурност на класифицираната информация.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗЗКИ е подготвен със сътрудничеството на ДАНС.

С проекта на акт не се въвеждат норми на европейското законодателство, поради което не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 22.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юли 2019 г. 15:02:56 ч.
Стоян Филипов

Предложение за корекция и изменение

Предлагам следните корекции и изменения:

1. Допълнение в §24. В чл. 58, т. 10 се изменя така:

„10. длъжност, подпис, име, фамилия и печат.“

2. Правописна грешка в §44. Досегашният член 134 става член 135 и в него се създава нова алинея 3:

„(3) Административнонаказващият орган, независимо от характера и тежестта на административното нарушение, постановява отнемане в полза на държавата на вещите, които са предназначени или са послужили за извършване на нарушението. Отнемат се в полза на държавата и вещите, които са били предмет на нарушението. Административнонаказващият орган може да постанови и отнемане в полза на държавата на вещите, които са създадени за извършване на нарушението.“

3. Създаване на нов §. В Приложение № 1 към чл. 25 се правят следните изменения:

1. В т. 3 от Раздел I. думите „различни състояния и“ се заменят с думата „по-високи“.

2. В т. 4 от Раздел I. думите „ по-високо състояние и“ се заменят с думата „по-високи“.

3. В т. 5 от Раздел I. думата „поделения“ се заменя с думите „военни формирования“.

4. В т. 8 от Раздел I. думите „състояния и“ се заличават.

5. В т. 13 от Раздел I. думата „поделенията“ се заменя с думите „военните формирования“.

6. В т. 14 от Раздел I. думата „свързочната“ се заменя с думите „комуникационната и информационната“.

7. В т. 14 от Раздел I. думите „на радиовръзките“ се заменя със „за радиокомуникациите“.

8. В т. 11 от Раздел II. се изменя така:

„11. Единните регистри на издадените, отнетите или прекратените разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждения или отказите за издаването или прекратяването на такива и делата по проверките за надеждност, водени и съхранявани от ДКСИ.“

9. В т. 18 от Раздел II. думите „различните състояния и“ се заменят с думата „по-високи“.

10. В т. 19 от Раздел II. думите „състояния и“ се заличават.

4. Изменение в §46. В Приложение № 2 към чл. 47 и 48 се правят следните изменения и допълнения:

3. Раздел „УКАЗАНИЯ“ се изменя така:

"........4. Попълнете въпросника с печатни букви или на машина (компютър). ....."

5. Изменение в §48. Започналите процедури по проучване и издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация се довършват по реда на този закон.

07 август 2019 г. 16:10:32 ч.
izloka

Предложения за корекции

Предлагам следните изменения, на предложените и 1 ново предложение.

1. §12, ал. 3, след думите "най-много два пъти" се постави точка, останалото се заличава (излишна рестрикция която почти обезcмисля идеята на удължаването).

2. §17 думите "маркирана с гриф за сигурност" да се заменят с "ниво на класификация".

3. § 46 т. 10 и т. 11 да стане същото като 2.

4. §47 , ал. 1 да стане същото като 2.

Ново предложение:

чл. 34 ал. 1  от ЗЗКИ да придобие следното съдържание: - "Сроковете за защита на КИ се определят от сроковете посочени в грифа за сигурност"

 

19 август 2019 г. 13:31:12 ч.
PDI

Предложения за корекции и изменения от Програма Достъп до Информация

Предложения за корекции и изменения от Програма Достъп до Информация

1. По отношение на предложението за изменение и допълнение на чл.30, ал.3 от ЗЗКИ ( § 10 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)

Предложение: Да отпадне изцяло предложението за изменение и допълнение на чл.30, ал.3 от ЗЗКИ.

2. По отношение на предложението за изменение и допълнение на чл.34, ал. 2 и 3 от ЗЗКИ ( § 12 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)

Предложение: Да отпадне изцяло предложението за изменение и допълнение на чл.34, ал.2 и 3 от ЗЗКИ.

3. По отношение на предложението за нова ал. 7 в чл. 33 от ЗЗКИ ( § 11 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)

Предложение: В текста на предложената нова ал. 7 в чл. 33 от ЗЗКИ да бъде премахната думата „унищожаване“, за да бъде предоставена възможност за достъпа до тази информация след изтичане на сроковете за защита.

4. Увеличаването на срока за защита на служебната тайна – предложение за изменение и допълнение на чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ ( § 12, т. 1 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)

Предложение: Да отпадне  целия текст на пар. 12, т. 1, предлагащ изменение на чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ или да бъде надлежно обоснован..

5. Относно липсата на забрана в ЗЗКИ за класифициране на информация, съдържаща данни за престъпления, злоупотреби, корупция и нарушаване на основни човешки права

 Предложение: Предлагаме да бъде въведена разпоредба, забраняваща класифицирането като държавна или служебна тайна на информация, съдържаща данни за престъпления, злоупотреби, корупция и нарушаване на основни човешки права.

Обосновката на предложенията виж в становището на Програма Достъп до Информация публикувано на страницата на ПДИ, секция „Становища“. 

19 август 2019 г. 15:57:52 ч.
нинка

Проучване на чуждестранно лице

Никъде в Закона, Правилника или Задължителните указания, издавани от ДКСИ не е предвидена следната хипотеза: чуждестранно лице е собственик на фирма, която кандидатства по договор, свързан с достъп до класифицрана информация. При направено запитване за валидност на издадено удостоверение за сигурност /разрешение за достъп до класифизирана информация/, се оказва, че няма издавано такова в страната, от която е лицето. Каква процедура следва да се изпълни, за да се проучи въпрсното чуждестранно лице и да получи валидно удостоверение или разрешение за достъп?

21 август 2019 г. 11:10:10 ч.
t teodosiev

Предложения за корекция и изменения

§12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

7. Създава се нова алинея 7: „(7) Сроковете по ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за криптографски средства, криптографски материали и документи по сигурността на КИС, а се определят по реда на наредбите по чл. 85 и 90.“

Предложение:

7. Създава се нова алинея 7: „(7) Сроковете по ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за криптографски средства, криптографски материали (ключови материали),  материални носители за многократен запис на класифицирана информация и документи за криптографски мрежи и комуникационни и информационни системи, а се определят по реда на ППЗЗКИ и наредбите по чл. 85 и 90.“

Мотиви:

  1. криптографски материали (ключови материали), материални носители за многократен запис на класифицирана информация - поради промени в ППЗЗКИ  и наредбата по чл. 85, считам за редно да се използват същите термини както в тях.
  1. Документи по сигурността на КИС – чл.15, т.1 препраща към чл.29, ал.1 от наредбата по чл. 90 от ЗЗКИ:

Чл. 29. (1) Задължителните документи по сигурността, необходими за извършване на акредитирането, са:

1. анализът на риска за сигурността на АИС или мрежата;

2. специфичните изисквания за сигурност на АИС или мрежата в организационната единица;

3. процедурите за сигурност, изготвени на основата на СИС.

Заявлението, решението за откриване на процедура, сертификационния отчет и др. не попадат в документите по чл.29, ал.1 от наредбата по чл.90 от ЗЗКИ. Така формулиран текста може да предизвика объркване за кои точно документи се отнася ал.7.

3.         Документите по сигурността на криптографската мрежа съгласно чл.19, т.5 и 6

Чл. 19. За въвеждане в експлоатация на криптографски мрежи за защита на класифицираната информация е необходимо предварително да са налице:

5. утвърдени от ОКС организационни правила и правила за техническа експлоатация в областта на криптографската сигурност, които се изготвят в организационната единица;

6. разработен в организационната единица план за действие при критични ситуации.

Тези документи, заявлението и др. касаещи криптографската сигурност също не са документи по сигурността на КИС, но те, според мен, също би следвало да попаднат в тази алинея.

4.         Материални носители за многократен запис на класифицирана информация

Към настоящия момент реда за понижаване и премахване на нивото на класификация на материални носители за многократен запис на класифицирана информация е съгласно Глава пета, раздел XII от ППЗЗКИ. На практика сроковете предвидени в чл. 34 не се прилагат за материалните носители.

§46 Сега съществуващ текст:

Приложение № 2 „ВЪПРОСНИК ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ЛИЦАТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА КАТО ДЪРЖАВНА ТАЙНА по чл. 47 и 48 от Закона за защита на класифицираната информация”

Предложение:

В заглавието на Приложение № 2 да се добави и чл. 49:

„ВЪПРОСНИК ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ЛИЦАТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КЛАСИФИЦИРАНА КАТО ДЪРЖАВНА ТАЙНА по чл. 47, 48 и 49 от Закона за защита на класифицираната информация”

Мотиви:

Този въпросник се използва и при трите вида проучване.

 

22 август 2019 г. 08:09:22 ч.
L.Bitrakova

Становище на Държавна агенция "Архиви"

Във връзка с представения за обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗЗКИ, както и за превенция на риска от неправомерно унищожаване на документи, представяме настоящото становище по отношение на думата „унищожаване”, добавена в новата ал. 7 към чл. 33 (§11).

Предложеният в законопроекта текст допуска хипотеза за различна интерпретация и възможност от неконтролирано унищожаване на документи от дейността на визираните в алинеята служби. Предложеният в ал. 7 към чл. 33 текст създава предпоставка да не се изпращат изготвените по образец предложения за унищожаване на документи (първи и/или единствени екземпляри) с изтекли срокове за защита на класифицираната информация за становище до ДАА. Произнасянето относно историческото, практическото или справочното значение на предложените за унищожаване документи е изцяло в компетенциите на ДАА.

 Във връзка с гореизложеното, настояваме в предложения текст по недвусмислен начин да се отразят посочените компетенции на ДАА по произнасяне на ценността на документите, както и за синхронизиране на практиката по чл. 33, ал. 1 и ал. 2.  Предвид това, предлагаме  нова ал. 8 към чл. 33, със следното съдържание:

            „(8) Унищожаването на информация по ал. 1, ал. 2 и ал. 7 се допуска след писмено становище на Държавна агенция „Архиви” относно историческото, практическото или справочното значение на предложените за унищожаване документи.”

            Агенцията заявява желание да бъде включена в съгласувателната процедура по разглеждане на законопроекта като заинтересована страна.