Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците е изготвен след анализ на организацията на проведените изпити от националното външно оценяване в края на 7. клас, както и в резултат на предложения на различни заинтересовани страни, свързани с дейности и процедури по оценяването в системата на училищното образование.

С изготвения проект на Наредба се цели:

  1. Оптимизиране на организацията и намаляване на документацията, свързана с националните външни оценявания (НВО) – премахване на движението на хартия на отделни видове справки, разширяване на периода на провеждане на НВО до три седмици преди края на учебната година, промени в комисиите и длъжностните лица, ангажирани с провеждане на НВО, създаване на възможност на изпити на НВО да се явяват по желание и ученици в самостоятелна форма на обучение, регулиране и уеднаквяване на процеса за запознаване с индивидуалните резултати при НВО и държавните зрелостни изпити;
  2. Облекчаване на гражданите чрез вписване на информацията за всички резултати от обучението в средната степен в един документ, тъй като проектът предвижда окончателните оценки от обучението в първи гимназиален етап, които се включват в удостоверението за завършен първи гимназиален етап, да се опишат отново за информация и в дипломата за завършено средно образование, без те да участват при формирането на общия успех в нея;
  3. Създаване на възможност приемът на места по държавния план-прием в паралелките, които предлагат обучение за придобиване на разширена подготовка по хореография, да се осъществява въз основа на нов изпит за проверка на способностите като комбинация от два предмета – ФВС и музика;
  4. Прецизиране на мястото и ролята на изследванията, които провеждат ЦОПУО с извадка от ученици с цел мониторинг на образователната система и разработване и прилагане на политики за повишаване на качеството на предлаганото образование;
  5. Оптимизиране на организацията при осъществяване на признаването на документи от комисии в РУО на лица, завършили етапи или класове на образование в училища на чужди държави.

Очакваните резултати са насочени към по-голяма прозрачност, оперативност и ефективност в процеса на организация на проверката, оценяването и отразяването на резултатите от обучението в системата на училищното образование.


Дата на откриване: 23.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2019 г. 12:07:09 ч.
Aziti

Какво ни говорят вписванията

Принудата са предоставянето на стара информация § 2. В чл. 29, ал. 7 интуитивно ми напомни за акцията - ще ги пишем всички, че са родени на 1. януари.

 

Да очакваме ли вписване на дипломата от средно образование в дипломата за висше и какво показват изследанията Ви?!

- Какъв трябва да е успехът на учениците в дипломата за средно образование, за да запишат и завършат успешно висше образование?

- Какъв трябва да е успехът на студентите в дипломата за висше образование, за да запишат и завършат успешно докторантура?

 

10 август 2019 г. 12:13:48 ч.
Aziti

Външни оценявания - изследвания

§ 4. В чл. 45 ал. 5 думите „външни оценявания“ се заменят с „изследвания“ и

накрая се добавя изречение второ: „Изследванията не са насочени към измерване на

индивидуалните постижения на учениците, а подпомагат разработването на политики и

актуализирането на очакваните резултати, заложени в държавните образователни

стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от ЗПУО и на учебните програми.“

 

Изследването и оценяването преследват различни цели и изискват различен подход.

Каква е целта Ви и посланието към обществото при предоставянето на вътрешни оценки от изследване за използване за външно разпределение на учениците по училища след 7 клас?