Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

С извършените промени в Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.) са въведени основните изисквания на европейските нормативни актове от 4-ти железопътен пакет, приет през 2016 г., относно доизграждане и подобряване функционирането на единното европейско железопътно пространство, безопасността и оперативната съвместимост в железопътния транспорт. С оглед привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове с промените в ЗЖТ, с които се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (Директива (ЕС) 2016/797), са необходими и съответни промени в Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Наредба № 57).

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 предвижда следното:

1.       Транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/797, както и привеждане на разпоредбите на Наредба № 57 в съответствие с извършените промени в ЗЖТ по отношение на оперативната съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз.

2.       Прецизиране на разпоредби относно задълженията за вписване на возилата в регистъра на возила и неговото функциониране.

3.       Прецизиране на разпоредби, въвеждане на нови определения и промяна на приложения с цел съобразяване със съответни приложения от Директива (ЕС) 2016/797:

 

I.     С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 57 се въвеждат част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/797, като:

·           С § 1 е направено изменение в чл. 1 на Наредба № 57 с цел да се прецизира обхвата на наредбата и да се въведат разпоредбите на чл. 1 от Директива (ЕС) 2016/797. Предлага се редакция в т. 2 на ал. 1 с цел постигане на съответствие с разпоредбата на чл. 1 параграф 2 от Директива 2016/797 относно съставните елементи на оперативната съвместимост, както и относно подсистемите, интерфейсите и приложимите процедури, необходими за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. В чл. 1, ал. 1, т. 3 от на наредбата се прави допълнение с цел яснота относно лицата за оценяване на съответствието съгласно определението от Директива 2016/797, транспонирано в Закона за железопътния транспорт. Лицата за оценяване могат да са нотифицирани (само NoBo), признати (само DeBo) или едно и също лице за оценяване може да бъде и двете, ако отговаря  на определени изисквания. Със създаване на нова ал. 2 се разширява обхвата на наредбата като се цели постигане на оптимално равнище на техническа хармонизация, създаване на условия за улесняване, подобряване и развитие на железопътните транспортни услуги с държавите-членки на Европейския съюз и с трети държави, както и да се допринесе за приключване на изграждането на единното европейско железопътно пространство и за постепенното изграждане на вътрешния пазар на Европейския съюз. В ал. 3 са направени важни допълнения относно изключенията от прилагане на разпоредбите на наредбата спрямо железопътните превозни средства с олекотена конструкция, както и инфраструктурата, която се използва изключително от тези превозни средства, железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, понякога използвана от тежки железопътни превозни средства при експлоатационните условия на железопътната система с олекотена конструкция, когато това е необходимо за целите на осъществяване на връзки само за тези превозни средства и превозни средства, използвани основно върху железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, но оборудвани с някои тежки железопътни компоненти, необходими за да се осъществи транзитно преминаване на ограничена и ясно определена отсечка от тежка железопътна инфраструктура единствено за целите на осъществяване на връзки. Директива (ЕС) 2016/797 дава възможност за изключения от приложното и поле на посочените по горе возила и инфраструктура.

·           С § 2 в чл. 3 се извършват промени относно разделянето на железопътната система на подсистеми и тяхната класификация. Елементите на железопътната система са посочени в Приложение І на Директива 2016/797 и са съгласно определените такива в член 2, т. 1 от директивата. Съответно в наредбата, с която се транспонира директивата, се предлага промяна в чл. 3 и в приложението, отнасящо се до подсистемите. С предложената редакция на ал. 2 и ал. 3 се въвеждат изискванията към подсистемите и се определя специфичният случай при железопътните превозни средства, тъй като превозното средство е отделна подсистема, но в зависимост от техническото оборудване на борда на превозното средство, то може да се състои и от други подсистеми. За всяка подсистема се определят технически спецификации, по-конкретно по отношение на съставните елементи и интерфейсите с цел постигане на съществените изисквания. С ал. 4 се въвеждат изискванията на член 3 от Директива (ЕС) 2016/797 относно съответствието със съществените изисквания на железопътната система като цяло, на подсистемите и съставните елементи на оперативната съвместимост, включително интерфейсите, както и на техническите спецификации, които са необходими за попълването на европейските спецификации или други стандарти.

·           С § 3 в чл. 22 се правят редакционни промени. Предлага се отмяна на текст, който се отнася до задължения за предоставяне на данни до Европейската железопътна агенция при подготовка на изменения на технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС). Европейската комисия дава мандат и възлага на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) разработване на ТСОС, като няма изискване или задължения към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предоставя данни. Отменя се разпоредбата на ал. 5 относно случаите, когато ТСОС не отговаря на съществени изисквания. В подобни случаи във всяка ТСОС е налична разпоредба с пряко действие, която дава право да не се прилага съответната част от ТСОС, която не отговаря на съществените изисквания. Предлага се отмяна на ал. 9 и 10, тъй като те не са в съответствие с разпоредбите от Директива (ЕС) 2016/797 относно въвеждане в експлоатация на возила и на части от подсистема „Контрол, управление и сигнализация“.   

·           С § 4 е направено изменение в чл. 23, ал. 1 от Наредба № 57 с оглед уточняване съдържанието на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и за да се въведат разпоредбите на чл. 4, пар. 3 от Директива (ЕС) 2016/797. За тази цел е предложено и създаване на нови точки 10-12 в ал. 1 за съобразяване с новите, параграф 3, букви „з“ и „и“ от член 4 на Директива 2016/797.

·           С § 5 се правят изменения и допълнения в чл. 26, ал. 1 от Наредба № 57 с цел да се уточнят случаите, в които може да не се прилага ТСОС и да се въведат разпоредбите на чл. 7, пар. 1 от Директива (ЕС) 2016/797. С изменението на т. 3 в ал. 1 се дава възможност при предложено обновяване, разширяване или модернизация на съществуваща подсистема или част от нея, когато прилагането на тези ТСОС би компрометирало икономическата жизнеспособност на проекта и/или на съвместимостта на националната железопътна система по отношение на габаритите на натоварване, междурелсието, разстоянието между коловозите или напрежението на електрическата мрежа, да не се прилага ТСОС.

·           С § 6 се правят изменения относно процедурите в случаите на неприлагане от Република България на една или повече ТСОС или части от тях в съответствие с член 7 от Директива 2016/797, включително за проекти в напреднал етап на развитие и при природни бедствия.

·           С § 7 в чл. 28 се правят промени с цел съобразяване на съществуващия ред за искане на отклонение/дерогация от прилагане на ТСОС с изискванията, регламентирани в Директива (ЕС) 2016/797 по отношение на информацията, която трябва да бъде включена в досието, придружаващо искането, както и изискваният формат на досието и начинът, по който то да бъде предадено.

·           С § 8 се правят изменения и допълнения в чл. 29 от Наредба № 57 с цел да се конкретизират случаите, в които се съставя списък на техническите правила, които да бъдат използвани за прилагането на съществените изисквания за всяка подсистема, сроковете на прилагането им, както и начинът на нотифициране на списъка с правилата. С това изменение се въвеждат изискванията на чл. 13 и чл. 14 от Директива (ЕС) 2016/797 и се уреждат случаи, когато националните правила за прилагането на съществените изисквания и при необходимост приемливите национални начини за постигане на съответствие се прилагат, а именно: когато ТСОС не обхващат или не обхващат напълно някои аспекти, свързани със съществените изисквания, включително „отворените въпроси“, съгласно чл. 22, ал. 6 от наредбата; когато е нотифицирано неприлагане на една или повече ТСОС или части от тях съгласно чл. 27 от наредбата; когато специфичен случай изисква прилагането на технически правила, които не са включени в съответната ТСОС; когато мрежите и превозните средства не са обхванати от ТСОС и като спешна временна предпазна мярка, по-специално след възникнало произшествие.

·        С § 9 се създава чл. 29а с цел уреждане реда, правилата и принципите за нотифициране на пълния текст на националните правила в случаите по чл. 29, ал. 2 от наредбата, както и за създаване на нови правила. Това следва да става чрез информационно-технологична система, управлявана от АЖТЕС в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (Регламент (ЕС) 2016/796) и става задължение на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Към момента това също се е извършвало от агенцията, но не по посочения ред и чрез информационно-технологична система.

·        С § 10 в чл. 30 се предлагат промени в разпоредби, отнасящи се до съставните елементи на подсистемите. Предложена е промяна в определението за „съставен елемент“ с цел съобразяване с определението в чл. 2, т. 7 от Директива (ЕС) 2016/797, както и премахване на текстовете за видовете елементи – текстът на наредбата е транспонирал Приложение ІV от Директива 2008/57, което е заменено и е с променено съдържание в чл. 9, параграф 2 от Директива 2016/797 (съгласно таблицата за съответствие между двете директиви). В ал. 3 се създава изречение второ, с което се въвеждат изискванията на член 17 от Директива 2016/797 относно съответствието със съществените изисквания на съставните елементи на оперативната съвместимост и подсистемите, които съответстват на хармонизираните стандарти, определени съгласно член 2, т. 24 от Директива 2016/797.

·           С § 11 се правят промени в чл. 30а, като основните са свързани с изменение в ал. 2 с цел да се допълни съдържанието на ЕО декларацията за съответствие и/или годност за употреба с това, че тя удостоверява, че съставните елементи на оперативната съвместимост са преминали през процедурите, посочени в съответните ТСОС за оценяване на съответствието или годността за употреба, както и да се въведат изискванията на чл. 2, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/797. С ал. 4 се въвеждат изискванията на член 9, параграф 2 от Директива 2016/797 относно сертификатите, които следва да се прилагат към ЕО декларацията за съответствие или годност за употреба на съставни елементи.

·           С § 12 и § 13 съответно в чл. 31 и чл. 32 се правят допълнения, като целта им е съобразяване на текстовете с разпоредбата на чл. 9, пар. 5 от Директива (ЕС)  2016/797, относно задължението за подаване на документите, удостоверяващи съответствието на съставните елементи – до сега това бе задължение на заявителите за въвеждане в експлоатация, но Директива (ЕС)  2016/797 разширява задължението с включване на производител или негов упълномощен представител.  

·           С § 14 е направено изменение в чл. 33, ал. 2за уточняване на процедурата по ограничаване или забраняване на приложението и разпространението на съставен елемент, който е пуснат на пазара и за който има ЕО декларация за съответствие или годност за употреба и са въведени изискванията на чл. 11, пар. 1 от Директива (ЕС) 2016/797.

·           С § 15 е направено предложение за допълване на наименованието на Раздел II с цел съответствие между името и съдържанието на раздела.

·           С § 16 е направено допълнение на чл. 34, ал. 1 с въвеждане на термина  „годност за употреба“ относно съставен елемент на оперативната съвместимост, който отговаря на изискванията, определени в съответната ТСОС.

·           С § 17 в чл. 36 се променят разпоредби, свързани с издаване на ЕО декларация за съответствие или годност за употреба с цел съобразяване с разпоредбата на чл. 10, пар. 1 от Директива (ЕС) 2016/797. Право да издават ЕО декларация имат производителят или неговият упълномощен представител, като прилагат разпоредбите, установени със съответните ТСОС.

·           С § 18 в чл. 37 се прави допълнение с цел определяне на отговорен за извършване на дейностите по издаване на ЕО декларацията за съответствие или годност за употреба, когато това не е направено от производителя или неговия упълномощен представител. С чл. 10, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/797 се въвеждат задължения спрямо всеки, който сглобява съставни елементи на оперативната съвместимост или части от съставни елементи на оперативната съвместимост, притежаващи различен произход, или произвежда съставни елементи на оперативната съвместимост за свои собствени нужди.

·           С § 19 се правят изменения и допълнения в чл. 38 относно процедурата за оценка на съставни елементи и се регламентират задължения към производителя или неговия упълномощен представител.

·           С § 20 в чл. 39 се правят изменения в ал. 1 - 3 и се отменя ал. 4. Промените в ал. 1 са свързани с ЕО декларацията за съответствие или годност за употреба по чл. 30а, ал. 2, като се прави препратка към Приложение І на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията от 12 февруари 2019 г. относно образците за ЕО декларации и сертификати за съставните елементи на оперативната съвместимост и подсистемите на железопътната система, относно образеца на декларацията за съответствие с разрешен тип железопътно возило и относно ЕО процедурите за проверка на подсистеми в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 201/2011 на Комисията (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250). Разпоредбите на алинея 2 се изменят с цел съобразяване с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 относно прилагане към ЕО декларацията по ал. 1 на сертификат, издаден от нотифициран орган или органи, за съответствието с ТСОС, които трябва да бъдат спазени за съставен елемент на оперативната съвместимост, разгледан отделно и сертификат, издаден от нотифициран орган или органи, за годността за употреба на съставен елемент на оперативната съвместимост, разгледан в неговата железопътна среда, и по-специално по отношение на функционалните изисквания към съставния елемент. С изменението на ал. 3 се въвежда изискване към ЕО декларацията да се прилага техническа документация в съответствие с Решение на Комисията от 9 ноември 2010 година относно модули за процедурите за оценяване на съответствието, на годността за употреба, както и за проверката на ЕО, които да се използват в техническите спецификации за оперативна съвместимост (Решение 2010/713/ЕС);

·           С § 21 се отменя чл. 40 поради това, че в чл. 39 е регламентирано съдържанието на техническата документация и реда за изготвяне, предоставяне и съхранение.

·           С § 22 се правят редакционни изменения и допълнения в чл. 41за отмяна на текстове, които не са в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 и регламентиране, че ЕО сертификат за съответствие или годност за употреба на съставния елемент по чл. 39, ал. 2 следва да се издава съгласно Приложение V на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250.

·           С § 23 се правят изменения и допълнения в чл. 42 с които се дава право, когато ИА „ЖА“ като контролен орган установи, че декларация за съответствие или годност за употреба на даден съставен елемент е изготвена неправилно и не са спазени изискванията на наредбата, с цел гарантиране на безопасност, да изисква от производителя или неговия упълномощен представител да предприеме мерки за привеждането на съставния елемент в съответствие с изискванията.

·           С § 24 относно чл. 43 е определен срок за съхраняване на документацията за съставен елемент на оперативната съвместимост през целия му експлоатационен период.

·           С § 25 и § 26 са направени изменения и допълнения в чл. 44 и в чл. 44а, свързани с определяне на подсистемите на железопътната система в съответствиес Приложение ІІ от Директива (ЕС) 2016/797 и със задълженията на ИА „ЖА“ за изготвяне и публикуване на Ръководство за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система, с което са въведени изискванията на чл. 18 и 19 от Директива (ЕС) 2016/797.

·        С § 27 и § 28 се правят редакционни промени в чл. 44б и 44в за съобразяване с чл. 18 и 19 от Директива (ЕС) 2016/797 в случай на подсистеми за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, които включват Европейската система за управление на влаковете (ETCS) и/или оборудване на Глобалната система за мобилна комуникация на железниците (GSM-R). Предвижда се към заявлението за въвеждане в експлоатация да бъде приложено и решението на АЖТЕС за даване на разрешение. Изискванията относно процедурата по издаване на решение от АЖТЕС, както и въвеждането в експлоатация на подсистеми за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, които включват Европейската система за управление на влаковете (ETCS) и/или оборудване на Глобалната система за мобилна комуникация на железниците (GSM-R) са въведени с Регламент (ЕС) 2016/796. С § 28 се отстранява техническа грешка в текста на чл. 44в, в който има две ал. 5 и съответно алинеите трябва да се преномерират.

·        С § 29 са направени технически корекции в текста на чл. 44г.

·        С § 30 в чл. 44д са направени промени относно процедурата за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на стационарни съоръжения от националния орган по безопасност и правата на заявителя в случай на отказ за издаване на разрешение, в съответствие с член 18, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/797.  

·        С § 31 в чл. 44е се прави редакционна промяна с цел добавяне на възможност, когато се въвежда в експлоатация подсистема, за която няма издадена ЕО декларация, да има възможност да се издаде разрешение след прилагане на реда, регламентиран в чл. 44в.

·        С § 32 се създава чл. 44з, регламентиращ нов процедурен ред за проекти на подсистеми за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, които включват ETCS и/или оборудване на GSM-R. С чл. 44з се въвеждат разпоредбите на чл. 19 от Директива 2016/797, а именно: задължението заявителят да подава искане за одобрение до АЖТЕС. Заявител може да е физическо или юридическо лице, което отправя искане до АЖТЕС да вземе решение за одобряване на техническите решения, предвидени за проекти за оборудване по железопътната линия за Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS).

·        С § 33 в чл. 45 се правят изменения и допълнения, свързани с въвеждане на срокове, регламентирани в Директива 2016/797. В рамките на един месец от получаване на искане за въвеждане в експлоатация в случай на обновяване или модернизация, ИА „ЖА“ следва да информира заявителя, че досието е пълно или изисква съответната допълнителна информация, като поставя срок за предоставянето ѝ, определен в съответствие с чл. 115г, ал. 3 от ЗЖТ. Създава се ал. 8, с която се въвеждат изискванията на член 15, параграф 5 от Директива 2016/797 относно случаите на подновяване или модернизиране на подсистема в резултат на промяна на техническото досие, които засягат валидността на вече извършените процедури за проверки.

·           С § 34 се прави изменение на чл. 47 от Наредба № 57, свързано с процедирането в случай, че определена подсистема, за която има издадена ЕО декларация за проверка и приложено техническо досие, не отговаря на съществените изисквания към нея или на националните правила и са въведени изискванията на чл. 16, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/797.

·           С § 35 в чл. 49, ал. 10 текстът е изменен в съответствие с член 15, параграф 7 от Директива 2016/797 във връзка с възможността лицето за оценяване да издаде сертификат за проверка за една или повече подсистеми или определени части от тях, когато това е определено в ТСОС.

·           С § 36  в чл. 50, ал. 4 е направена промяна във връзка с това, че образецът на ЕО декларация е определен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250. Въвежда се изискването на декларацията за проверка да се поставя дата и подпис на заявителя съгласно член 15, параграф 2 от Директива 2016/797.

·           С § 37 в чл. 51, ал. 1 е направено изменение относно обхвата и съдържанието на сертификат за проверка и на ЕО декларацията за проверка, които са определени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250.

·           С § 38 – 49 е предложен нов ред за издаване на разрешение за пускане на пазара на железопътно превозно средство и разрешение за типове превозни средства съгласно чл. 21 и 24 от Директива (ЕС) 2016/797, както от АЖТЕС, така и от националния орган по безопасността в зависимост от областта на употреба на железопътното превозно средство.

С § 38 е предложено създаване на Глава пета „а“ с наименование „Пускане на пазара на железопътни превозни средства“ и чл. 54а – чл. 54л.

С § 39 досегашният Раздел ІV „Разрешение за въвеждане в експлоатация на превозно средство“ от Глава пета става Раздел І от Глава пета „а“ с наименование „Разрешение за пускане на пазара на превозно средство“.

С § 40 в чл. 54а се правят промени, с които се въвеждат изискванията на член 21 от Директива 2016/797 относно издаване на разрешения за пускане на пазара на превозно средство. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз издава разрешения за пускане на пазара на превозните средства, чиято област на употреба е в една или в повече държави - членки на Европейския съюз. За целта АЖТЕС и националният орган по безопасността от всяка държава-членка сключват споразумение за сътрудничество в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796. Когато областта на употреба на превозното средство е ограничена до железопътната мрежа на Република България, разрешението за пускане на пазара на превозното средство може да бъде издадено от националният орган по безопасност, ИА „ЖА“, съгласно чл. 21, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/797. Когато областта на употреба е ограничено до мрежата на Република България, в заявлението, подадено чрез системата за обслужване на „Едно гише“, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796, заявителят посочва кой орган желае да издаде разрешението.

С § 41 в чл. 54б се правят изменения и допълнения в съответствие с член 21, параграф 3 и параграф 11 от Директива 2016/797. Определена е документацията, която се прилага към заявлението за пускане на пазара на превозно средство. Регламентирано е провеждането на изпитвания на превозното средство преди издаване на разрешение, в случай на необходимост. Определен е редът и процедурите, включително за обжалване на решението, когато се отказва издаването на разрешение за пускане на пазара на превозно средство.

С § 42 са направени изменения в чл. 54в и са определени процедурите и реда за взаимодействие между ИА „ЖА“ като национален орган по безопасност и АЖТЕС в случай на заявление за издаване на разрешение от АЖТЕС за превозно средство с област на употреба, която обхваща и мрежата на Република България.

С § 43 в чл. 54г са направени изменения и допълнения, които касаят случаите, при които ИА „ЖА“ издава разрешение за превозно средство или разрешение за тип превозно средство, като са определени видовете разрешения, които се издават от ИА „ЖА“.

С § 44 в чл. 54д са направени изменения относно случаите на обновяване или модернизация на превозни средства, за които вече е издадено разрешение за пускане на пазара и в кои случаи се изисква издаване на ново разрешение.

С § 45 в чл. 54е са направени изменения и допълнения във връзка със задълженията на железопътното предприятие преди да използва железопътно превозно средство в областта на употреба, посочено в неговото разрешение за пускане на пазара. Определени са и действията на заявителя, когато реши да разшири областта на употреба на превозно средство, което вече е получило разрешение.

С § 46 в Глава пета „а“ се създава Раздел ІІ с наименование „Разрешение за типове превозни средства“.

С § 47 в чл. 54ж са направени изменения и допълнения, свързани с подаването на заявление и издаването на разрешение за тип превозно средство от АЖТЕС или от ИА „ЖА“ в зависимост от областта на употреба на превозното средство.

С § 48 в чл. 54з са направени изменения и допълнения относно издаването на разрешения за превозно средство или серия превозни средства, които съответстват на вече разрешен тип, както и във връзка с подновяването на разрешение за тип превозно средство.

С § 49 в Глава пета „а“ се създава Раздел ІІІ с наименование „Несъответствие на превозни средства или типове превозни средства със съществените изисквания“. С чл. 54и – чл. 54м от Раздел ІІ са въведени изискванията на член 26 от Директива 2016/797. Регламентирани са задълженията и необходимите корективни действия на железопътното предприятие, ИА „ЖА“ и АЖТЕС, когато бъде установено по време на експлоатацията или в рамките на надзора от националния орган по безопасност, че железопътно превозно средство или тип превозно средство не отговаря на някое от изискванията, при които е издадено съответното разрешение. Когато се отнема разрешение за пускане на пазара, съответното превозно средство не се използва повече и областта му на употреба не се разширява. Когато се отнема разрешение за тип превозни средства, превозните средства, които са сглобени въз основа на това разрешение, не се пускат на пазара, а ако вече са пуснати — се изтеглят.

С чл. 54и е регламентирано, че когато железопътно предприятие установи по време на експлоатацията, че превозното средство, което използва, не отговаря на някое от приложимите съществени изисквания, то предприема мерки за привеждане на превозното средство в съответствие с изискванията. Железопътното предприятие може да информира Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ за предприетите мерки. Ако железопътното предприятие има доказателства, че несъответствието е било налице към момента на издаване на разрешението за пускане на пазара, то информира АЖТЕС и другите съответни национални органи по безопасността. С разпоредбата на чл. 54и, ал. 2 се регламентира, че когато Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ установи, че превозно средство или тип превозно средство, за което е издадено разрешение за пускане на пазара, не отговаря на някое от приложимите съществени изисквания, ИА „ЖА“ трябва да информира железопътното предприятие, което използва превозното средство или типа превозно средство, и изисква от него да предприеме мерки за привеждане на превозното средство (превозните средства) в съответствие. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ също така следва да информира АЖТЕС и другите съответни национални органи по безопасността, включително тези, на чиято територия е подадено искане за разрешение за пускане на пазара на превозно средство от същия тип, по което не е взето решение.

С чл. 54к се регламентира, че когато приложените от железопътното предприятие мерки не осигуряват съответствието с приложимите съществени изисквания и това несъответствие поражда сериозен риск за безопасността, ИА „ЖА“ в рамките на надзорните си правомощия, трябва да издаде и да прилага временни мерки за безопасност в съответствие с чл. 65, ал. 3 от Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт. С разпоредбите на ал. 2 - 5 се регламентира процедурния ред за преглед на ефективността на мерки за отстраняване на несъответствия в рамките на процедурата по въвеждане в експлоатация на возило, преразглеждане на решения на АЖТЕС и ИА „ЖА“ и арбитражни процедури.

С чл. 54л се създава разпоредба, регламентираща отмяна на разрешението на превозно средство, което се отразява в регистъра на превозните средства па чл. 61, ал. 1 или, ако се отменя разрешение за тип превозно средство – в Европейския регистър на разрешени типове превозни средства в съответствие с чл. 61а, ал. 1, като ИА „ЖА“ трябва да информира за отнемането на разрешението на превозното средство железопътните предприятия с област на дейност в Република България, които използват превозни средства от същия тип или за тип превозни средства, чието разрешение се отнема. Железопътните предприятия ще проверяват дали същия проблем на несъответствие е приложим и за тях, като в този случай се прилага процедурата, предвидена в раздел III от Глава пета „а“.

С чл. 54м се създава разпоредба, свързана с отнемане на разрешение за пускане на пазара по някаква причина. В такъв случай съответното превозно средство не се използва повече и областта му на употреба не се разширява. Когато се отнема разрешение за тип превозни средства, превозните средства, които са сглобени въз основа на това разрешение, не се пускат на пазара, а ако вече са пуснати — се изтеглят. Може да се поиска ново разрешение въз основа на процедурата, предвидена в Раздел І от Глава пета „а“ в случай на отделни превозни средства или въз основа на процедурата, регламентирана в Раздел ІІ от Глава пета „а“ в случай на тип превозно средство. Дава се възможност, когато несъответствието със съществените изисквания е ограничено до част от областта на употреба на превозното средство и това несъответствие вече е било налице към момента на издаване на разрешението за пускане на пазара, разрешението за возило да се измени така, че да изключи съответните части от областта на употреба.

 

·           С § 50 относно чл. 55 се въвеждат изискванията на чл. 32, пар. 2 от Директива  (ЕС) 2016/797, където е регламентирано, че възнаграждението на висшето ръководство и персонала, който извършва оценяването в даден орган за оценяване на съответствието, трябва да бъде независимо от броя на извършените оценявания или резултатите от тези оценявания. С ал. 6 се въвеждат изискванията на чл. 15, параграф 8 от Директива 2016/797 относно правото на нотифициран орган да изпълнява и функциите на определен орган, като в този случай целият процес може да се извърши от един-единствен орган за оценяване на съответствието.

·           С § 51 се променят разпоредби на чл. 56, отнасящи се до лицата за оценяване във връзка с разширяване на отговорността и към техните подизпълнители и дъщерни дружества. Създава се ал. 5 към чл. 56, с която се задължава лицето за оценяване да възлага дейности на подизпълнители само със съгласието на клиента с цел да бъде изпълнено изискването на чл. 34, пар. 3 на Директива  (ЕС) 2016/797.

·           С § 52 се предлагат изменения и допълнения в чл. 56б с цел въвеждане изискванията на чл. 30, пар. 6 и пар. 7 от Директива (ЕС) 2016/797 и се регламентира, че органите за оценка участват в дейности по стандартизацията и дейностите на координационната група на нотифицираните органи за оценяване на съответствието, създадена от Европейската комисия или гарантират, че персоналът им, който извършва оценяването, е информиран относно съответните дейности по стандартизацията и дейностите на координационната група на нотифицираните органи за оценяване на съответствието, както и прилагат като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на тази група.

·           С § 53 и § 54 се правят промени в чл. 56в и 54г, свързани с отговорността на органите за оценка относно дейността на подизпълнителите или дъщерните дружества, когато изпълняват дейности, свързани с оценката от органите за оценка. С § 58 в чл. 56г се създава нова разпоредба - ал. 4, задължаваща Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да запазва поверителността на информацията, която получава във връзка с разглеждане на заявлението по ал. 1 и приложената към него документация.

·           С  § 55 и 56 се постига съобразяване на разпоредбата на чл. 56д и чл. 56е с чл. 35 от Директива (ЕС) 2016/797 относно реда за промяна на вписани обстоятелства в издадени разрешения за оценяване на съответствието и се регламентира ползването на акредитиран вътрешен орган, който може да извършва дейностите по оценяване на съответствието и прилага процедурите, предвидени в модули А1, А2, С1 или С2 от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО, и модули СА1 и СА2, от приложение I към Решение 2010/713/ЕС.

·           С  § 57 се създава чл. 58а, с който се въвеждат изискванията на чл. 41, параграфи 3, 4 и 5 и на член 45, параграф 3 от Директива 2016/797 относно контрола от нотифицирания орган и коригиращите мерки, които следва да бъдат предприети.

·           С § 58 в чл. 59 се създава ал. 6, с която се въвеждат изискванията на член 42, параграф 3 от Директива 2016/797 относно задължението на нотифицираните органи да предоставят на АЖТЕС ЕО сертификатите за проверка на подсистемите, ЕО сертификатите за съответствие на съставните елементи на оперативната съвместимост и ЕО сертификатите за годност за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост.

·           С  § 59 се създава ал. 5 в чл. 60, с което се въвежда разпоредбата на член 29, параграф 1, от Директива (ЕС) 2016/797. В съответствие с посочената разпоредба ИА „ЖА“ ще информира Европейската комисия относно процедурите за оценяване, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи, както и относно промените в посочените процедури.

·           С § 60 се създава нова ал. 6 към чл. 60а в съответствие с изискването на чл. 39, пар. 2 на Директива (ЕС) 2016/797. С посочената разпоредба се задължава нотифицираният орган да предаде досиетата си в ИА „ЖА“ при прекратяване на правата му.

·           С § 61 в чл. 60б, ал. 3 са направени редакционни корекции, свързани с препратка към чл. 56в, ал. 8.

II.      Прецизиране на разпоредби относно задължения за вписване на возила в регистъра на возилата и неговото функциониране:

·           С § 62 и § 63 се правят редакционни изменения и допълнения в чл. 60в и в чл. 61, за да се въведе изискването на чл. 22 на Директива (ЕС) 2016/797 относно регистрирането на превозни средства.

·           С § 63 в чл. 61 се създава нова ал. 7, регламентираща, че преди превозното средство да се използва за първи път и след получаване на разрешение за пускане на пазара с област на употреба само в Република България, то се регистрира в регистър на превозните средства. Когато областта на употреба на превозното средство включва територията на Република България и на една или повече от една държава-членка на Европейския съюз, то се регистрира в регистъра на превозните средства по ал. 1 или в регистъра на превозните средства на една от тези държави- членки“. В чл. 61, ал. 8 е направено изменение във връзка с това, че ползвателят на превозното средство има отговорност до подава всички документи, необходими за вписване на превозното средство в националния регистър на возилата. В чл. 61, ал. 10 се прави промяна с цел гарантиране на безопасността, като ИА „ЖА“ ще може да спира от експлоатация превозно средство, за което установи, че се експлоатира по националната железопътна инфраструктура, но не е вписано в НРВ или е вписано в друг регистър на превозните средства, но областта му на употреба не включва Република България. С чл. 61, ал. 11 и 12 се уреждат случаите, в които се провеждат изпитвания на превозни средства, които не са вписани в НРВ или са вписани в друг регистър на превозните средства, но областта им на употреба не включва Република България.

·           С § 64 в чл. 63 са направени редакционни промени в съответствие с член 46, параграф 1, от Директива 2016/797. С чл. 63, ал. 5 са въведени изискванията на член 47, параграф 7 от Директива 2016/797 относно регистрацията на превозни средства, получили разрешение за първи път в трета държава, извън Европейския съюз, и впоследствие използвани в Република България.

III.   Прецизиране на разпоредби, въвеждане на нови определения и промяна на приложения с цел съобразяване със съответни приложения от Директива (ЕС) 2016/797:

·           С § 65 в § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 57 се правят изменения и допълнения с цел да се въведат точно, всички определения, посочени в чл. 2 на Директива (ЕС) 2016/797.

·           С § 66 Приложение № 1 към Наредба № 57 се изменя в съответствие с Приложение І от Директива 2016/797.

·           С § 67 Приложение № 1а към Наредба № 57 се изменя в съответствие с Приложение ІІ от Директива 2016/797.

·           С § 68 в приложение № 1б са направени промени с оглед прецизиране на текста и съответно на препратките от приложението към съответните членове от наредбата.

·           С § 69 се създава Приложение № 1в, което е въвежда изискванията на Приложение ІІІ от Директива 2016/797.

·           С § 70 се изменя Приложение № 8 относно формуляра за издаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието.

·           С § 72 се заменят думите „Европейската железопътна агенция“ с „Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз“, каквото е актуалното наименование на агенцията.

·           С § 73 в Допълнителните разпоредби се прави позоваване, че се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (OB L 138 от 2016г.).

·           С § 74, ал. 1 се регламентира валидността на разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства, издадени до 16 юни 2019 г., включително разрешения, предоставени съгласно международни споразумения RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) и RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), които остават в сила съобразно условията, при които са издадени. С § 74, ал. 2 се регламентира, че превозни средства, за които са били издадени разрешения за въвеждане в експлоатация до 16 юни 2019 г., получават ново разрешение за пускане на пазара на превозно средство, за да бъдат експлоатирани след тази дата в една или повече мрежи, които все още не са обхванати от тяхното разрешение.

·           С § 75 се регламентира, че започналите и недовършени до 16 юни 2019 г. процедури по издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства се довършват по реда, определен в член 55 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

            В резултат от прилагането на акта националното законодателство ще бъде хармонизирано и приведено в съответствие с европейското посредством транспониране на Директива (ЕС) 2016/797, което ще допринесе за развитието и усъвършенстването на съвместимостта на националната инфраструктура и подвижен състав в рамките на европейския железопътен транспорт.

            Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз е съгласуван без бележки от членовете на Работна група 9 „Транспортна политика“, за което е приложено Становище на Работна група 9.

            Със Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 20 от 2019 г.) са въведени част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 57 ще бъдат въведени напълно всички изисквания на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, чийто срок за транспониране е 16 юни 2019 г. В тази връзка на основание Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на наредбата, заедно с доклада към нея, в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си, е определен на 14 дни. Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ, от Закона за нормативните актове, предвид спешната необходимост да се транспонират всички изисквания на Директива (ЕС) 2016/797.

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 20 от 2019 г.) са въведени част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 57 ще бъдат въведени напълно всички изисквания на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, чийто срок за транспониране е 16 юни 2019 г. В тази връзка на основание Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на наредбата, заедно с доклада към нея, в който заинтересованите лица могат да изразят становищата си, е определен на 14 дни. Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ, от Закона за нормативните актове, предвид спешната необходимост да се транспонират всички изисквания на Директива (ЕС) 2016/797.

 

 

Лица за контакт:
Жоро Димитров;
Главен секретар на ИА „Железопътна администрация“;
Тел.: 02/9409 575;
Е-mail: JDimitrov@mtitc.government.bg

Анелия Иванова
Главен експерт в ИА „Железопътна администрация“;
Тел.: 02/9409 649;
Е-mail: AIvanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 23.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари