Обществени консултации

Доклад по заявление на „Ай Си Джи Би“ АД за одобряване на Мрежови кодекс за IGB и Мрежовия кодекс за IGB, приложенията към него и Споразумението за пренос на газ

На основание чл. 4.4., т. 1 от Окончателното съвместно решение от 08.08.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция РАЕ (НРО) от „Ай Си Джи Би“ АД е подадено заявление за одобрение на Мрежови кодекс за междусистемен газопровод Гърция – България (IGB). С цитираното решение на „Ай Си Джи Би“ АД е предоставено освобождаване от изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост. Съгласно чл. 4.4., т. 1 от Окончателното съвместно решение, „Ай Си Джи Би“ АД e задължено не по-късно от дванадесет месеца преди датата на търговска експлоатация да представи за одобрение пред НРО на България и на Гърция Мрежови кодекс за IGB. Същият трябва да е в съответствие с всички разпоредби на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и на Европейските мрежови кодекси съгласно член 8, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009, които не са в противоречие с Окончателното съвместно решение. Мрежовият кодекс за IGB трябва да включва най-малко следното: подробни процедури за нормалната работа, включително заявяване на капацитет на входни и изходни точки на IGB за прав и реверсивен поток; всички необходими процедури за търговия на вторичния пазар, които ще са достъпни за всички ползватели; процедури за управление на претоварването и принципа „използваш или губиш“ и процедури за публикуване на данни относно функционалността и наличността на капацитет за всички ползватели  на газопровода.

 


Дата на откриване: 26.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 26.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари